Självstyrelsen idag


Ålands lagting – ett parlament

Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Ålands lagstiftande församling eller "riksdag" benämns lagting. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som är Ålands regering.

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Självstyrelselagen kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning, och för alla ändringar krävs Ålands lagtings samtycke. Ändringar i maktfördelningen mellan Åland och riket kräver alltså att båda parter är överens. Den nu gällande självstyrelselagen, som är den tredje i ordningen, trädde i kraft den 1 januari 1993.

I självstyrelselagen finns bestämmelser bland annat om

 • lagtinget och lagstiftningsbehörigheten
 • landskapsregeringen
 • språket
 • hembygdsrätten
 • den ekonomiska självstyrelsen

Inom vilka områden får lagtinget stifta lagar?

Självstyrelselagen räknar upp de områden där Ålands lagting har lagstiftningsrätt. De viktigaste sektorerna är:

 • undervisning, kultur- och fornminnesvård
 • hälso- och sjukvård, miljö
 • näringslivets främjande
 • intern trafik
 • kommunalförvaltning
 • polis
 • post
 • radio och TV

Åland fungerar i det närmaste som en självständig stat med egen lagstiftning och förvaltning på de här områdena.

Vilka områden hör till riksmyndigheterna?

På de områden där lagtinget inte har lagstiftningsbehörighet gäller rikets lagar på samma sätt som i landet i övrigt.

Exempel på sådana områden är:

 • utrikesförvaltningen
 • större delen av civil- och straffrätten
 • domstolarna
 • tullväsendet
 • statsbeskattningen

För att Ålands intressen ska kunna tillvaratas också på de områden där lagtinget saknar lagstiftningsbehörighet har Åland en representant i Finlands riksdag. Ålands riksdagsledamot väljs på samma sätt som övriga riksdagsledamöter i Finland.

Hur väljs lagtinget?

Lagtinget, som består av 30 medlemmar, väljs vart fjärde år genom hemliga och proportionella val. Rösträttsåldern är 18 år. Åländsk hembygdsrätt utgör en förutsättning för rösträtt och valbarhet.

Mer om val till lagtinget

Den politiska kartan

De politiska grupperna på Åland är fristående i förhållande till utomåländska partier, men kan ideologiskt jämföras med motsvarande grupper i omvärlden. De kan alltså sägas vara systerpartier till sina motsvarigheter i Finland och Sverige. 
Under Ledamöter (välj "Per lagtingsgrupp") här på hemsidan syns vilka ledamöter som sitter i vilken lagtingsgrupp.

Den ekonomiska självstyrelsen

En del av självstyrelsesystemet är den ekonomiska självstyrelsen. Självstyrelselagen definierar utöver lagstiftningsbehörigheten också ett system för att finansiera självstyrelsens utgifter.

Lagtinget fastställer årligen en budget för Åland. De inkomster som fördelas genom budgeten är av olika slag. Den största delen, drygt 70 procent, utgörs av medel som överförs från staten till Åland enligt det system som definieras i självstyrelselagen. Dessa överföringar består av olika delar. Viktigast för den löpande grundfinansieringen är det årliga avräkningsbeloppet och den årliga skatteavräkningen.

Avräkningsbeloppet motsvarar en procentandel, den så kallade avräkningsgrunden, av vissa inkomster i statsbokslutet, den så kallad avräkningsbasen. Beloppet justeras dessutom utgående från hur Ålands andel av Finlands totala befolkning förändras. Avräkningsgrunden är enligt senaste beslut om ändring av självstyrelselagen 0,47 procent men kan numera med lagtingets samtycke ändras av riksdagen på ett enklare sätt än tidigare.

Skatteavräkningen utgörs av vissa statliga skatteinkomster som betalats från Åland. De skatteinkomster som ingår i skatteavräkningen är främst statlig förvärvs- och kapitalinkomstskatt samt samfundsskatt. Dessa skatteslag betalas tillbaka till Åland till samma belopp som de har betalats in från Åland och ingår därför inte i den avräkningsbas som ligger till grund för avräkningsbeloppet. Om summan av samfunds- och kapitalinkomstskatter som skall betalas tillbaka till Åland blir mycket låg jämfört med vad den skulle ha blivit ifall dessa skatteslag istället hade ingått i avräkningsbasen finns en mekanism som dämpar de negativa ekonomiska konsekvenserna för Åland.

Utöver avräkningsbeloppet och skatteavräkningen kan extra anslag och tillskott för exceptionella händelser betalas enligt prövning.

Lagstiftningskontrollen

De lagar som lagtinget antar sänds till republikens president som kan inlägga sitt veto om lagtinget överskridit sin lagstiftningsbehörighet eller om lagen rör Finlands yttre eller inre säkerhet.

Om lagstiftningskontrollen