För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den  5 november 2007 kl. 13.00.   

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Fredrik Karlström).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat. (D 1/2007-2008).

   

  Enligt 5 § 1 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering skall ny landskapsregering tillsättas sedan nyval till lagtinget ägt rum. När ny landskapsregering skall tillsättas utser lagtinget enligt 64a § 1 mom. lagtingsordningen lantrådskandidat på förslag av talmannen. Sådant förslag skall utan dröjsmål föreläggas lagtinget. Enligt 68b § arbetsordningen skall talmannen vid plenum framföra sitt förslag varefter ärendet bordläggs till avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

   

  Med stöd av nämnda bestämmelser och efter överläggningar med lagtingsgruppernas företrädare föreslår jag därför att lagtinget till lantrådskandidat utser lagtingsledamoten Viveka Eriksson.

   

  Talmannens förslag föreslås härmed bordlagt till plenum inkommande onsdag den 7 november 2007. Kan bordläggningen omfattas? Omfattat. Förslaget är således bordlagt till plenum onsdagen den 7 november.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i lagutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Olof Erland, Roger Eriksson, Jan Salmén, Barbro Sundback och Harry Janssonsamt de därpå följande till ersättare, nämligen Roger Jansson, Danne Sundman, Mats Perämaa och Henry Lindström.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 3:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i finansutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Raija-Liisa Eklöw, Torsten Sundblom, Torbjörn Eliasson, Danne Sundman och Göte Winé samt de därpå följande till ersättare, nämligen Dennis Jansson, Anders Eriksson, Mats Perämaa och Roger Slotte.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 4:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i näringsutskottet

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Leo Sjöstrand, Anders Englund, Roger Slotte, Mika Nordberg och Dennis Jansson samt de därpå följande till ersättare, nämligen  Anders Eriksson, Carina Aaltonen, Olof Erland och Jan Salmén.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 5:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i kulturutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Veronica Thörnroos, Fredrik Karlström och Johan Ehnsamt de därpå följande till ersättare, nämligen Göte Winé, Harry Jansson, Åke Mattsson och Henry Lindström.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 6:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i social- och miljöutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Åke Mattsson, Katrin Sjögren, Henry Lindström, Roger Jansson och Carina Aaltonensamt de därpå följande till ersättare, nämligen  Gun-Mari Lindholm, Harry Jansson, Roger Eriksson och Gun Carlson.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 7:

   

  Val av 3 ordinarie medlemmar och 3 ersättare i justeringsutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställd därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna tre första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Katrin Sjögren, Roger Slotte och Carina Aaltonensamt de därpå följande till ersättare, nämligen Roger Jansson, Fredrik Karlström och Harry Jansson.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 8:

   

  Val av 10 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i stora utskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställs därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna tio första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Leo Sjöstrand, Viveka Eriksson, Torsten Sundblom, Veronica Thörnroos, Roger Slotte, Gun Carlson, Fredrik Karlström, Barbro Sundback, Dennis Jansson och Anders Eriksson samt de därpå följande till ersättare, nämligen Mats Perämaa, Jan Salmén, Mika Nordberg, Göte Winé och Johan Ehn.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 9:

   

  Val av 3 ordinarie justeringsmän och 2 ersättare för justering av lagtingets protokoll

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställs därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna tre första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Katrin Sjögren, Roger Slotte och Danne Sundman samt de därpå följande till ersättare, nämligen Göte Winé och Roger Jansson.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 10:

   

  Val av 2 medlemmar i kanslikommissionen

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställs därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna två kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Barbro Sundback och Roger Jansson.

  Antecknas.

   

  Föredras ärende nr 11:

   

  Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställs därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna sex första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen Viveka Eriksson, Raija-Liisa Eklöw, Gun Carlson, Göté Winé, Roger Jansson och Harry Janssonsamt de därpå följande till ersättare, nämligenGun-Mari Lindholm, Johan Ehn, Barbro Sundback, Mats Perämaa och Torbjörn Eliasson.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 12:

   

  Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet. (V 2/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § AO verkställs därför ingen särskild valförrättning utan förklaras de på listan upptagna kandidaterna valda, nämligen Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroossom personlig suppleant och Fredrik Karlström och Johan Ehnsom personlig suppleant.

   

  Valet gäller för den i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet föreskrivna mandatperioden.

  Antecknas.

   

   

  Antecknades för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående barnbidrag. (FR 2/2007-2008).

   

  Presidiet föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum den 12 november.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om utkomststöd. (FR 3/2007-2008).

   

  Presidiet föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum den 12 november.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om förbud mot saluförande av snus. (FR 4/2007-2008).

   

  Presidiet föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum den 7 november..

   

   

  Antecknas för kännedom från tilläggslista:

   

  Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2007-2011. (P 1/2007-2008).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 7 november.

   

  Lagtingets nästa plenum är  onsdagen den 7 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.25).