ÄRENDEN

1 - 100 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 19/2023-2024 Höjning och indexering av avbytarstödet
LF 18/2023-2024 Ny landskapslagstiftning om flyghavre
LF 17/2023-2024 Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården
LF 16/2023-2024 Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
LF 15/2023-2024 Upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet
MOT 7/2023-2024 Analysera förslaget om att införa turlistor på linfärjorna innan beslut fattas
RP 6/2023-2024 Godkännande och sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik
RP 5/2023-2024 Godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M353 enligt kapitel 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
LF 14/2023-2024 Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon
M 4/2023-2024 Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2024 - 2030
MOT 6/2023-2024 Avskaffa reseersättningen för lagtingsledamöter
LF 13/2023-2024 Åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF)
BF 5/2023-2024 Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024
SF 10/2023-2024 Slåttern av landskapets vägrenar
BF 4/2023-2024 Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027
LF 12/2023-2024 Reviderad lag om utsläppshandel
MOT 5/2023-2024 Ändring av landskapslagen om fiske
GR 1/2023-2024 Granskningsrapport gällande VIS-projektet
RB 3/2023-2024 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2023
F 4/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
RS 3/2023-2024 Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2023
NRB 1/2023-2024 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2023
MOT 4/2023-2024 Sammankallande av den näringspolitiska aktionsgruppen
SF 9/2023-2024 Möjliggörande av fritidsfiske av lax
V 25/2023-2024 Val av landskapsrevisor
LF 11/2023-2024 Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
LF 10/2023-2024 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LM 4/2023-2024 Ändring av lagtingsordningen för Åland
MOT 3/2023-2024 Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård
RP 4/2023-2024 Godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt till lagar som har samband med den
RP 3/2023-2024 Godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Frankrike för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande
RB 2/2023-2024 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2024
LM 3/2023-2024 Ändring av lagtingsordningen för Åland
RS 2/2023-2024 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
TMK 5/2023-2024 Ändringar av lagtingets arbetsordning
SF 8/2023-2024 ÅHS bokningssystem försvårar kontakten med hälso- och sjukvården
V 24/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
BF 3/2023-2024 Förslag till första ändring av budgeten för år 2024
SF 7/2023-2024 Möjliggör högskoleprov på Åland
LF 9/2023-2024 Ny yrkeshögskolelag
LF 8/2023-2024 Miljöskadeavgifter
SF 6/2023-2024 Var har regeringen för beredskap och vision för att förbättra möjligheten till lönsam odling?
TMK 4/2023-2024 Talman Jörgen Pettersson anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot i lag- och kulturutskottet
V 23/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i kanslikommissionen
V 22/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
MOT 2/2023-2024 Kartläggning av det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse
SF 5/2023-2024 När ska havsplanen revideras?
V 21/2023-2024 Val av talman
V 20/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet
V 19/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i social- och miljöutskottet
MOT 1/2023-2024 Underlätta handeln mellan Åland och Sverige
TMK 3/2023-2024 Talman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdraget som talman
LF 7/2023-2024 Frysning och indexering av bostadsbidraget
RB 1/2023-2024 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023
SF 4/2023-2024 Den kommande EU-kommissionen
SF 3/2023-2024 Förbättra vardagen för närståendevårdare
BF 2/2023-2024 Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023
SF 2/2023-2024 Moderna strukturer och regler för VA-sektorn
F 3/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 2/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 1/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 3/2023-2024 Landskapsregeringens externpolitik
LF 6/2023-2024 Ändring av studiestödslagen
SF 1/2023-2024 Hur kan landskapsregeringen förenkla skattegränsen för åländska företagare?
LM 2/2023-2024 Ändring av lagtingsordningen för Åland
LM 1/2023-2024 Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen
TMK 2/2023-2024 Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
M 2/2023-2024 Färdplan för hållbar turism 2030
RP 2/2023-2024 Godkännande av förslaget till lag om Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet
RS 1/2023-2024 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar
V 18/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i Nordiska rådet
V 17/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet
V 16/2023-2024 Fyllnadsval av fyra ordinarie medlemmar och tre ersättare i social-och miljöutskottet
V 15/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i finans- och näringsutskottet
V 14/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet
V 13/2023-2024 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 12/2023-2024 Val av första och andra vicetalman
M 1/2023-2024 Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland
V 11/2023-2024 Val av talman
TMK 1/2023-2024 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
LF 5/2023-2024 Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering
LF 4/2023-2024 Ändring av fastighetsskattelagen
V 10/2023-2024 Val av lantråd
V 9/2023-2024 Talmannens meddelande om lantrådskandidat
LF 3/2023-2024 Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen
LF 2/2023-2024 Ändringar i kommunalbeskattningen 2024
RP 1/2023-2024 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal
V 8/2023-2024 Val av 2 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2023-2024 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2023-2024 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2023-2024 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
BF 1/2023-2024 Förslag till Ålands budget för år 2024
LF 1/2023-2024 Privat hälso- och sjukvård
D 1/2023-2024 Meddelande
V 1/2023-2024 Talmansval
V 7/2022-2023 Val av arvodeskommission
V 6/2022-2023 Val av lagtingsdirektör