Tredje behandling

Ny lagtingsordning LM 3/2010-2011

 • Utdrag ur protokollet

  I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Vtm Gunnar Jansson

  Tack, herr talman! En lång process ska nu gå mot sitt slut med den förhoppningen att ett så enigt lagting som möjligt kan bifalla till att lagtingets verksamhet parlamentariseras, moderniseras, snabbas upp och från och med första november i år kan styras under en ny lagtingsordning, som är föremål för behandling, kompletterad med en ny arbetsordning.

  Vi är alla medvetna om att detta är ett relativt djärvt steg. Under andra behandlingen restes frågan flera gånger om det nu är säkert att denna akt klarar laggranskningen och om inte, vad händer i så fall? Säker kan man aldrig vara. Många har deltagit i den här processen. Vi har alla, efter noggrant arbete, gjort vad vi rimligen kan för att ro detta projekt i land till denna del, vilket jag är mycket tacksam för. Som första undertecknare av lagmotionen är jag den första att poängtera att detta är ett teamwork. Det här är någonting som väldigt många har bidragit till. Behandlingen har varit grundlig.

  Jag vill med tanke på framtiden, herr talman, och för lagtingets protokoll nämna om att det finns en diskrepans i lagutskottets betänkande mellan § 25 och motiveringen till den. För ordningens skull nämner jag på sidan 6 i lagutskottets betänkande där detaljmotiveringarna till §§ 24 och 25 ingår. Det sägs i sista meningen; ”en konsekvens av detta blir att den sittande expeditionsministären blir kvar i sitt uppdrag om lagtinget inte i en omröstning ger lantrådet, de övriga ledamöter i landskapsregeringen samt det presenterade regeringsprogrammet stöd med minst 16 röster”. Paragrafen säger mer än hälften av de avgivna rösterna, här är alltså diskrepansen. I lagtolkning gäller det som står i paragraferna. Det som står i paragrafernas motiveringar är sekundära tolkningskällor och ifall det finns motsättning mellan det som står i paragrafen och det som står i dess motivering så är det paragrafen som gäller.

  Jag ville bara med den här korta kommentaren för framtiden peka på att så här är det. Några ytterligare formella ingrepp i texten behöver inte företas. Lagtingsordningen talar för sig själv. Tack, herr talman.

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Det är precis som vtm Gunnar Jansson säger. Det är en lång process som snart är slut. Enligt mitt förmenande är det en lång process som lite har hamnat i diket på slutet. Mot den bakgrunden vill jag också gärna ha vissa kommentarer till lagtingets protokoll.

  Jag har motiverat så pass många gånger redan varför jag tycker att ersättarsystemet bör tas bort. Jag lovar nu här inför sommaruppehållet att jag inte ska trötta lagtinget med alla de motiveringarna igen.

  Hela strukturen i lagmotionen var uppbyggd runt att ersättarsystemet skulle tas bort. Det var själva huvudtankarna bakom lagmotionen och där var samtliga partier eniga i ett skede. Enligt mitt förmenande blev det en halvmesyr som jag har väldigt svårt att medverka till.

  Mot den bakgrunden föreslår jag ett förkastande av lagmotionen.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Likaledes kommer jag inte att dess mera ånyo reda ut de argument som jag hade när det gäller den slutliga versionen av lagtingsordningen. Det huvudsakliga är ersättarsystemet men framförallt de möjligheter som skulle ha öppnat sig, den nya politiska kultur som vi kunde ha fått genom att ta bort ersättarsystemet och därigenom frigörs många av de problem som vi upplever att vi har i parlamentarismen idag.

  I politiken får man sikta mot stjärnorna så kanske man når trädtopparna och det måste man säga om den här lagtingsordningen trots att det inte har gått den väg som jag och obunden samling ville. Det är ändå en stor modernisering, det är många viktiga saker och det blir ny mark på flera sätt. Det är inget sjumilasteg men det är ett rejält kliv för parlamentarismen. Sedan beror det på vad vi gör av det.

  Vi ska också komma ihåg att många av de praktiska detaljerna är kvar i den arbetsordning som lagtinget också ska hinna med innan man avgår i höst för att lämna plats för det nya lagtinget. Där finns det rätt så intressanta detaljer.

