Pågående revision

Arbetet med att förnya den nuvarande självstyrelselagen och ersätta den med en ny har pågått länge. Hittills producerade dokument beträffande revisionen av lagen kan läsas här. En parlamentarisk kommitté tillsattes år 2013 med president Tarja Halonen som ordförande. Kommittén kallades Ålandskommittén. Ett delbetänkande publicerades 2015, utgivet av justitieministeriet i serien Betänkanden och utlåtanden 6/2015. Slutbetänkandet publicerades 2017 i justitieministeriets publikationsserie Betänkanden och utlåtanden 33/2017. I februari 2019 publicerade grundlagsutskottet sitt betänkande och propositionen för en ändring av självstyrelselagen antogs samma månad  av riksdagen.