Pensioner och avgångsvederlag


Lagtingsledamöternas rätt till pension samt till tidigarelagd ålderspension eller anspassningsbidrag regleras i:

Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Landskapslag (2015:67) om ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Lagtingsuppdraget är pensionsgrundande. Förutsättningen för ålderspension är att ledamotsuppdraget har upphört samt att ledamoten har fyllt 65 år. 
En ledamot som inte har fyllt 65 år när ledamotsuppdraget upphör kan beviljas anpassningsbidrag. 

Anpassningsbidrag 

Anpassningsbidrag kan beviljas när ledamotsuppdraget upphört om uppdraget varat minst tre år enligt följande:

En ledamot som inte uppnått 65 års ålder när ledamotsuppdraget upphör har rätt till anpassningsbidrag enligt följande:

     1) anpassningsbidrag betalas i högst ett år om ledamotsuppdraget varat i minst ett år,

     2) anpassningsbidrag betalas i högst två år om ledamotsuppdraget varat i minst sju år,

     3) anpassningsbidrag betalas i högst tre år om ledamotsuppdraget varat i minst elva år samt

     4) anpassningsbidrag betalas i högst fyra år om ledamotsuppdraget varat i minst 15 år.

Om ledamoten fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, kan anpassningsbidrag betalas fram till 65 års ålder. Bidragsbeloppet utgör minst det belopp som enligt 9 § 1 mom. intjänats under ett nioårigt ledamotsuppdrag. 

Pensionens storlek

Förutsättningar för ålderspension är att ledamotsuppdraget har upphört samt att ledamoten har fyllt 65 år. Pensionen bestäms utifrån uppdragets längd och det pensionsgrundande arvodet.

Pensionen ökar med 4% per år. Det högsta pensionsbeloppet är 60 % av det pensionsgrundande arvodet. Det tar 15 år att uppnå maximal pension, efter det ökar inte pensionen mer.
För de lagtingsledamöter vars ledamotsuppdrag varat minst 3 år 31.10.1995 tillämpas en graderad skala. Pensionens högsta belopp varierar för dem mellan 61 och 66 procent av det pensionsgrundande arvodet.
Lagtingspensionen samordnas med övrig intjänad arbetspension.

Övriga pensioner

En lagtingsledamot har rätt att erhålla invalidpension. Familjepension kan beviljas efterlevande till en lagtingsledamot, om förutsättningarna för familjepension uppfylls.

Ansökan om pension

Landskapsregeringen beviljar och betalar ut pensionen. Pensionen ska sökas skriftligen.