Stipendietagare

Ur fonden till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum har följande personer beviljats stipendium:

2022

Hasan Akintug
5 000 €  för analyserar i sitt doktorsavhandlingsprojekt utvecklingen och genomförandet av ”utrikespolitik” i de tre autonoma nordiska regionerna Åland, Färöarna och Grönland ur ett jämförande perspektiv. En viktig faktor som berörs i forskningen är betydelsen av Nordiska rådet för de tre autonoma regionernas geopolitiska rörelseutrymme. Projektet utförs vid Helsingfors universitet och har potential att öka förståelsen för hur Åland kan utnyttja självstyrelsen i ett internationellt perspektiv i framtiden. 

Nellie Carlströmer Berthén
2 000 €  för fältstudien ”Fästingar och dess patogeninnehåll” Studien hänger intimt samman med Marika Nordbergs projekt om TBE och Borrelios. Syftet med studien är att få en ökad förståelse i hur fästingpopulationen ser ut på Åland, samt att kartlägga fästingarter och fästingburna mikrober. Detta kommer att göra det enklare vägleda sjukvården i ett kliniskt diagnostiskt syfte inom detta område. 

Erika Boman
6 000 €  för projektet ”Hälsa och livsvillkor bland äldre män och kvinnor på Åland 2022”. Åland och hela Europa Åldras och det är väsentligt att kunna möta upp mot de utmaningar en åldrande befolkning kan medföra, inklusive behov av vård och omsorg. Ett sätt att möta upp utmaningarna är att främja den äldre befolkningens hälsa och livsvillkor. Projektet syftar jämföra äldres hälsa och livsvillkor på Åland med den för äldre i Österbotten, inom ramen för det tvärprofessionella forskningssamarbetet GERDA. Denna kan ge ökad förståelse för äldres hälsa och livsvillkor på Åland jämfört med en andra större regioner i Finland och i Sverige.

Johan Flink
12 000 €  för ett doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den före pandemin utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Doktorsavhandlingsprojeketet söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Magdalena Häger
5 000 €  för ett doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin.

Jenni Lucenius
5 000 €  för sitt doktorsavhandlingsprojekt “Where cultures meet. The neolithic in Långbergsöda revisited” vid Åbo Universitet. Avhandlingen är ett välkommet bidrag inom ämnet arkeologi, där forskningens övergripande syfte är att genom nytt material och nya forskningsmetoder revidera den traditionella tolkningen av platsen Långbergsöda som en plats dit man anländer, och i stället lyfta fram områdets och Ålands betydelse som en aktiv aktör i norra östersjöområdet under stenåldern. Forskningen bidrar till en fortsättning av den arkeologiska traditionen på Åland. 

Marika Nordberg
15 000 € för projektet ”AxBioTick – immunsystemets aktivering i huden efter fästingbett”. Projektet, som genomförs som ett samarbete mellan Borreliagruppen på Åland och Linköpings universitet, är viktigt för Åland, eftersom Åland är ett högendemiskt område för fästingburna infektioner, främst Borrelios och TBE. Forskningen kommer att ge ny kunskap som kan hjälpa vid behandlingen av dessa sjukdomar, vilket inte bara är till nytta för oss här på Åland utan också andra i närområdena och runt om i världen. Dessutom påverkar ökad forskningsaktivitet inom medicin på Åland till att Åland blir attraktivare som ort för specialister inom medicin.

Ida Scherman
2 000 € för sin doktorsavhandling vid Lunds universitet kallad ”Minority protection and minority rights in the 20th century with Åland as a case study” som handlar om Åland i ett minoritets- och människorättsperspektiv är i det närmaste färdigställd. Ansökan från 75-årsjubileumsfonden gäller framställandet av en svenskspråkig bok baserad på avhandlingen. Projektet skulle bidra till att öka kunskapen om internationella självstyrelsepolitiska frågor som är viktiga för Åland.

Mats Wickström och Anna Sundelin
4 000 € vardera för projektgrupp ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick finansiering 2020, 2021 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kanslikommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia.

 

2021

Johan Flink
1 900 € för doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den före pandemin utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Doktorsavhandlingsprojeket söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Emilia Biskop
5 000 € för sitt doktorsavhandlingsprojekt ” Separation inom neonatalvård- effekter hos barn, föräldrar och vårdpersonal” vid Uppsala universitet. Projektet är välstrukturerat och bidrar till att öka kunskapen om vad som händer, både för barn och mödrar, när mödrar separeras från sina nyfödda barn på grund av olika komplikationer. En av orsakerna till komplikationer kan vara stress hos modern, vilket kan vara mer vanligt förekommande hos invandrarkvinnor. Projektet är också aktuellt i och med att det innefattar analys av separation mellan moder och nyfött barn på grund av att modern varit smittad av Covid-virus.

