Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 17.12.2015.

  Detaljbehandlingen börjar.

  Talmannen påminner om att enbart aviserade ändringsförslag kan läggas samt att ändringsförslag kräver understöd för att kunna upptas till behandling.

  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten Verksamhet, Överföringar, Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter samt slutligen Inversteringarbetet, Lån och Övriga finansinvesteringar.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten och avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet Verksamhet enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 3 Finansavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 4 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 5 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 6 Näringsavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 7 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs 80-88 Fristående enheter samt myndigheter kapitel för kapitel.

  Föreläggs kapitel 820 Ålands statistik- och utredningsbyrå. Godkänt.

  Föreläggs 822 Datainspektionen. Godkänt.

  823 Ålands energimyndighet. Godkänt.

  825 Ålands polismyndighet. Godkänt.

  826 Ålands ombudsmannamyndighet. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Vi vill ha ett tillägg enligt motion nr 19 som lyder: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att motiveringen till kapitel 826 Ålands ombudsmannamyndighet, ges följande tillägg: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.” Förslaget framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr 19/2015-2016.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 840 Ålands hälso- och sjukvård. Godkänt.

   Föreläggs kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Under rubriken Taxasystem stryks och ersätts enligt följande: ”Taxasystemet förändras med utgångspunkt i projektrapporten som presenterades i mars 2015 så att avgifter endast debiteras då faktisk tillsyn utförs. För att kompensera de senaste årens oskäliga avgiftshöjningar genomförs en allmän avgiftssänkning på 25 % ” samt att detaljmotiveringen till moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen arbetar under året fram tydliga direktiv till myndigheten över vilka områden som prioriteras för att sänka verksamhetskostnaderna.”

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 84810, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet minskas med 280000 euro, samt att motiveringen till kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rubriken ”Taxasystemet” stryks och ersätts enligt den text som framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr/2 2015-2016.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 850 Högskolan på Åland. Godkänt.

  851 Ålands folkhögskola. Godkänt.

  852 Ålands musikinstitut. Godkänt.

  855 Ålands gymnasium. Godkänt.

  856 Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt.

  860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Godkänt.

  865 Ålands fiskodling, Guttorp. Godkänt.

  870 Motorfordonsbyrån. Godkänt.

  871 Rederiverksamhet. Godkänt.

  872 Vägunderhållsverksamhet. Godkänt.

  873 Verkstad och lager. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet Överföringar i dess helhet. Avsnittet är godkänt.

  Föreläggs avsnittet Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter enligt kapitel.

  Föreläggs först kapitel 890 Skatter och inkomster av skattenatur. Godkänt.

  Föreläggs kapitel 892 Finansiella poster.

  Begärs ordet?

  Ltl Stefan Toivonen

  Tack, herr talman! Jag föreslår att moment 89230 Landskapets fastighetsverk under avsnittet ”Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter – detaljmotivering”, får följande lydelse: ”Renoveringen av lagtingsbyggnaden utgår och fullmakten för fastighetsverket under budgetåret 2016 att genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 3 miljoner euro. Kanslikommissionen uppmanas att via landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget om vilka delar av projektet som bör prioriteras och till dess exakta kostnadsramar”.

  Talmannen

  Eftersom förslaget inte vann understöd så upptas det inte till omröstning.

  Föreläggs kapitel Avskrivningar och Nedskrivningar. Godkänt.

  Föreläggs Reserver och Fonder. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi.

  Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag föreslår att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med texten i min reservation.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Jag understöder ltl Lars Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Eklund, föreslagit att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med följande: ”Det föreligger ingen grund att år 2016 uppta några som helst lån och regeringen måste klara förverkligandet av budgeten med till buds stående medel.” Förslaget framgår av ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Självstyrelseutveckling.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att stycket under rubriken ”Självstyrelseutveckling” underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för följande lydelse: ”Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommittén sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling”. Utgående från delbetänkandet och utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsätter kommittén sitt arbete i avsikt att avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet betonar vikten av utvecklingen av självstyrelsen. Beskattningsfrågorna är en central del av detta. Utskottet anser för sin del att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet Åland eftersträvar och därefter återkomma till lagtinget i form av ett meddelande där regeringen redogör för vad man önskar åstadkomma avseende en egen åländsk beskattning.”

  Ltl Britt Lundberg

  Tack, herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att texten under rubriken ”Självstyrelseutveckling”, underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för den lydelse som framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda öppen omröstning.

  Talmannen

  Eftersom öppen omröstning har begärts och understötts så kommer den att verkställas. Jag ber ledamöterna Roger Eriksson och Annette Holmberg-Jansson att biträda omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 är frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse: ”Utskottet betonar vikten av ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går till att täcka ÅHS kostnader. Med anledning av detta uppmanar utskottet landskapsregeringen att i ett meddelande återkomma till lagtinget och närmare beskriva sina intentioner. Detta meddelande bör lämnas före, den av landskapsregeringen aviserade tilläggsbudgeten förs till lagtinget, vilket enligt uppgift torde vara under första halvan av 2016”.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

   Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får den lydelse som framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads och regionalpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Infrastruktur- och transportpolitik. Godkänd.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.