Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt 21 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till lagtinget.

  Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom. Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Herr talman! Av arbetsordningen för Ålands lagting framgår att det hör till finans- och näringsutskottet att genom landskapsregeringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och till den del lagtingets godkännande behövs godkänna avtalen. Ett godkännande behövs när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten.

  Precis som herr talman just berättade, i enlighet med 5 mom. i arbetsordningens 21 §, så ska finans- och näringsutskottet för varje år till lagtinget avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal. Den redogörelsen har nu överlämnats till lagtinget.

  Finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Tack herr talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.