Ida Jansson
5 500 € för sin doktorsavhandling vid Lunds universitet kallad ”Minority protection and minority rights in the 20th century with Åland as a case study” som handlar om Åland i ett minoritets- och människorättsperspektiv kommer att bli färdig under hösten 2021. Ansökan från 75-årsjubileumsfonden gäller framställandet av en svenskspråkig bok baserad på avhandlingen. Projektet skulle bidra till att öka kunskapen om internationella självstyrelsepolitiska frågor som är viktiga för Åland.

Anna Lundberg
3 500 € för doktorsavhandlingsprojektet inom omvårdnad kallat” Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden”. Projektet är av extra relevans för Åland i och med att det fokuserar på förhållanden i glesbygden, och då specifikt i skärgården. Projektet bidrar, liksom Magdalena Hägers projekt, till att fortsätta att bygga upp den kompetens inom vårdvetenskap som finns på Högskolan på Åland.

Magdalena Häger
3 500 € för doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin

Susann Simolin
5 500 € för doktorsavhandlingsprojektet ”Användningen av exempel inom internationell konfliktlösning – perspektiv från konfliktregioner”. Avhandlingsprojektet befattar sig med inte mindre än av hur ålandsexemplet använts för konfliktlösning i andra regioner. Projektet är akademiskt intressant och kommer att öka det åländska humankapitalet i denna för självstyrelsen viktiga fråga. Ålands egen trovärdighet som part i framtida diskussioner och förhandlingar om självstyrelsen stärks.

Hasan Akintug
5 000 € analyserar i sitt doktorsavhandlingsprojekt utvecklingen och genomförandet av ”utrikespolitik” i de tre autonoma nordiska regionerna Åland, Färöarna och Grönland ur ett jämförande perspektiv. En viktig faktor som berörs i forskningen är betydelsen av Nordiska rådet för de tre autonoma regionernas geopolitiska rörelseutrymme. Projektet utförs vid Helsingfors universitet och har potential att öka förståelsen för hur Åland kan utnyttja självstyrelsen i ett internationellt perspektiv i framtiden

Mats Wickström med projektgrupp
10 000 € för ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick finansiering 2020 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia

 

2020

Johan Flink
7 500 € för doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den hittills utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Projektet söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Anna Fogde 
5 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom fysikalisk kemi och kemins didaktik kallat ” Low-cost sensing for research and teaching applications” Projektet handlar om hur algbaserade material kan användas både för att utveckla bionedbrytbara sensorer och undervisningsmaterial för skolor. Projektet kommer delvis att genomföras i grundskolor på Åland och en av målsättningarna kommer att vara att förbättra undervisningen i naturvetenskaper. En konsekvens av projektet är att åländska grundskollärare kommer att få en större möjlighet att ligga i framkant inom detta område.

Åsa Gustavsson 
2 500 € för slutförande av doktorsavhandlingen inom folkrätt kallad ”A changing security situation in the Baltic Sea region: some consequences for the Åland Islands?” Projektet handlar om säkerhetspolitik i Östersjön, och är relaterat till Ålands demilitarisering. Det är av vikt att kompetensen på detta område förstärks med forskning som kan komma Åland till nytta i framtiden.

Anna Lundberg 
5 000 € för doktorsavhandlingsprojektet inom omvårdnad kallat” Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden”. Projektet är av extra relevans för Åland i och med att det fokuserar på förhållanden i glesbygden, och då specifikt i skärgården. Projektet bidrar, liksom Magdalena Hägers projekt, till att fortsätta att bygga upp den kompetens inom vårdvetenskap som finns på Högskolan på Åland. Stipendierådet noterar, att det sjukskötarprogram som finns på Högskolan på Åland har högst antagligen har bidragit till att dämpa bristen på sjukskötare som potentiellt annars kunde ha varit mycket värre under det senaste årtiondet.

Magdalena Häger 
5 000 € för doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin

Susann Simolin 
5 000 € för doktorsavhandlingsprojektet ”Användningen av exempel inom internationell konfliktlösning – perspektiv från konfliktregioner”. Avhandlingsprojektet befattar sig med inte mindre än av hur ålandsexemplet använts för konfliktlösning i andra regioner. Projektet är akademiskt intressant och kommer att öka det åländska humankapitalet i denna för självstyrelsen viktiga fråga. Ålands egen trovärdighet som part i framtida diskussioner och förhandlingar om självstyrelsen stärks.

Mats Wickström med projektgrupp 
10 000 € för ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick finansiering 2019 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia

 

2019

Nellie Carlströmer-Berthen
2 000 € för sin forskning om fästingburna sjukdomar, där Åland utgör ett medicinsk högendemiskt område. Stipendierådet vill speciellt uppmuntra denna forskning och hjälpa den forskningsgrupp som finns på området på Åland att leva vidare och växa. Stipendierådet vill poängtera att det vore viktigt att satsa mer på den här forskningen i framtiden, till exempel i formen av ett doktorandprojekt.

