Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2023

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse NRB 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Med hänvisning till 6 § landskapslagen (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet överlämnar Ålands delegation i Nordiska rådet härmed berättelsen över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet under perioden l januari till den 31 december 2023.
Berättelsen är en redogörelse för de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Landskapsregeringens arbete i Nor-diska ministerrådet och i ämbetsmannakommittéerna redovisas i annat sammanhang.

Åtgärder