Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 3 december 2007 kl. 13.00.

  FÖRSTA VICETALMANNEN GUN CARLSON:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Anders Englund och ltl Carina Aaltonen).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Anders Englund för deltagande i Svenska lantbruksproducenternas styrelse- och fullmäktigemöte i Helsingfors. Beviljas. Om befrielse från lagtingsarbetet för tiden 3-5.12 har ltl Carina Aaltonen anhållit för annat förtroendeuppdrag: deltagande i Word Council of Training, Old New Generations i Frankrike.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Val av talman för återstoden av arbetsåret 2007-2008. (V 14/2007-2008).

   

  Lagtingsordningens 20 § 4 mom. stadgar följande: "Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas."

   

  Sedan lagtinget den 28 november 2007 befriat ltl Gunnar Jansson från uppdraget som lagtingets talman skall ny talman väljas för återstoden av arbetsåret 2007-2008. 

   

  Valet förrättas enligt arbetsordningens 55 § vilken föreskriver följande:

   

  ”Val, där en enda person skall utses,  sker med i 68a ' § 2 mom. och 68e § ' nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning.”

   

  Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på de utdelade valsedlarna, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.


  Upprop.

   

  Jag ber ltl Folke Sjölund och ltl Göte Winé att biträda vid rösträkningen.

   

  28 valsedlar har avgivits.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att 27 valsedlar har avgivits för ltl Roger Nordlund och en blank valsedel har avgivits. Då sålunda ltl Roger Nordulnd har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets talman för återstoden av arbetsåret 2007-2008.

  Antecknas.

   

  Jag uppmanar den nyvalda talmannen att inför lagtinget avge den i lagtingsordningens 20 § 2 mom. föreskrivna högtidliga försäkran.

   

  Talman Roger Nordlund:

  Jag Roger Nordlund försäkrar att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmånga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Första vicetalmannen: Jag får därefter be talmannen överta talmansklubban och leda fortsättningen av lagtingets plenum.

   

  TALMANNEN:  Jag ber att till lagtingskollegerna få framföra ett djupt känt tack för det förtroende som visats mig.

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagutskottet. (V 15/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ordinarie medlem ltl Folke Sjölund och som ersättare ltl Sirpa Eriksson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnas verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Folke Sjölund förklaras därför vald till ordinarie medlem i lagutskottet och till ersättare ltl Sirpa Eriksson för återstoden av innevarande mandatperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 3:

   

  Fyllnadsval av två ersättare i finansutskottet. (V 16/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Jörgen Strand och ltl Folke Sjölund. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnas verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Jörgen Strand och ltl Folke Sjölund förklaras därför vald till ersättare i finansutskottet för återstoden av innevarande mandatperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 4:

   

  Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet. (V 17/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlem ltl Jörgen Strand. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Jörgen Strand förklaras därför vald till ordinarie medlem i näringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  Föredras ärende nr 5:

   

  Fyllnadsval av två medlemmar i kulturutskottet. (V 18/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlemmar ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Margaret Lundberg. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Margaret Lundberg förklaras därför valda till ordinarie medlemmar i kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 6:

   

  Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet. (V 19/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlem ltl Sirpa Eriksson och som ersättare ltl Margaret Lundberg . Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Sirpa Eriksson förklaras därför vald till ordinarie medlem i social- och miljöutskottet och som ersättare ltl Margaret Lundberg för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 7:

   

  Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i stora utskottet. (V 20/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlemmar ltl Gunnar Jansson och ltl Jörgen Strand samt som ersättare ltl Ulla-Britt Dahl.  Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Gunnar Jansson och ltl Jörgen Strand förklaras därför valda till ordinarie medlemmar i stora utskottet samt som ersättare ltl Ulla-Britt Dahl för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 8:

   

  Fyllnadsval av en medlem i justeringsutskottet. (V 21/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlem ltl Folke Sjölund . Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Folke Sjölund förklaras därför vald till ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 9:

   

  Fyllnadsval av en justeringsman. (V 22/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlem ltl Ulla-Britt Dahl. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Ulla-Britt Dahl förklaras därför vald till ordinarie justeringsman för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 10:

   

  Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. (V 23/2007-2008).

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listar upp som ordinarie medlem ltl Gunnar Jansson och som ersättare ltl Ulla-Britt Dahl. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Gunnar Jansson förklaras därför vald till ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och till ersättare väljs ltl Ulla-Britt Dahl för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  Föredras för remiss ärende nr 11:

   

  Landskapsregeringens framställning angående ny yrkeskompetenslagstiftning. (FR 6/2007-2008).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet Godkänt.