Elin Eriksson
2 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom medicin (ortopedi) om nya behandlingsmetoder för diafysnära bendefekter. Stipendierådet anser det viktigt att uppmuntra åländska doktorander inom för den åländska kompetensförsörjningen centrala områden.

Magdalena Häger
4 000 € för doktorandprojektet ”Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Stipendierådet anser att det är viktigt att stöda doktorander med forskning som möjliggör uppbyggandet av en stark forskningsgrupp inom omvårdnad på Högskolan på Åland. Detta kommer att vara till nytta för det åländska samhället under de närmaste decennierna då det blir högst utmanande att trygga kompetensförsörjningen inom vårdsektorn.

Agneta Karlsson
10 000 € för fortsatt finansiering för projektet, Kvinnorna i Ålands lagting under självstyrelsens 100-åriga historia.

Anna Lundberg
5 000 € för doktorandprojektet ”Att vara hälsovårdare i skärgården” med fokus på kompetens och kliniskt beslutsfattande. Projektet är relevant för de små åländska förhållandena och kan bidra till bättre vårdkvalitet och därmed i förlängningen underlätta för samhället att tillhandahålla vård i skärgården.

Agneta Mallén
3 000 € för projektet ”Förvisning, åländska fångars upplevelse av ett fängelsestraff” inom sociologin. Projektet innebär en helt ny infallsvinkel för ålandsrelevant forskning där åländska särförhållanden undersöks i ett nordiskt perspektiv. Även språkfrågan tangeras, då åländska fångar sitter i fängelser riket.

Ida Mattsson
2 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom organisk kemi om att modifiera naturliga kolhydrater till finkemikalier. Stipendierådet anser det viktigt att uppmuntra åländska doktorander inom för den åländska kompetensförsörjningen centrala områden. I detta fall gäller det hållbar utveckling och det åländska plastklustret.

Sia Spiliopolou Åkermark
2 000 € för framställandet av ett samlingsverk om demokrati på Åland kallat ”Styr ålänningarna sitt öde?”. 14 författare belyser den åländska demokratin ur olika infallsvinklar och boken fördjupar diskussionen om den åländska självstyrelsens tillstånd inför dess 100-årsjubileum.

Mats Wickström
10 000 € för projektet ”Kvinnor i Lagtinget under självstyrelsens historia”. Projektet har en stark historievetenskaplig förankring och är ett gott komplement till Agneta Karlssons mer populärvetenskapliga arbete med denna centrala fråga för den åländska politikens utveckling mot större jämställdhet. Stipendierådet förutsätter att de bägge projekten om kvinnor i Lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia samarbetar.

2018 

Åsa Gustavsson 
5 000 €  för sin forskning som syftar till att ge en ny och tydligare bild av hur Åland påverkas av dagens säkerhetspolitiska situation i Östersjörummet, men också Ålands position vid ett tänkbart framtidsscenario där Finland ansluts till NATO. 

Magdalena Häger
5 000 € för hennes doktorandprojekt som handlar om att möta äldre med psykisk ohälsa. Sökanden är väl kvalificerad att bedriva doktorandprojektet tack vare sin breda yrkeserfarenhet inom sjukvård, inklusive äldrevård och hemsjukvård. 

Agneta Karlsson
7 500 €  för att forska om jämlikhet mellan könen och kvinnors deltagande i politiken.

Anna Lundberg
5 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom omvårdnad om hur olika modeller för ambulansvård fungerar. 

Sami Saku
5 000 € för ett doktoravhandlingsprojekt i medicin vid Helsingfors universitet kallat ”Avvikelser i vårdprocessen vid knäledsplastik”. 

Matias Waller 
7 500 € för kostnader för att vara besökande professor vid Cornell University i USA. Högskolan på Åland är mycket liten, och rätt sällan kan nya personer anställas, vilket innebär att kunskapsförnyelse och kunskapsinhämtning är en utmaning. Därför bör besök och arbete vid ett universitet i världsklass stödas.

Susanne Simolin
5 000 € för sin forskning om det s.k. Ålandsexemplet med dess tre komponenter, självstyrelsen, språkskyddet samt demilitariseringen och neutraliseringen.

2017

Erika Boman
10 000 € för forskning om hälsan hos äldre åländska kvinnor. Forskningen kommer att ge ny kunskap om faktorer som påverkar bördan av sjukdom och funktionsnedsättning hos äldre kvinnor, vilket på sikt kan bidra till att utforma en mer kostnadseffektiv vård och omsorg för äldre på Åland och i andra regioner.

Edvard Johansson
8 000 € för projekt som syftar till att - på basen av jämförande företagsdata från Åland och Sverige- analysera kopplingen mellan entreprenörskap och företagstillväxt och den lokala miljö som företagsidéerna har sitt ursprung i.

