Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 55 §, som föreskriver följande:

  "Val, där en enda person skall utses, sker med i 68a § 2 mom. och 68e § nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning".

   

  Först vidtar val av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. Jag uppmanar ledamöterna tydligt anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstate­ras att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sirpa Eriksson och Jan Salmén att biträda vid rösträkningen.

   

   

  25 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har givit vid handen att 23 röster har avgivits för lagtingsledamoten Roger Nordlund, 1 röst för lagtingsledamoten Harry Jansson och ytterligare har 1 blank röstsedel avgivits.

  Då således lagtingsledamoten Roger Nordlund erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2010-2011.

  Härefter förrättas val av första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna på den utdelade valsedeln skriva sin kandidats namn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Gun Carlson och Jörgen Strand att biträda vid rösträkningen.

  25 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har givit vid handen att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har erhållit 19 röster och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm 6 röster.

  Då således lagtingsledamoten Gunnar Jansson i första omgången erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2010-2011.

  Härefter förrättas val av andra vicetalman på samma sätt som tidigare förrättade val. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Anders Eriksson att biträda vid rösträkningen.

  25 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har givit vid handen att 18 röster har avgivits för lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm medan 1 röst har avgivits för lagtingsledamoten Johan Ehn och 1 röst för lagtingsledamoten Gunnar Jansson, dessutom har 5 blanka sedlar avgivits.

  Då sålunda lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2010-2011.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den i lagtingsordningens 20§ 2 mom. föreskrivna högtidliga försäkran.

  Talman Roger Nordlund

  Fru ålderstalman! Jag, Roger Kjell Nordlund, försäkrar att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Första vicetalman Gunnar Jansson

  Fru ålderstalman! Jag, Gunnar Jansson, försäkrar att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Andra vicetalman Gun-Mari Lindholm

  Ålderstalman, bästa kollegor! Jag, Gun-Mari Lindholm, försäkrar att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Ålderstalman Barbro Sundback

  Ålderstalmannens uppdrag är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen mottaga talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

  Nyvalda talmannen Roger Nordlund

  Jag ber att få tacka ålderstalman för välförrättat värv. Jag vill på den återvalda nyvalda talmanstrion tacka för det förtroende som har visats oss. Vi ska göra vårt bästa för att lotsa oss genom det kommande arbetsåret. Tack ska ni ha allihop.

  Meddelande om valet av talman och vice talmän kommer enligt lagtingsordningens bestämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsregeringen.

  I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i Mariehamns S:t Görans kyrka. Samling utanför självstyrelsegården kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.