För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM DEN 22 MAJ 2000 KL. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltla Dennis Jansson,  Olof Erland, Sune Mattsson och Leo Sjöstrand).

  26 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag den 22 maj anhåller ltl Erland på grund av möte om skattepolitik och regeringskonferens i Bryssel och ltl Mattsson på grund av nämndemannauppdrag i Ålands tingsrätt. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1 från tilläggslista:

   

  Stora utskottets betänkande nr 1a/1999-2000 angående ändring av landskapslagen om studiestöd. (FR nr 13/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 8 och 8a/1999-2000 angående ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse. (FR nr 11/1999-2000).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det har godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta detsamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande. Diskussion.

   

  Ltl Ronald Boman:

  Herr talman!

  Eftersom jag anser att den nuvarande lönen om 24.300 mark per månad redan är alldeles tillräcklig kommer jag att föreslå att lagförslaget förkastas. I så fall att mitt förslag icke antas kommer jag med stöd av 61 § LO att begära en anteckning i protokollet om min skiljaktiga mening.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling.

   

  Ltl Boman: Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.

   

   

  TALMANNEN: Begärs ordet?  I brist på understöd upptas ltl Bomans förslag icke till behandling.

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslagets motivering för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

   

  Ltl Boman: Herr talman! Med stöd av lagtingsordningens 61 § vill jag till protokollet få antecknat att jag inte instämt i detta beslut.

   

  TALMANNEN: Ltl Bomans skiljaktiga mening antecknas.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 10/1999-2000 angående ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. (FR nr 15/1999-2000).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkändes vid andra behandling eller att förkasta detsamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslagets motivering för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 3:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/1999-2000 angående landskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder. (LM nr 1/1999-2000).

   

  Först tillåts diskussion och därefter upptas ärendet för slutligt avgörande. Diskussion. Ingen diskussion. Konstateras att lagtinget i andra behandling föreslagit att lagförslaget måtte förkastas. Lagtinget har därför nu att i tredje behandling besluta om förkastande av lagförslaget. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling beslutat förkasta lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen vad avser förkastande för godkännande i enda behandling. Begärs ordet? Motiveringen godkänd i enda behandling.

   

  Föreläggs slutligen det i betänkandet ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Klämmen godkänd i enda behandling.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Lagtinets nästa plenum är i dag kl.13.20. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.15).