Åsa Gustafsson
10 000 € för sin forskning som syftar till att ge en ny och tydligare bild av hur Åland påverkas av dagens säkerhetspolitiska situation i Östersjörummet, men också Ålands position vid ett tänkbart framtidsscenario där Finland ansluts till NATO. 

Ida Mattsson
4 500€ för forskningsprojekt med målsättning att utveckla nya finkemikalier och material som kan ersätta oljebaserade plaster.

Emilia Sofia Strandback
2 500 € för forskning som fokuserar på mänskliga enzymet NQO1 (quinone oxidoreductase), som har en central roll i kroppens antioxidanta försvarssystem. 

2016

Erika Boman
16 000 € för forskning om hälsan hos äldre åländska kvinnor. Forskningen kommer att ge ny kunskap om faktorer som påverkar bördan av sjukdom och funktionsnedsättning hos äldre kvinnor, vilket på sikt kan bidra till att utforma en mer kostnadseffektiv vård och omsorg för äldre på Åland och i andra regioner.

Ida Mattsson
6 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom området funktionella material.

Isak Vento
13 000 € för forskningsprojektet "De institutionella pelarna som bärare av Ålands självstyrelse".

2015

Doktorand Erika Boman
10 000 € för forskning om hälsan hos äldre åländska kvinnor. Forskningen kommer att ge ny kunskap om faktorer som påverkar bördan av sjukdom och funktionsnedsättning hos äldre kvinnor, vilket på sikt kan bidra till att utforma en mer kostnadseffektiv vård och omsorg för äldre på Åland och i andra regioner.

Doktorand Richard Eveli
4 500 € för en avhandling som handlar om skillnaderna i självständighetskrav mellan autonoma mikroregioner, av vilka Åland är en. Mer precist handlar forskningen om varför somliga mikroregioner har mer långtgående självständighetskrav än andra.

Postdoktoral forkare Tommy Lundberg
4 500 € för ett projekt som handlar om att undersöka vilken effekt matchstockning (dvs flera matcher under kort tid) har för fotbollsrelaterad fysisk prestationsförmåga och återhämtning hos åländska elitfotbollspelare.

Doktorand Eva-Lena Lundgren-Henriksson
9 600 € för en avhandlingsprojekt inom ämnet företagande och företagsledning som handlar om hur chefer och anställda hanterar sitt deltagande i aktiviteter som samtidigt innehåller både samarbete och konkurrens mellan företag eller organisationer.

Doktorand Isabell Storsjö 
6 400€ för ett avhandlingsprojekt som handlar om problem med dröjsmål i och allokering av, resurser till rättsprocesser. Projektet använder en för ändamålet helt nytt angreppssätt från logistikens område.

2014

Johansson Tove
4 000 € för materialkostnad och 8000€ i personligt stipendium för att studera ett eventuellt orsakssamband mellan retrovirus och uppkomsten av lymfom hos gädda. Projektet är av grundforskningskaraktär.

Isabell Storsjö
4 000 € för att studera rättsprocessen från ett Supply Chain Management perspektiv i syfte att optimera tidsåtgång, kvalitet och rättssäkerhet. Forskningen sker inom ramen för ett doktorandprojekt och sökta medel skall användas till deltagande i konferens.

Hanne Vesala
4 000 € för att studera hur olika miljöer, bl.a. skärgårdsmiljö på Åland, inverkar på välbefinnande och skapande verksamhet. Forskningen bedrivs inom ramen för ett doktorandprojekt och fick år 2013 beviljat stipendium från stipendierådet.

2013

Hanna-Hagmark Cooper
10 000 € för ett sociohistoriskt forskningsprojekt med fokus på familjedynamiken i sjöfartsfamiljer och särskilt på förhållandet mellan sjöfararen och dennes barn.

Maria Renman
6 500 € för att studera Joel Petterssons författarskap inom ramen av ett doktorandarbete, med särskilt tonvikt på hur han konstruerar bilder av världen och människan i prosavärlden.

Wolfgang Reschka
4 500 € för att inom ramen för ett doktorandprojekt fokusera på hur insekter navigerar, och mer specifikt på hur getingar hittar ängsnätfjärilens äggsamlingar. Forskningen utnyttjar det faktum att ängsnätfjärilen i Finland uteslutande förekommer på Åland och resultaten kan lära oss mer om insekters beteende.

Sarah Stephan
4 000 € för ett forskningsprojekt som ska undersöka Ålands ställning inom internationella organisationer, t.ex. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Hanne Vesala
5 000 € för att möjliggöra slutförandet av ett doktorandprojekt som handlar om erfarenheter av periodvist distansarbete i skärgårdsmiljö.

Ilkka Kajala
3 000 € för ett forskningsprojektet om de fyra olika arter levande mjölksyrebakterier som kunnat isoleras från de ölflaskor som tillsammans med ett större antal välbevarade champagneflaskor bärgades från vraket av ett skepp i Ålands skärgård. Genom forskningen söks den genetiska förklaringen till bakteriernas överlevnad i 170 år.

