Ledamöter

Presidiet

Lagtingets presidium består av talmannen och de två vicetalmännen. Talmännen väljs för ett år i sänder.
Talmannen leder arbetet i plenum men får inte själv delta i diskussionen. I talmannens frånvaro leds plenum av någon av vicetalmännen. Vicetalmännen är inte förhindrade att delta i diskussionen annat än under den tid de själva leder ordet i plenum.

Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm
Talman
Veronica Thörnroos
Veronica
Thörnroos
Första vicetalman
Viveka Eriksson
Viveka
Eriksson
Andra vicetalman

Självstyrelsepolitiska nämnden

Självstyrelsepolitiska nämnden är ett rådgivande organ för lagtinget och landskapsregeringen
i självstyrelsepolitiskt viktiga frågor och i frågor som rör landskapets externa relationer.

Nämnden fungerar också som samrådsorgan i fråga om övergripande EU-ärenden.

Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm
Ordförande
Viveka Eriksson
Viveka
Eriksson
Vice ordförande
Bert Häggblom
Bert
Häggblom
Medlem
Axel
Jonsson
Medlem
Sara Kemetter
Sara
Kemetter
Medlem
Roger Nordlund
Roger
Nordlund
Medlem
Carina Aaltonen
Carina
Aaltonen
Ersättare
Johan Ehn
Johan
Ehn
Ersättare
Brage Eklund
Brage
Eklund
Ersättare
Harry Jansson
Harry
Jansson
Ersättare
Ingrid Johansson
Ingrid
Zetterman
Ersättare

Lag- och kulturutskottet

Utskottet bereder lagförslag: 

 • av självstyrelsepolitisk karaktär
 • landskaps- och kommunalförvaltningen 
 • ordning och säkerhet 
 • vallagstiftningen och tjänstemannalagstiftningen 
 • utbildning, kultur och idrott 
 • media

Utskottets aktuella ärenden

Harry Jansson
Harry
Jansson
Ordförande
Roger
Eriksson
Vice ordförande
Johan Ehn
Johan
Ehn
Medlem
Brage Eklund
Brage
Eklund
Medlem
Bert Häggblom
Bert
Häggblom
Medlem
Mikael Staffas
Mikael
Staffas
Medlem
Tony Wikström
Tony
Wikström
Medlem
Axel
Jonsson
Ersättare
Runar Karlsson
Runar
Karlsson
Ersättare
Tage Silander
Tage
Silander
Ersättare
Torsten Sundblom
Torsten
Sundblom
Ersättare
Göte Winé
Göte
Winé
Ersättare

Finans- och näringsutskottet

Finansutskottets uppgifter

 • landskapsregeringens budgetförslag  
 • budgetmotioner  
 • revisionsberättelser som lämnas till lagtinget 
 • framställningar om extra anslag 
 • landskapsandelssystemet och tjänstekollektivavtalsärenden
 • lagstiftningsärenden som gäller budget- och revisionsfrågor
 • näringarna och stöd till näringslivet 
 • skatter och avgifter 
 • byggande, expropriation och fysisk planering 
 • trafik och vägar

Utskottets aktuella ärenden

Petri Carlsson
Petri
Carlsson
Ordförande
Göte Winé
Göte
Winé
Vice ordförande
John Holmberg
John
Holmberg
Medlem
Lars Häggblom
Lars
Häggblom
Medlem
Veronica Thörnroos
Veronica
Thörnroos
Medlem
Stephan Toivonen
Stephan
Toivonen
Medlem
Ingrid Johansson
Ingrid
Zetterman
Medlem
Brage Eklund
Brage
Eklund
Ersättare
Sara Kemetter
Sara
Kemetter
Ersättare
Roger Nordlund
Roger
Nordlund
Ersättare
Tage Silander
Tage
Silander
Ersättare
Mikael Staffas
Mikael
Staffas
Ersättare

Social- och miljöutskottet

Social- och miljöutskottet bereder lagförslag om bl.a.

 • sociala frågor och sysselättning
 • hälso- och sjukvård 
 • hyra och arrende
 • natur- och miljöfrågor

Utskottets aktuella ärenden

Carina Aaltonen
Carina
Aaltonen
Ordförande
Mikael Lindholm
Mikael
Lindholm
Vice ordförande
Fredrik Fredlund
Fredrik
Fredlund
Medlem
Igge Holmberg
Igge
Holmberg
Medlem
Annette Holmberg-Jansson
Annette
Holmberg-Jansson
Medlem
Torsten Sundblom
Torsten
Sundblom
Medlem
Pernilla Söderlund
Pernilla
Söderlund
Medlem
John Holmberg
John
Holmberg
Ersättare
Lars Häggblom
Lars
Häggblom
Ersättare
Axel
Jonsson
Ersättare
Runar Karlsson
Runar
Karlsson
Ersättare
Tage Silander
Tage
Silander
Ersättare

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av presidiet och utskottens ordförande. De lagtingsgrupper som inte annars skulle vara representerade i talmanskonferensen har också en företrädare där. 

Konferensen handlägger frågor om lagtingets arbetsformer och procedurärenden, samt gör upp tidtabellen för lagtingets arbete.

Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm
Ordförande
Carina Aaltonen
Carina
Aaltonen
Medlem
Petri Carlsson
Petri
Carlsson
Medlem
Viveka Eriksson
Viveka
Eriksson
Medlem
Lars Häggblom
Lars
Häggblom
Medlem
Harry Jansson
Harry
Jansson
Medlem
Axel
Jonsson
Medlem
Veronica Thörnroos
Veronica
Thörnroos
Medlem
Stephan Toivonen
Stephan
Toivonen
Medlem
Brage Eklund
Brage
Eklund
Ersättare
Bert Häggblom
Bert
Häggblom
Ersättare

Justeringsutskottet

Justeringsutskottet slutligen ska se till att lagtingets expeditioner överensstämmer med dess beslut. Justeringsutskottet har tre medlemmar jämte suppleanter.

Torsten Sundblom
Torsten
Sundblom
Ordförande
Igge Holmberg
Igge
Holmberg
Vice ordförande
Runar Karlsson
Runar
Karlsson
Medlem
Brage Eklund
Brage
Eklund
Ersättare
Lars Häggblom
Lars
Häggblom
Ersättare

Kanslikommissionen

Kanslikommissionen består av presidiet och två ledamöter som utses av lagtinget. 
Här behandlas lagtingets ekonomiska förvaltning och frågor som rör lagtingets kansli.

Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm
Ordförande
Veronica Thörnroos
Veronica
Thörnroos
Vice ordförande
Carina Aaltonen
Carina
Aaltonen
Medlem
Viveka Eriksson
Viveka
Eriksson
Medlem
Lars Häggblom
Lars
Häggblom
Medlem
Bert Häggblom
Bert
Häggblom
Ersättare
Sara Kemetter
Sara
Kemetter
Ersättare

CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies)

CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är konferensen för talmännen i de 74 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar regioner i Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien, de portugisiska regionerna Azorerna och Madeira samt Wales, Skottland och Nordirland i Storbritannien och Åland i Finland.

För närmare information om CALRE.

Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm
Medlem

Ålands delegation i Nordiska rådet

Åland är sedan år 1970 medlem i Nordiska rådet. Ålands lagting utser två av rådets sammanlagt 87 medlemmar. De åländska ledamöterna bildar tillsammans med landskapsregeringens representanter i rådet en åländsk lagstadgad delegation. Landskapsregeringen deltar även i Nordiska ministerrådets arbete.

När Åland blev medlem av Nordiska rådet sammanföll rådets behörighet till stor del med landskapets behörighet. Det nordiska samarbetets verksamhetsområde har med åren utvidgats och omfattar nu t.ex. säkerhetspolitik och samarbete i förhållande till Nordens närområden. Rådet har på så sätt kommit att bli något av en utrikespolitisk plattform för Åland.

För närmare information om Nordiska rådet.

Mikael Staffas
Mikael
Staffas
Ordförande
Britt Lundberg
Britt
Lundberg
Vice ordförande
Axel
Jonsson
Ersättare
Tony Wikström
Tony
Wikström
Ersättare

BSPC

Ålands lagtings representation i den parlamentariska Östersjökonferensen Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC)

Det parlamentariska Östersjösamarbetet eller Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) är ett samarbetsforum för parlamentariker i Östersjöregionen. I samarbetet ingår parlamentariker från 22 nationella och regionala parlament samt 5 parlamentariska organisationer. Lagtingets samarbete inom den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) har blivit allt viktigare och ger lagtinget en god plattform att på jämbördig nivå tillsammans med övriga parlament runt Östersjön bidra till en positiv utveckling av regionen. Lagtinget deltar b.la. i den årliga konferensen, den ständiga kommitténs möten, olika arbetsgruppsmöten samt vid behov i sekretariatets möten. Därutöver kan BSPC utse rapportörer från lagtinget för olika ärenden. Så har t.ex. skett i fråga om de maritima frågorna.

För närmare information om BSPC.

Jörgen Pettersson
Jörgen
Pettersson
Ordförande
Annette Holmberg-Jansson
Annette
Holmberg-Jansson
Vice ordförande
Sara Kemetter
Sara
Kemetter
Medlem
Ingrid Johansson
Ingrid
Zetterman
Medlem
Viveka Eriksson
Viveka
Eriksson
Pernilla Söderlund
Pernilla
Söderlund
Roger
Eriksson
John Holmberg
John
Holmberg
Mikael Staffas
Mikael
Staffas
Torsten Sundblom
Torsten
Sundblom
Ingrid Johansson
Ingrid
Zetterman

Harry Jansson
Harry
Jansson
Jörgen Pettersson
Jörgen
Pettersson
Runar Karlsson
Runar
Karlsson
Mikael Lindholm
Mikael
Lindholm
Britt Lundberg
Britt
Lundberg
Roger Nordlund
Roger
Nordlund
Veronica Thörnroos
Veronica
Thörnroos

Annette Holmberg-Jansson
Annette
Holmberg-Jansson
Tage Silander
Tage
Silander
Petri Carlsson
Petri
Carlsson
Johan Ehn
Johan
Ehn
Gun-Mari Lindholm
Gun-Mari
Lindholm

Sara Kemetter
Sara
Kemetter
Göte Winé
Göte
Winé
Carina Aaltonen
Carina
Aaltonen
Igge Holmberg
Igge
Holmberg
Tony Wikström
Tony
Wikström

Bert Häggblom
Bert
Häggblom
Lars Häggblom
Lars
Häggblom

Axel
Jonsson
Brage Eklund
Brage
Eklund

Stephan Toivonen
Stephan
Toivonen

Partilös

Fredrik Fredlund
Fredrik
Fredlund