  När det gäller motiveringen i lagutskottets betänkande, eftersom vi har upptäckt diskrepansen i § 25, så varför inte ändra den? Jag tycker att det här arbetet förtjänar att ett sådant centralt fel skulle tillrättaläggas. Det kan vi göra nu i tredje behandling när motiveringen behandlas.

  Jag vill avisera att jag under behandlingen av motiveringen föreslår att motiveringen under § 25 i lagutskottets betänkande ändras på ett sådant sätt att 16 röster stryks och man tillägger; ”hälften av de avgivna röster”. Detta har jag inte skriftligen, men jag kanske hinner ordna det.

  I övrigt så tror jag inte att jag begär replik på mig själv. Det upplåter jag till de andra. Tack, herr talman.

  Ltl Barbro Sundback, replik  

  Tack, herr talman! Jag vill bara ge mitt stöd till ltl Danne Sundmans förslag om att vi ska ändra detaljmotiveringen. Nog måste ju lagtinget kunna rätta till det, om man inser att man har en plump i protokollet. Inte kan vi vara så prestigefyllda att detta på något vis är skrivet i sten. Det är en uppenbar motsättning. Vi har själva höga krav på att lagstiftningen ska vara transparent och entydig. Jag stöder det förslaget.

  Talmannen

  Jag kan informera att det finns ett färdigt skrivet förslag. Vi tar en liten paus. Sedan kommer ltl Sundman att lägga fram förslaget skriftligt och korrekt.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! Det låter bra. Till ltl Sundback vill jag säga att understödet måste ges i detaljbehandlingen också.

  Jag tycker att alla de politiker och tjänstemän som har jobbat med detta är värda att ett sådant här fel tillrättaläggs så att det inte går vidare, för det har gjorts stora insatser under flera års tid av flera tjänstemän och framförallt av politiker i både lagutskottet och arbetsgruppen. Jag tycker att vi ska göra ett så bra jobb som vi bara kan.

  Sedan var jag lite bekymrad över att vi kanske har någon grynna kvar. Men det här är ju ingenting som vi skriver i sten utan vi skriver det på papper och det kan ändras om vi ser att saker och ting inte fungerar, som med all lagstiftning.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Lagtinget ajournerar sig två minuter för att vi ska kunna hämta det skriftliga förslaget.

  Plenum fortsätter. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag föreslår förkastade av lagmotion.

  Talmannen

  Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har ltl Anders Eriksson förslagit att lagmotionen ska förkastas, detta har emellertid inte vunnit något understöd varför förslaget förfaller.

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion?

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Ungefär i enlighet med vad jag sade under diskussionen så föreslår jag att motiveringen under § 25 får en annan lydelse, vilket framgår av det utdelade pappret.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans ändringsförslag.

  Talmannen

  Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av vtm Gun-Mari Lindholm föreslagit att motiveringens 24 och 25 §§ ska få den lydelse som finns i det utdelade förslaget.

  Talmannen läser upp det; ”Utskottet föreslår vissa omformuleringar i bestämmelserna så att de olika åtgärderna som rör regeringsbildningen tas upp i kronologisk ordning. Avsikten är att det tydligt ska framgå att lantrådet och de nya landskapsregeringsledamöterna formellt inte kan tillträda sina uppdrag förrän lagtinget i en omröstning har godkänt regeringens program och sammansättning. En konsekvens av detta blir att den sittande expeditionsministären blir kvar i sitt uppdrag om lagtinget inte i en omröstning ger lantrådet, de övriga ledamöterna i landskapsregeringen samt det presenterade regeringsprogrammen stöd med mer än hälften av de avgivna rösterna.” 

  Är redogörelsen riktig?

  Kan lagtinget enhälligt anta detta ändringsförslag? Lagtinget antar enhälligt detta ändringsförslag till motiveringen.

  Lagtinget har sålunda i enda behandling godkänt motiveringen enhälligt.

  Talmannen önskar också få till protokollet att lagtinget har med den erforderliga kvalificerade majoritet, som behövs för att detta ska bli godkänt, antagit lagförslaget som sådant. Ärendet är slutbehandlat.