Självstyrelselagen

Självstyrelselagen är den lag som reglerar maktfördelningen mellan staten och de åländska myndigheterna. Självstyrelselagen antas och ändras av Finlands riksdag i grundlagsordning och dessutom krävs Ålands lagtings samtycke. Lagen har således en mycket stark ställning i den finländska konstitutionen och maktdelningen mellan Åland och riket kan inte rubbas utan att båda parter är överens.

Självstyrelselagen har varit föremål för två omfattande omarbetningar och däremellan har flera mindre ändringar gjorts. Den nu gällande självstyrelselagen är den tredje i ordningen och trädde i kraft den 1 januari 1993. De föregående lagarna var från år 1920 och år 1951.

Två viktiga dokument för lösningen av Ålands frågan utgör Juristkommissionen rapport år 1920 och Rapportörkommissionens rapport från år 1921. Dessa kan läsas här: