ÄRENDEN

1 - 100 av totalt 4 050 ärenden

Ärende-nr. Titel
MOT 2/2022-2023 Rättvisare skatt för pensionärer!
LF 14/2022-2023 Ändring av tjänstemannalagen
LF 13/2022-2023 Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen
M 3/2022-2023 Landskapsregeringens externpolitik
F 2/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 9/2022-2023 Tillsyn av hemskolningen på Sottunga
SF 8/2022-2023 Byggsektorn på väg in i lågkonjunktur
SF 7/2022-2023 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning
V 5/2022-2023 Fyllnadsval av ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
SF 6/2022-2023 Hur är det tänkt att grundavdraget ska finansieras?
BF 3/2022-2023 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022
RP 4/2022-2023 Godkännande av lagen och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.
RP 3/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
LF 12/2022-2023 Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket
M 2/2022-2023 Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet
LF 11/2022-2023 Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget
MOT 1/2022-2023 Ändra titeln på Ålands lantråd
F 1/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 10/2022-2023 Ändringar i kommunalbeskattningen 2023
LF 9/2022-2023 Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar
SF 5/2022-2023 Ålands hantering av EU:s restaureringsförordning
SF 4/2022-2023 Kommuner i nöd
RP 2/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
TMK 1/2022-2023 Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
BF 2/2022-2023 Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
SF 3/2022-2023 Stöd för köp av Bollhalla
LF 8/2022-2023 Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn
LF 7/2022-2023 Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs
V 4/2022-2023 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 3/2022-2023 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
V 2/2022-2023 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
SF 2/2022-2023 Ogenomtänkt näringspolitik för skärgården
V 1/2022-2023 Talmansval
LF 6/2022-2023 Landskapsfinansiering av medborgarinstitut
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
LF 4/2022-2023 Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger
SF 1/2022-2023 Smärtbehandlingen vid ÅHS
BF 1/2022-2023 Förslag till Ålands budget för år 2023
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
M 1/2022-2023 Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland
D 1/2022-2023 Meddelande
LF 2/2022-2023 Skydd för visselblåsare
RP 1/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande
LF 1/2022-2023 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
SF 31/2021-2022 Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken?
LF 29/2021-2022 Tillgänglighetsdirektivet
RP 13/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen
RP 12/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
SF 30/2021-2022 Personaldimensionering
M 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
MOT 15/2021-2022 Effektivisering av Ålands Pensionsfond
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
BF 5/2021-2022 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022
SF 29/2021-2022 Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan
LF 23/2021-2022 Förtidsröstning för väljare utanför Åland
F 6/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
FUR 1/2021-2022 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2021
F 5/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 22/2021-2022 Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter
LF 21/2021-2022 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 20/2021-2022 Höjning av resekostnadsavdraget 2022
SF 28/2021-2022 Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott
SF 27/2021-2022 Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser
SF 26/2021-2022 Transitering av el
SF 25/2021-2022 Trygghet och respekt för transpersoner
SF 24/2021-2022 Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen
SF 23/2021-2022 Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen
SF 22/2021-2022 Landskapets beredskap att hantera Long Covid
S 1/2021-2022 Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder
SF 21/2021-2022 Åtgärder för att minska antalet aborter
RP 11/2021-2022 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Öster-sjöområdets marina miljö
RP 10/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
SF 20/2021-2022 Skärgårdstrafikens framtida upplägg
RS 2/2021-2022 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2021
SF 19/2021-2022 Demenscentrets tidsplan?
SF 18/2021-2022 Oklarheter kring HUTH-programmets framtid
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
BF 4/2021-2022 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
RP 9/2021-2022 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
RP 7/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
RP 6/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
F 4/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen