Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering

Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område bygger på internationella överenskommelser som har bekräftats och utvecklats i ett flertal konventioner. Syftet med konventionerna är att säkerställa att Åland aldrig ska komma att användas av stater på ett sådant sätt att Åland skulle utgöra ett hot för någon ur militär synpunkt. I policyn för Ålands demiltarisering och neutralisering redogörs för den historiska bakgrunden till demilitariseringen, innehållet i konventiontionerna samt hur konventionerna i praktiken tolkas. Dokumentet är utarbetat av landskapsregeringen i samråd med lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd.

Policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering hittar du här.