Pågående revision

Arbete pågår med att förnya den nuvarande självstyrelselagen och ersätta den med en ny. Hittills producerade kommittébetänkanden beträffande revisionen av lagen kan läsas här. Den nuvarande parlamentariska kommittén tillsattes 2013 och kallas Ålandskommittén och ordförande är president Tarja Halonen. Ett delbetänkande publicerades 2015, utgivet av justitieministeriet i serien Betänkanden och utlåtanden 6/2015. Slutbetänkandet publicerades 2017 i justitieministeriets publikationsserie Betänkanden och utlåtanden 33/2017.