2012

Fil.dr. Kenneth Gustavsson
9 000 € för slutförandet av skrivprojektet Åland under Vinterkriget, Volym II.

Med.dr. Hasse Karlsson
14 000 € för ledning av ett brett upplagt forskningsprojekt, vars mål är att göra jämförande studier av barns socialpsykologiska utveckling på basen av arvsanlag och uppväxtmiljö. Man vill följa upp barn från olika regioner och språkgrupper. Eftersom Åland i vissa hänseenden intar särställning socialt och kulturellt, utgör en barnkohort från Åland en viktig referensgrupp för forskningsprojektet.

Fil.dr. Tore Lindholm
6 000 € för forskning kring de täta vassbältenas alger, ekologi och affekter i havsvikar på Åland. Forskningen anknyter sig till verksamheten vid Husö biologiska station och Åbo Akademi.

Fil.mag. Heidi Öst
6 000 € för en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan medborgarskap och rösträtt i självstyrda områden.

2011

Jur.dr. Sia Spiliopoulou-Åkermark
10 000 € för slutförande av forskningsprojektet kring Ålandsexemplet som bedrivs inom ramen för Ålands fredsinstitut.

Med.lic. Katarina M. Eriksson
6 000 € för slutförande av en doktorsavhandling om bakteriell vaginos.

Doktorand Annica Marie Sundström
4 000 € för en doktorsavhandling angående en molekylär metod för planktonanalys och användning av denna samt analys av långtidsdata för miljö av övervakningen i Östersjön.

Doktorand Elin Sofia Thorvaldsson
2 000 € för forskning om hur IF-proteinerna nestin och lamin A samverkar med Cdk5, ett kinas med stor betydelse för cellers överlevnad och normala funktion.

2010

Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark
15 000 € för ett forskningsprojekt kring Ålandsexemplet som bedrivs inom ramen för Ålands fredsinstitut.

Ekonomie doktor Agneta Karlsson
15 000 € för pilotstudien för projektet: "Utökad ekonomiskt-politiskt handlingsutrymme för Åland - en kartläggning av potentiella fördelar för såväl finländskt som åländskt näringsliv" som bedrivs inom ramen för AISIS.

2009

Infektionsläkaren och doktoranden Marika Nordberg
8 000 € för forskning i syfte att utvärdera ett alternativt diagnostiskt test (ELISPOT) vid neuroborrelios, att analysera vad som sker i immunförsvaret vid neuroborrelios samt att studera hur immunförsvaret ser ut vid erythemamigrams samt hur det verkar vid kvarstående symptom.

Med.dr., professor Dag Nyman
8 000 € för forskningsprojektet "Fästingar, mikrober och infektioner". I projektet, som är ett samarbete mellan forskare på Åland och i Sverige, görs under åren 2007-2012 epidemiologiska studier av fästingbett bland befolkningen och av innehållet av mikrober i fästingar som insamlats från frivilliga försökspersoner, blodprov tas för analys av tecken på infektion och undersökningar görs av symptom på fästingöverförd sjukdom hos deltagarna i projektet.

Pol.mag. Anna-Lena Sjölund
8 000 € för forskning gällande gemenskapsrättens inverkan på behörighetsfördelningen riket - landskapet Åland. Syftet med forskningen är att kartlägga, beskriva och analysera om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet inneburit en inskränkning i landskapets lagstiftningsehörighet. Forskningen syftar till att kartlägga tolkning och tillämpning i behörighetfördelningen i EU-ärenden som lett till lagstiftningsåtgärder och fokus kommer att läggas på de lagstiftningsärenden som orsakat tolkningssvårigheter gällande behörighetsfördelningen.

Dipl.ing. och doktoranden Oskar Karlström
3 000 € för forskning inom området matematisk modellering av biomassaförbränning. Med hjälp av modellering kan förbränningsprocesser optimeras och designas bättre vilket är av största betydelse för miljön. Forskningen syftar till att förbättra befintliga och nya anläggningar för förbränning av såväl avfall som biomassa.

Teol.dr. Peder Thalén
3 000 € för forskningsprojektet "Wittgensteins betydelse för religionssociologin". Projektet berör språkfilosofins betydelse för religionssociologisk forskning kring sekularisering och mätning av religiös förändring i samhället. I förlängningen handlar det om frågor som hur vi ska förstå kyrkornas och den nedärvda religionens minskade betydelse i samhället.

2008

Fil.dr. David R. Jansson
15 000 € för ett flerårigt forskningsprojekt om migrationsprocessen från Åland till Sverige och riket. Migrationen granskas ur historisk, samhällelig, kulturell och ekonomisk synvinkel. Vidare granskas kontakterna mellan migranterna och hembygdens representanter. Arbetet koordineras vid Ålands emigrantinstitut.

Med.mag., lektor Erika Johansson
4 000 € för ett forskningsarbete om hälsa, utveckling och välbefinnande hos äldre kvinnor. Arbetet är en del av ett samnordiskt projekt och utförs vid Umeå universitet och Högskolan på Åland. Utgångspunkten är att den förändrade befolkningsstrukturen ställer högre krav på vård och service.

Fil.mag. Jesper Svanfelt
4 000 € för ett doktorandprojekt vid Åbo Akademi i organisk miljökemi. Forskningen behandlar hur olika läkemedel bryts ned i miljön och syftar till bestämma möjliga ekotoxikologiska effekter av läkemedlen och nedbrytningsprodukterna.

Magister i psykologi Katarina Witting
4 000 € för ett doktorandarbete i psykologi vid Åbo Akademi. Hennes doktorsavhandling är en studie om kvinnors sexuella dysfunktioner, deras etiologi och diagnostisering. Forskningsunderlaget utgörs av tvillingstudier och syftet är att bidra till förbättrade behandlingsmetoder.

Fil.dr. Matthieu Chillaud
3 000 € för en studie i folkrätt vid universitetet i Tartu och Ålands fredsinstitut om Ålands demilitarisering och neutralisering, dess bakgrund och tillämpning i ljuset av förändrade militära doktriner.

2007

Fil.dr. Susanne Österlund-Pötzsch och fil.dr. David R. Jansson
15 000 € vardera för ett flerårigt forskningsprojekt om migrationsprocessen från Åland till Sverige. Susanne Österlund-Pötzsch behandlar attityder och förhållningssätt till Sverigeemigrationen och David R. Jansson åländsk identitet och kontakter över Ålands hav. Arbetet koordineras vid Ålands emigrantinstitut.

Fil.mag. lektor Eva Johansson
8 500 € för en doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes forskning behandlar urbanitet och kvinnoliv i finlandssvensk trettiotalsprosa. Forskningen bedrivs utgående från sju olika författares alster där kvinnors yrkesliv gestaltas.

Jur.dr., docent Sia Spiliopoulou Åkermark
8 500 € för ett forskningsprojekt inom Ålands fredsinstitut om Ålandsdelegationen som ett gemensamt organ för riket och landskapet. Ålandsdelegationen som ett i självstyrelsesystemet unikt organ har inte granskats vetenskapligt sedan 30-talets slut. Forskningen syftar till att beskriva och utvärdera delegationens verksamhet och sätta in den i ett sammanhang.

Magister i hälsovård, lektor Katarina Ulenius
8 500 € för en doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Åbo Akademi om begreppet individualitet i vården. I arbetet ingår att öka kunskapen om god vård och gott bemötande i vården och att beskriva individualitetens etiska och praktiska konsekvenser i vårdpraxis.

2006

Fil.mag. Päivi Alho
10 000 € för en doktorsavhandling i psykologi vid Helsingfors universitet. Avhandlingen är studie i jungiansk psykologi och granskar individens och samhällets inbördes förhållande.

Fil.dr, docent Christian Jansson
10 000 € för ett forskningsprojekt vid Ålands centralsjukhus i samarbete med Hälsouniversitetet i Linköping. Projektet är en del av forskningsprojektet "Lyme borrelios i ett hyperendemiskt område" och syftar till att utreda varför en del individer är mera utsatta för fästingbett än andra. Åland är ett hyperendemiskt område vad gäller fästingöverförd borrelios.

Pol.mag. Anna Sundback
6 000 € för doktorandstudier i statskunskap vid Åbo Akademi. Inom ramen för en påbörjad doktorsavhandling om politisk socialisation i nordiska skolor kommer hon göra en studie där den åländska samhällsundervisningen i skolorna jämförs med den finländska. Syftet är att utreda hur samhällsundervisningen fullföljer centrala mål i läroplanerna och att granska om skolan kan påverka till att öka ungas politiska aktivitet.

Fil.mag. Mia Åkerfelt
4 000 € för en doktorsavhandling i konstvetenskap vid Åbo Akademi om Hilda Hongell som var Finlands första kvinnliga byggmästare. Avhandlingen bygger på stipendiatens tidigare studier av Hilda Hongells arkitektur i Mariehamn och syftar också till att fastställa dennes inverkan på åländsk arkitektur i övrigt.  

2005

Pol.lic. Maria Ackrén
5 000 € för en doktorsavhandling i statskunskap vid Åbo Akademi om faktorer och orsaker som leder till uppkomsten av autonomi, olika typer av autonomi och hur autonomin tas emot av olika grupper.

Ekon.mag. Tony Asumaa
2 500 € för att inleda ett forskningsprojekt inom ämnet företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi i form av ett tvärvetenskapligt projekt om fotbollsdomarens liv, studier av ekonomisk och etisk kontext kring personer i moraliskt trängda lägen.

