Forskning av särskilt intresse för landskapet

Nedan finns exempel på forskning som kan vara av särskilt intresse för landskapet. Listan är en idéskiss uppgjord på basen av inkomna förslag från politiker och tjänstemän. Den har inte varit föremål för behandling och beslut i något lagtingsorgan:

 • Olika typer av jämförande studier mellan världens olika autonomier med fokus på hur de fungerar i praktiken och vilket handlingsutrymme moderstaterna ger dem. Särskilt intressanta exempel skulle här kunna vara autonomier där man samspelar med moderlandet på ett offensivt och positivt sätt, en win-win situation alltså
 • Analyser och jämförande studier av hur småskaliga ekonomier klarar sig jämfört med större ekonomier, och hur man kan åstadkomma en framgångsrik ekonomi och god levnadsstandard trots befolkningsmässig litenhet och ett småskaligt näringsliv
 • Forskning kring vad som behöver förändras och anpassas i landskapet för det fall Åland skulle återförenas - med bibehållen självstyrelse - med Sverige
 • Allt kopplat till Ålands status (autonomin, demilitarisering/neutralisering, de speciella komponenterna inom systemet typ hembygdsrätt / jordförvärv, EU-dimensionen inkl. de historiska aspekterna)
 • Ålands befolkning (flyttningsrörelserna i bägge riktningar och deras socioekonomiska konsekvenser)
 • Åländska folksjukdomarna (såsom blödarsjukan, genetiska sidan samt allt kopplat till fästingar och deras "värddjur")
 • Miljöforskning som har bärvidd för Åland, i synnerhet vattensidan
 • Koppling självstyrelse - ekonomi
 • Komparativa studier med andra autonomier
 • Åland som kyrkoland, idrottsland
 • En utredning över de traktaträttsligt och i övrigt juridiska alternativen för att möjliggöra status quo i fråga om demilitariseringen och neutraliseringen vid ett eventuellt framtida NATO-medlemskap
 • För- och nackdelar med införande av egen landskod för telefoni
 • Problem som användandet av ax-koden medför och förslag till tänkbara åtgärder

I meddelandet om Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering nämns att följande områden kunde utredas:

 • Paramilitära styrkors förhållande till demilitariseringen och neutraliseringen
 • Hur artikel 4b i 1921 års konvention ska tolkas med avseende på terroristattacker
 • Hur kan landskapets inflytande över demilitariseringskonventionerna säkras - genom en ändring av självstyrelselagen eller på annat sätt.