Reglemente för Jubileumsfonden

Antaget av kanslikommissionen den 24 september 2019.

Detta reglemente reglerar förvaltningen av kapitalmedlen i Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond, vilken förvaltas av Ålands lagting.

Allmänna principer

 1. Kapitalplaceringarna ska placeras på ett sådant sätt att de inte kräver aktiv förvaltning utöver normal skötsel av typen bokföring, reaktioner på emissionserbjudanden och företagsarrangemang samt placering av eventuell överskottslikviditet.
   
 2. Kapitalförvaltningen ska inte medföra förvaltningsarvoden utöver kostnader för att upprätthålla bankkonton, värdepappersdepå samt normala engångskostnader i form av handelsavgifter för köp och försäljning av värdepapper.
   
 3. Målsättningen med placeringarna är att erhålla direktavkastning från placeringsobjekten. Värdeökningen i placeringsobjektet är av mindre betydelse framom dividenden, speciellt på kort sikt.
   
 4. Kapitalplaceringar görs enbart i aktier på Helsingforsbörsen från listorna med stora och medelstora bolag. Placeringar kan också göras i bolag listade på Stockholmsbörsen om det bedöms ändamålsenligt.
   
 5. De bolag som väljs ut som placeringsobjekt ska vara etablerade bolag med en stabil verksamhet, huvudsakligen från listorna med stora och medelstora bolag.
   
 6. Placeringarna ska göras i bolag som ger en god och stabil dividend över en längre period. Som målsättning ska ett bolag dela ut en dividend om minst 4 procent för att utgöra grund för köp av aktier.
   
 7. Bolag i den befintliga portföljen som delar ut lägre dividend än målsättningen behöver inte avyttras.
   
 8. Fonden ska ha placeringar i minst 20 olika bolag.
   
 9. Enskilda bolag bör inte utgöra mer än 7,5 % av fondens totala värde.
  Kommentar: Kortvariga överskridningar accepteras, speciellt i samband med stora kurssvängningar eller plötsliga allmänna kursfall och -uppgångar.
   
 10. Bolag med spekulativ verksamhet och så kallade uppstartföretag får inte ingå i placeringsobjekten. Bolag som inte är upptagna på Helsingfors- eller Stockholmsbörsens listor får inte ingå bland placeringsobjekten. Undantag är de placeringar i bolag för hållbar utveckling som görs (se pt. 11 nedan).
   
 11. Placeringarna ska göras med beaktande av etiska aspekter. Detta innebär att medel inte kan placeras i bolag som tillverkar vapen, tobak, alkohol samt i bolag som ertappas med att systematiskt kränka eller ringakta mänskliga rättigheter.
   
 12. Placeringar ska göras med beaktande av miljöhänsyn och hållbarhetsaspekter överlag.
  Kommentar: Genom att enbart placera i bolag registrerade på de nordiska börslistorna erhåller man generellt sett en god miljö- och hållbarhetsprofil. Att utesluta energibolag enbart för att de är stora producenter eller konsumenter av fossila råvaror är ingen god strategi, eftersom de nordiska energibolagen i allmänhet också är stora aktörer inom området för förnyelsebar energi.
   
 13. Fonden får placera i bolag eller verksamhet som uttryckligen riktar sig mot hållbarhetssatsningar i utvecklingsområden. Placeringen ska göras i objekt som strävar till att ge avkastning på placerat kapital. Placeringsbeloppet i dylika objekt får inte överskrida 2,5 procent av fondens kapital vid placeringstillfället.
   
 14. Fonden ska årligen revideras av landskapsrevisionen. Revisionsberättelsen avges till kanslikommissionen.