Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem lagtingsledamoten Nina Fellman upp och som ersättare vicetalman Ingrid Zetterman.
    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion?


  • Ingen diskussion.
    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna på listan förklaras därför valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.