Fondens stadgar

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT 

om ändring av

STADGAR

för Ålands självstyrelses jubileumsfond

 

Lagtinget antog den 9 juni 1997 stadgar för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond. Stadgarna ändrades den 9 juni 2021 varvid fonden bytte namn till Ålands självstyrelses jubileumsfond

1 §
Till åminnelse av Ålands självstyrelses 75-årsjubileum inrättade Ålands lagting en särskild jubileumsfond som kan användas även vid framtida jubileum.

2 §
Fondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå. Fonden förverkligar sina syften genom att utdela individuella stipendier för studier eller vetenskaplig forskning på postgradual nivå till mottagare 1) som är hemmahörande i landskapet eller 2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

3 §
Fondens grundkapital utgörs av det belopp om 5 000 000 mark som Ålands lagting i den andra tilläggsbudgeten för år 1997 den 9 juni 1997 beslutat uppta för ändamålet. Lagtinget kan genom att uppta medel i budget senare utöka grundkapitalet.

Fonden kan ta emot donationer. Fonden kan även samla in medel på annat sätt.

4 §
Ålands självstyrelses jubileumsfond är en fond som inte upptas i landskapets budget.

Fondens kapital redovisas i landskapets årsredovisning. Fondens kapital kan samförvaltas med andra liknande fonder i landskapets ägo.

5 §
Ur fondens avkastning utdelas medel för de i 2 § 2 mom. avsedda ändamålen. Ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering uppmuntras.

6 §
Förvaltningen av fonden handhas av lagtingets kanslikommission. Den löpande ekonomiska förvaltningen av fonden sköts av finansavdelningen vid landskapet Ålands centrala ämbetsverk. Lagtingets kansli ombesörjer fondens sekretariatsuppgifter. Fondens administrativa kostnader betalas av landskapet.

7 §
Beslut om utdelning av stipendier ur fondens medel fattas av kanslikommissionen. Kanslikommissionen kan besluta att för beredningen av utdelning av medel ur fonden anlita ett stipendieråd bestående av särskilda sakkunniga i frågor rörande högre utbildning och vetenskaplig forskning med uppgift att granska ansökningarna och avge utlåtande till kanslikommissionen. Kanslikommissionen fattar beslut om stipendierådets mandattid.

8 §
Kanslikommissionen antar närmare bestämmelser om fondens förvaltning och om utdelningen av medel ur fondens avkastning. Kanslikommissionen har rätt att i frågor rörande fondens förvaltning anlita sakkunniga eller tillsätta särskilda organ.

9 §
Kanslikommissionen skall vid behov för lagtinget redogöra för fondens ekonomiska ställning och lämna övriga nödvändiga uppgifter om fondens förvaltning.

10 §
Landskapsrevisionen har rätt att granska fondens förvaltning.

 

__________________

Mariehamn den 31 maj 2021

Talman

Bert Häggblom