Andra viktiga lagar

Det finns flera lagar som är viktiga för Ålands självstyrelse. En av de viktigaste är Lag om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland, ÅFS 1975/7 FFS 3/1975. 1991 ändrades namnet till Jordförvärvslag för Åland, ÅFS 1991/72,  FFS 1145/91. Förarbetena till Jordförvärvslagen och ändringar i den kan läsas här.