   

  Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson:

  Herr talman!

  Landskapsregeringen framlägger ett förslag till landskapslag om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon avsedda för gods- och persontransporter. Lagen gäller för dem som kör kommersiellt. Förslaget bygger på och är en konsekvens av ett EU-direktiv. Anledningen till EU-direktivet är att man vill försöka öka statusen på yrket samt att öka trafiksäkerheten.

   

  Landskapsregeringen har så långt som EU-direktivet gett möjlighet anpassat lagen till våra förhållanden. Lagförslaget går i huvudsak ut på att alla som kör tyngre fordon skall ha en särskild utbildning. Det finns flera olika utbildningsnivåer och ålderskrav i lagförslaget. I 10 och 11 §§ nämns de olika ålderskraven. Lagen gäller fr.o.m. 10 september 2008 för dem som tar busskort och 10 september 2009 för dem som tar lastbilskörkort. För dem som tar nytt körkort för tunga fordon krävs en utbildning. De som redan har körkort för antingen buss eller lastbil före denna lag behöver inte någon utbildning. Däremot krävs det en regelbunden fortbildning som måste ske vart femte år för samtliga oberoende om man i dag har körkort eller om man tar det i framtiden. Denna fortbildning tar ca 35 timmar.

   

  Utbildningen kan exempelvis arrangeras via Ålands yrkesskola, där de antingen själva skaffar sig en egen kompetens eller köper in tjänster eller en kombination av detta. Utbildningen beräknas kosta ca 2.500-2.000 euro per person eller ca 60.000-80.000 euro per år. Denna utbildning föreslås bekostas av landskapet. Fortbildningen, som beräknas kosta ca 1.500-2.000 euro per person och som skall göras vart femte år, skall bekostas av åkaren själv.

  Herr talman! Med denna korta presentation önskar landskapsregeringen att lagtinget måtte anta detta lagförslag.

   

  Ltl Johan Ehn:

  Herr talman!

  Den framställning som ligger på bordet i dag är en framställning som säkert i grunden har en mening att skall kunna ge någonting positivt; den bygger på ett EU-direktiv. Det bekymmersamma med den, som jag upplever det, är att den ställer till med en hel del ny byråkrati. Jag har förstått på framställningen och också av de diskussioner som har föregått framställningen att man inte har så stora möjligheter att komma undan eftersom det är ett bindande direktiv från EU.

   

  Jag skulle vilja att lagutskottet skulle titta närmare på utbildningskraven för erhållande av kompetenserna. Det står på sidan 6 i framställningen under rubriken utbildningskrav för erhållande av grundläggande yrkeskompetens att ”antingen erhålls den grundläggande yrkeskompetensen genom att förarna deltar i utbildning som avslutas med ett prov eller så erhålls kompetensen efter att föraren enbart avlagt ett teoretiskt och praktiskt prov”. I det läget tycker vi att det vore intressant att titta på den andra delen av det hela, alltså att man enbart avlägger ett prov för detta. Att man skall genomgå en kurs kommer att betyda relativt omfattande merkostnader för samhället men också för de yrkesförare och deras arbetsgivare som skall se till att det här blir gjort. Jag skulle vilja att lagutskottet tittar närmare på om det finns möjligheter att ytterligare förenkla detta. Jag har förstått på ansvarig ledamot Runar Karlsson att målsättningen från landskapsregeringens sida har varit att göra det här så enkelt som möjligt att man nu också föreslår den enklast möjliga vägen, men jag blev lite fundersam när jag såg skrivningen på sidan 6.  Kanske landskapsregeringsledamoten Karlsson redan nu kan komma med några kommentarer kring den biten, annars ber jag att lagutskottet tittar närmare på det.

   

  Det framkommer också i framställningen att ärendet har varit på remiss även till dem som det berör, dvs. åkarna och deras organisationer. Jag hoppas att lagutskottet kan föra resonemang med dessa ytterligare för att höra deras kommentarer kring kostnaderna. Under åren som går mellan att man har fått sin kompetens och fram till att man skall förnya nästa skall man också genomgå utbildning under tiden, en utbildning som skulle vara sju gånger fem timmar eller någonting liknande. Det här är någonting som ytterligare lägger en hel del krav på åkeriägarna och också på chaufförerna.