Civilingenjör Jenny Eklund
4 500 € för doktorandutbildning inom området akvatisk miljöanalys vid Uppsala universitet. Hennes forskning syftar till att utreda effekter av olika föroreningar i Europas kustområden.

Fil.mag. Jenni Eriksson
5 000 € för inledande av en doktorsavhandling i biokemi vid Åbo Bioteknikcentrum. Hennes projekt är en del av ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att undersöka de molekylära mekanismerna bakom slaganfall (stroke).

Pol.mag. Björn Frisk
10 000 € för en doktorsavhandling i nationalekonomi vid Åbo Akademi angående påverkan av utländska investeringar i s.k. transformationsekonomier.

Doktorand Fujio Ohnishi
2 500 € som bidrag för studieresor i anslutning till en doktorsavhandling vid Nihon University, Japan, om "Ålands kulturrätt". Ohnishi har tidigare på Åland studerat uppkomsten av Ålands självstyrelse och hur dess skyddsmekanismer uppstått, särskilt begreppet hembygdsrätt.

2004

Pol.lic. Mikaela Björkholm
2 500 € för en doktorsavhandling i sjöarbetsrätt vid Nordiska institutet för sjörätt som ar knutet till Oslo universitet. Avhandlingen utreder hur sjömannen berörs av den fria rörligheten inom Europa utgående från folkrättsliga regler och EU-rätten och granskar vilket handlingsutrymme staterna har för att nationellt reglera arbetsförhållanden till sjöss.

Civilingenjör Fritjof Fagerlund
4 000 € för en doktorsavhandling i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Hans forskning syftar till att undersöka hur föroreningar som inte blandar sig med vatten (bensin, dieselolja, lösningsmedel etc.) sprids i mark och vatten. Avsikten är bland annat att resultaten skall kunna tillämpas vid uppgörande av riskbedömningar och vid sanering av förorenade områden.

Fil.mag. Ulrika Gustafsson
4 000 € för inledande av en doktorsavhandling vid Åbo akademis litteraturvetenskapliga institution om författaren Ulla-Lena Lundbergs författarskap. Avhandlingen studerar det personliga materialet hos författaren som utgett flera verk med Ålandsanknytning och placerar hennes författarskap i ett större sammanhang än det finlandssvenska. Tyngdpunkten läggs vid reseberättandet.

Fil.dr., docent Henry Hägerstrand
10 000 € för ett forskningsprojekt vid Åbo Akademis institution för biologi. Arbetet syftar till att utveckla effektivare molekyler som inhiberar s.k. effluxpumpar. Medicinresistens som orsakas av effluxpumpar är ett problem vid behandling av cancer och infektiösa sjukdomar. Projektet utförs i en arbetsgrupp under Hägerstrands ledning och är ett europeiskt samarbetsprojekt.

Pol.lic., redaktör Niklas Lampi
10 000 € för en doktorsavhandling i statskunskap vid Åbo Akademis statsvetenskapliga institution inom forskningsområdet demokratisering. I avhandlingen granskas särskilt demokratiseringsprocessen i tredje världen såsom genomförande av allmänna val, tryggande av rättsskydd samt organisations- och pressfrihet. En systematisk empirisk granskning görs av antaganden om demokratiska utvecklingstendenser och demokratisk stabilitet.

Fil.mag. Pardis Pirzadeh
3 000 € för arbetet med en doktorsavhandling inom området kemisk ekologi och ekotoxikologi vid Lunds universitets ekologiska institution. I avhandlingen behandlas riskindikatorer för pesticidutsläpp. Syftet är att beskriva ett testsystem för planktonsamhällen med vars hjälp kemikalierisken för vattenmiljön skal kunna utvärderas. Genom testet kan följderna av de direkt toxiska effekterna bedömas.

2003

Pol.mag. Maria Ackrén
5 000 € för licentiatstudier i statskunskap vid Åbo Akademi. Hennes licentiatavhandling berör autonomier i världen och syftar till att undersöka likheter och olikheter utgående från en teoretisk och empirisk analys. I sammanhanget studeras var Åland placerar sig i ett globalt perspektiv.

Ped.mag. Ann-Christina Kjeldsen
7 000 € för en doktorsavhandling i pedagogik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Avhandlingen kommer att belysa barns läs- och skrivutveckling och särskilt fokusera på barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Hennes forskning grundar sig på ett mångårigt projekt inom södra Ålands högstadiedistrikt och bygger delvis på den s.k. Bornholmsmodellen från Danmark.

Ekon.mag. Stefan Lång
4 375 € för inledande av doktorandstudier vid Cardiff University Business School, Wales med inriktning på marknadsföringsstudier inom kryssningsindustrin. I arbetet studeras vilka förutsättningar kryssningsrederierna på Östersjön har och vilka typer av strategier de utnyttjar. Forskning och utbildning inom sjöfartsområdet och strategisk marknadsföring anknyter till verksamheten vid Högskolan på Åland.

