Lagstiftning som ligger till grund för lagtingsarbetet

Lagtingsordningen och arbetsordningens betydelse

Det är viktigt att det finns tydliga och klara regler för arbetet i lagtinget så att politikerna ska kunna ägna sig åt politikens innehåll istället för att diskutera formalia.

De viktigaste regelverken för lagtingets arbete är lagtingsordningen och arbetsordningen.

Lagtingsordningen

I lagtingsordningen finns de viktigaste reglerna för hur lagtinget ska arbeta och om lagtingets organisation och verksamhet. För att det ska finnas stabilitet i arbetet är tröskeln för att ändra lagtingsordningen hög, alltså krävs kvalificerad majoritet i lagtinget för alla ändringar.

Förarbeten hittas i ärendena TMK 1/2014-2015LM 2/2010-2011, TMK 3/2022-2023 och LF 31/2022-2023.

Lagtingsordning för Åland (2011:97)

Arbetsordningen

Arbetsordningen är det regelverk som styr lagtingets dagliga verksamhet eftersom de mer detaljerade reglerna för lagtingsarbetet finns i arbetsordningen.

Arbetsordningen är egentligen inte en lag utan ett beslut som fattas som om det vore fråga om en lag. Arbetsordningen genomgår med andra ord två behandlingar i lagtinget och den publiceras i Ålands författningssamling. Eftersom den formellt är ett beslut genomgår den dock inte någon lagstiftningskontroll.

I arbetsordningen ingår bestämmelser om lagtingsåret, upplösningar och nyval, talmännen och talmanskonferensen, utskotten och övriga organ, ärenden i lagtinget, EU-ärenden, beredningen av ärenden, behandlingen av ärenden i plenum, lagtingshandlingarna, lagtingets förvaltning, val i lagtinget samt särskilda bestämmelser och bestämmelser om ikraftträdandet.

Förarbeten hittas i ärende TMK 2/2014-2015TMK 2/2017-2018 och TMK 3/2022-2023

Arbetsordning för Ålands lagting 2015/87