   

  Ser man på strängeringen av ålder kan man ställa sig frågan, om man framför allt tittar på Åland, att har vi haft betydligt flera olyckor där unga förare av tunga fordon har varit inblandade. Det finns ingen direkt statistik, men ser man på EU-nivå kan man konstatera att så är fallet. Här får vi ytterligare bekymret att på det lokala planet har det här inte varit något större problem, men nu  när vi höjer åldern från 18 till 21 för att kunna framföra den här typen av fordon i yrkesmässig trafik kommer vi att skapa ett bekymmer framför allt sommartid när man i åkeribranschen behöver olika typer av vikarier om man minskar det utbud av chaufförer som eventuellt kan finnas. Det här är också någonting som utskottet kunde titta närmare på i den fortsatta behandlingen.

   

  Det är alltså dessa frågetecken som jag skulle vilja att man utreder lite vidare innan man slutligen fäller klubban i bordet för ett godkännande.

   

  Ltl Olof Erland, replik:

  Herr talman!

  Jag tänkte  bara upplysa om att det finns en del möjligheter enligt direktivet att förkorta utbildningen. Det finns också någonting som man på andra håll har kallat hävdvunnen kompetens, dvs. kan man visa att man har vissa grundfärdigheter, har viss erfarenhet, så kan man förkorta utbildningen. Enligt direktivet finns det alltså en del möjligheter.

   

  Ltl Johan Ehn, replik:

  Herr talman!

  Precis som ltl Olof Erland har jag också noterat att detta finns i direktivet. Man pratar också om det i motiveringarna, men i lagförslaget ser jag inte att man fullt ut har utnyttjat möjligheterna. Jag är inte 100 procent säker på att man har utnyttjat möjligheterna till att göra det här så enkelt som möjligt och det är därför som jag ber att lagutskottet tittar lite närmare just på de bitarna, att vi får en lagstiftning som är så lite byråkratiserande som möjligt.

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Anders Eriksson:

  Herr talman!

  Jag ber att få gratulera till valet! När det gäller framställningen kan det vara ett EU-direktiv som för en gångs skull kanske – märk väl att jag säger kanske – uppfyller sina målsättningar, dvs. att man får en högre status för chauffören och man får också en högre trafiksäkerhet. Jag stöder rätt långt ltl Johan Ehns argumentation om förenklingar av utbildningen och skall motivera varför.

   

  Redan i dag råder det en chaufförsbrist i det åländska samhället och det är nog inte bara på Åland yrket upplevs som tungt och monotont. Det är kanske inte så ”flashigt” som man vill att ett yrke skall vara i dag; det var en åkare som sade att det går inte att få tag på några ungdomar, de vill bara sitta bakom datorn, men det där har väl säkert många hört! Datorn är nog också ett arbetsredskap som kommer att finnas ute i lastbilarna också ganska snart, likaväl som den finns i traktorer i dag. Utbildning tror jag alltså att är bra, jag tror att det kan bidra till att man får en högre status som motverkar det problem vi redan har med chaufförsbrist. Det vore väl märkligt om man har en utbildning som inte skulle medverka till ökad trafiksäkerhet.

   

  Jag vill skicka ett par hälsningar till lagutskottet. Jag tror att det är viktigt att branschen får vara med själv och utforma utbildningen så att det inte blir en papperstiger som inte fungerar i praktiken. Det hoppas jag att lagutskottet kan reda ut.

   

  Det som ltl Ehn var inne på tänkte jag också ta upp. Det är redan ett problem att få chaufförer, men framför allt under högsäsong och semestrar. Då har man i åkeribranschen gjort så att man tar in och skolar upp chaufförer. Det måste alltså finnas en möjlighet att man kan få köra utan att man har fått ut papperen i formellt hänseende. Jag ser i framställningen 7 § 2 mom. att det kan vara någonting som kan uppfylla denna problematik. Också 2 mom. i 12 § kanske kunde vara användbart, men det tar i och för sig mest upp undantagen från ålderskraven.

   

  Jag tror att när man hör sakkunniga så stora bolag kan alltid hantera detta på eller annat sätt, men de ensamma åkarna, enmansföretagarna tror jag faktiskt att kommer att få ännu större problem, så där skulle det vara speciellt viktigt att man från lagutskottets sida hörde någon representant för dem. Också när det gäller enmansbolagen kunde kanske lagutskottet bekräfta att när det gäller en åkare som t.ex. har ett par år kvar till pensionen kunde man ha någon typ av övergångsstadganden för dem så att de inte skulle behöva genomgå denna utbildning, för som ltl Erland var inne på finns det någonting som heter hävdvunnen kunskap.

   

  Herr talman!

