ÄRENDEN

1 - 100 av totalt 4 170 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 7/2023-2024 Frysning och indexering av bostadsbidraget
RB 1/2023-2024 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023
SF 4/2023-2024 Den kommande EU-kommissionen
SF 3/2023-2024 Förbättra vardagen för närståendevårdare
BF 2/2023-2024 Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023
SF 2/2023-2024 Moderna strukturer och regler för VA-sektorn
F 3/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 2/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 1/2023-2024 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 3/2023-2024 Landskapsregeringens externpolitik
LF 6/2023-2024 Ändring av studiestödslagen
SF 1/2023-2024 Hur kan landskapsregeringen förenkla skattegränsen för åländska företagare?
LM 2/2023-2024 Ändring av lagtingsordningen för Åland
LM 1/2023-2024 Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen
TMK 2/2023-2024 Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
M 2/2023-2024 Färdplan för hållbar turism 2030
RP 2/2023-2024 Godkännande av förslaget till lag om Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet
RS 1/2023-2024 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar
V 18/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i Nordiska rådet
V 17/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet
V 16/2023-2024 Fyllnadsval av fyra ordinarie medlemmar och tre ersättare i social-och miljöutskottet
V 15/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i finans- och näringsutskottet
V 14/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet
V 13/2023-2024 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 12/2023-2024 Val av första och andra vicetalman
M 1/2023-2024 Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland
V 11/2023-2024 Val av talman
TMK 1/2023-2024 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
LF 5/2023-2024 Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering
LF 4/2023-2024 Ändring av fastighetsskattelagen
V 10/2023-2024 Val av lantråd
V 9/2023-2024 Talmannens meddelande om lantrådskandidat
LF 3/2023-2024 Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen
LF 2/2023-2024 Ändringar i kommunalbeskattningen 2024
RP 1/2023-2024 Republikens presidents framställning om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal
V 8/2023-2024 Val av 2 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2023-2024 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2023-2024 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2023-2024 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
BF 1/2023-2024 Förslag till Ålands budget för år 2024
LF 1/2023-2024 Privat hälso- och sjukvård
D 1/2023-2024 Meddelande
V 1/2023-2024 Talmansval
V 7/2022-2023 Val av arvodeskommission
V 6/2022-2023 Val av lagtingsdirektör
TMK 4/2022-2023 Åländsk representation i Europaparlamentet
F 4/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 29/2022-2023 Hur räddar vi vårt småskaliga kustfiske?
LF 41/2022-2023 Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
LF 40/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 39/2022-2023 Ny skyddshemslag
LF 38/2022-2023 Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter
M 6/2022-2023 Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030
SF 28/2022-2023 Förbud mot trollingfiske är ett stort avbräck för åländska besöksnäringen
SF 27/2022-2023 Insamlingen av uttjänta textilier
SF 26/2022-2023 Modernisera kollektivtrafiken
LF 37/2022-2023 Landskapet Ålands pensionsfond
LF 36/2022-2023 Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror
M 5/2022-2023 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
RP 7/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
NRB 1/2022-2023 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022
SF 25/2022-2023 Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023
SF 24/2022-2023 Det ekologiska odlingen på Ålands framtid
LF 35/2022-2023 Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård
SF 23/2022-2023 Var är Ålands barnstrategi
MOT 7/2022-2023 Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag
LF 34/2022-2023 Könsneutral lagstiftning kring graviditet
LF 33/2022-2023 Ändring av vattenlagen
LF 32/2022-2023 Förnyad klientavgiftslag
SF 22/2022-2023 Ålands folkrättsliga ställning
TMK 3/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
SF 21/2022-2023 Mindre trygghet utan kriskommunlagstiftning
SF 20/2022-2023 Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder
RP 6/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg
TMK 2/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
LF 31/2022-2023 Ett finanspolitiskt ramverk
LF 30/2022-2023 Enmansmyndigheter
SF 19/2022-2023 Förutsättningarna för utbildning i traditionellt båtbyggeri
LF 29/2022-2023 Anpassad kommunal avfallshantering
LF 28/2022-2023 Ändring av elmarknadslagstiftningen
LF 27/2022-2023 Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
LF 26/2022-2023 Näringsrätt och näringstillstånd
SF 18/2022-2023 Verksamhetsförutsättningarna för våra passagerarrederier
MOT 6/2022-2023 Reformera bostadstillägg för studerande
RS 2/2022-2023 Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022
LF 25/2022-2023 Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 24/2022-2023 Ändring av högskolelagen
BF 5/2022-2023 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023
MOT 5/2022-2023 Ålands Radio och Tvs finansiering
F 3/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 4/2022-2023 Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik
LF 23/2022-2023 Ny blankettlag om livsmedel
BF 4/2022-2023 Förslag till första tilläggsbudget för år 2023
LF 22/2022-2023 En temporär höjning av maximala boendeutgifter i lagen om allmänt bostadsbidrag
LF 21/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
RS 1/2022-2023 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
S 1/2022-2023 Försummad skärgårdspolitik