Fil.mag. Susanne Österlund-Pötzsch
4 000 € för ett arbete om identitetsprojekt i Nordamerika. I arbetet studeras åländsk förenings- och församlingsverksamhet i Nordamerika utgående från protokoll, kyrkböcker och intervjuer och hur denna verksamhet haft betydelse för formandet av identiteter. Susanne Österlund-Pötzsch har nyligen färdigställt sin doktorsavhandling i folkloristik vid Åbo Akademi om emigrationen till Nordamerika.

2002

Överläkaren, docent Ritva Tammivaara
15 000 € för en epidemiologisk studie över astma, bronkit och andra luftrörssymptom och allergier hos den vuxna åländska befolkningen samt kända eller misstänkta risk- och skyddsfaktorer. Studien är en del av en större undersökning som omfattar befolkningen i Finland, Sverige och Estland. Undersökningen är viktig också för att bedöma det framtida sjukvårdsbehovet på Åland.

Master of Health, hälsovårdsinpektör Annette Häggblom
8 000 € för licentiatstudier i folkhälsovetenskap vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. I sina studier kommer Annette Häggblom att undersöka våld mot kvinnor på Åland med fokus på den beredskap sjukvårdspersonalen har att hjälpa och bemöta kvinnor som utsatts för våld och söker hjälp vid hälso- och sjukvården. Genom undersökningsresultaten hoppas man kunna medverka till att våld mot kvinnor förebyggs mera effektivt.

Fil.dr. Jan Storå, Huddinge
8 000 € för projektet "På vikingarnas bakgårdar". I projektet, som utförs vid Stockholms universitet, studeras försörjningsekonomi och djurhållning på Åland under yngre järnålder (ca år 500-1050) genom osteologiska analyser av djurben. Det syftar till att skapa ny kunskap om bland annat människornas försörjning och vardag under den aktuella tidsperioden.

2001

Fil.lic. Pia Maria Ahlbäck
70 000 mark för ett atbete i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi om litterära bilder, klichéer och stereotyper av den svenskspråkiga befolkningen och dess platser i Finland utgående från ett finlandssvenskt skönlitterärt och historiskt textmaterial, där även Ålands ställning särskilt granskas. Pia Maria Ahlbäck disputerar för doktorsgraden vid Åbo Akademi hösten 2001 och inleder därefter sitt nya forskningsprojekt.

Pol.mag. Fredrica Ahlqvist
20 000 mark för materialinsamling till en doktorsavhandling i socialpolitik vid Åbo Akademi angående socialt kapital, välbefinnande och hälsa bland äldre på Åland och i Österbotten.

Docent, fil.dr. Tore Lindholm
40 000 mark som bidrag för en undersökning vid Åbo Akademi av algförekomsten i vattentäkter och giftalgsdrabbade sjöar på Åland under olika årstider 2001-2002.

Fil.kand. Niklas Stenbäck
35.000 mark för ett projekt angående mellanneolitisk keramik och regionalitet på Åland omkring 3000 f Kr syftande till en doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms univerisitet.

Docent, pol.dr. Lars Westerlund
30 000 mark för andra delen av ett forskningsprojekt om rysk militär aktivitet i den åländska och sydvästfinländska skärgården 1700-1918 utgående från tidigare opubliserade dokument. Den andra delen avser tidsperioden 1856-1918 och berör bland annat Ålands betydelse i den ryska militära planeringen och händelserna under första världskriget.

2000

Magister i medicinsk vetenskap Barbro Carlsson
100 000 mark för en doktorsavhandling i medicin vid Karolinska institutet i Stockholm om sjukdomsförloppet samt genetisk influens vid inflammatoriska ledsjukdomar.

Docent, fil.dr. Jussi Meriluoto
70 000 mark för ett forskningsprojekt vid Åbo Akademis institution för biokemi och farmaci om giftiga blågröna alger utgående från åländska prover.

Professor, pol.dr. Markku Suksi
40 000 mark för ett forskningsprojekt vid Åbo Akademis rättsvetenskapliga institution med syfte att publicera en monografi om Ålands offentliga rätt.

1999

Fil.mag Susanne Österlund
60 000 mark för en doktorsavhandling i nordisk folkloristik om åländska emigranter och deras identitet.

Fil.kand. Hanna Hagmark
60 000 mark för en doktorsavhandling i maritimhistoria om kvinnans roll i det maritima samhället, i synnerhet åländska sjömanshustrurs erfarenheter under 1900-talet.

Fil.dir. Tore Lindholm
30 000 mark som bidrag till en undersökning av Ålands insjöar med speciell hänsyn till vattenkemi, algförekomst och förändringar i vattentäkter.

Fil.lic. Johanna Haglund
30 000 för en doktorsavhandling i toxikologisk genetik.

Ekon.lic. Edvard Johansson
10 000 mark för en doktorsavhandling i nationalekonomi om betingelserna för företagande.