  Jag har tidigare varit kritisk till landskapsregeringen för att man inte har rett ut de ekonomiska verkningarna av sina lagförslag, men den här gången vill jag säga att man faktiskt har försökt. Det baserar sig mycket på en uppskattning, och det har jag förståelse för, det finns stora osäkerhetsmoment här, bl.a. nämns det att en hel del av körövningarna kanske måste genomföras utanför landskapet och det kan jag förstå att kan dra med sig ganska stora kostnader. Minister Runar Karlsson nämnde de ekonomiska beloppen i sin presentation, så jag skall inte upprepa det, men man måste ha klart för sig att kostnaderna för fortbildningen kommer de facto vart femte år, det är inte någon engångskostnad. Allt det här är ändå i grund och botten en myndighetspålaga. Nu har landskapsregeringen gjort den gränsdragningen att man anser att landskapet skall stå för kostnaderna för den grundläggande utbildningen med motivet att det främst handlar om yngre människor som inte har så stark ekonomi, medan man däremot tycker att det är branschen själv som skall stå för kostnaderna för fortbildningen. Där säger man att utbildningsdeltagarna har helt andra ekonomiska förutsättningar att bestrida utbildningskostnaderna – det kan det säkert finnas olika åsikter om. Men jag hoppas ändå att man kan föra ett principiellt resonemang också om detta i lagutskottet: Är det rimligt att man för över kostnaderna på en yrkesgrupp som ändå de facto inte har begärt att få kraven på halsen? Det vill jag att man tittar på.

   

  Ltl Barbro Sundback:

  Herr talman!

  Jag tänkte att minister Runar Karlsson kanske har synpunkter på frågan om den grundläggande yrkesutbildningen för att nå denna kompetens. Förslaget är här att det skulle ingå i yrkesskolans utbildning. Det är kanske välmotiverat med tanke på de ungdomar som går en treårig yrkesutbildning att de får denna kompetens. Men jag funderar på att det kanske finns andra som inte dagligdags sysslar med att köra buss eller lastbil men som ändå kan göra det i vissa sammanhang och under vissa förutsättningar. Kan man erhålla den grundläggande yrkeskompetensen på något annat sätt eller skall alla genomgå en treårig utbildning? Kommer det alltså att vara möjligt enligt det här förslaget att gå bara själva linjen eller kursen, den här perioden, för att erhålla kompetensen? På det viset skulle man bredda gruppen som har kompetensen och kanske delvis komma åt de problem som ltl Anders Eriksson tog upp. Det sägs nog att de som går utbildning också kan under den tiden köra, så att det kanske ändå inte är så där katastrofalt. Men med tanke på att det finns ett behov och att bristen är stor på chaufförer måste vi försöka se till att lagstiftningen inte förstärker den situationen utan att den blir så flexibel som möjligt.

   

  Här finns också ett kapitel om jämställdhetskonsekvenser och det är bestämt att så skall det vara i alla våra framställningar. Det brukar vara ganska så magert; det brukar stå att den föreliggande framställningen förväntas inte ha några särskilda konsekvenser vad gäller könen. Men den här gången har man lite broderat ut det hela och det är i och för sig en källa till många diskussioner. Men här nämner landskapsregeringen ”självstyrelsepolitiska programmets riktlinjer för jämställdheten”. Månne inte det är någon felskrivning? Inte har väl landskapsregeringen något självstyrelsepolitiskt program som innehåller riktlinjer för jämställdheten!

   

  Det var dessa två synpunkter jag gärna skulle vilja höra minister Karlssons åsikt om.

   

  Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik:

  Herr talman!

  När det gäller kursen är det meningen att det skall vara en skild kurs på exempelvis yrkesskolan och antagligen blir det yrkesskolan som handhar detta, åtminstone till att börja med. Det skall vara skräddarsytt, så det är inte meningen att det skall finnas i den övriga utbildning, utan det blir skilda kurser för vilka man köper in tjänsterna och skaffar kompetensen själv, så att det kommer att bli flexibelt.

   

  Ltl Sundback, replik:

  Herr talman! Det där förstår jag nog. Men skall kursen vara öppen för alla som är intresserade att ta yrkeskompetensen eller är den bara för de elever som går på linjen som får utbildningen?

   

  Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik:

  Herr talman!

  Nej, den blir förstås öppen för alla. Jag menar att på det viset blir det flexibelt och lätt att gå i kursen.

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 12:

   

  Lagutskottets betänkande nr 1/2007-2008 om godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar.  Det i framställningen  ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 13:

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2007-2008 om godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar.  Det i framställningen  ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 14:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 1/2007-2008 angående ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning. (FR 5/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av lagen om läroavtalsutbildning för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum är i dag kl.14.15. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.14.47).