Anslutningsmotion 2/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Anslutningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ANSLUTNINGSMOTION nr 2/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2019-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

 

     Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2018-19

 

 

MOTIVERING

     Regeringen föreslår att ensamförsörjartillägget höjs med 10 euro per barn och månad. Åtgärden är välkommen, men borde utökas med ytterligare 40 euro för att verkligen göra skillnad för barnfamiljerna.

     Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter, t.ex. utbildning samt fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta barnen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska.

     Barnfattigdom förekommer främst i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande, lågavlönade eller där det finns en missbruksproblematik. Ur ett barnperspektiv är det allvarligt att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard ökar eftersom det innebär risk för både sociala och ekonomiska problem. Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra. Av vuxna människor kan vi kräva ett eget ansvarstagande för att klara sin försörjning. Det kan vi inte begära av barn.

Problematiken är påfallande stor i familjer med endast en försörjare. Enligt ÅSUB:s rapport ”Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (2014:7)” är var tionde ensamförsörjare med två barn eller flera tvungen att söka utkomststöd för att klara sin försörjning. Dessutom är merparten av ensamstående försörjare med barn kvinnor  – fyra av fem eller hela 80,2 %.

     Att så många ensamförsörjare befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge är en oacceptabel situation som fordrar fördelningspolitiska åtgärder. Således föreslår vi att lagtinget går in för att stärka ensamförsörjarnas situation genom att fördubbla barnbidragets ensamförsörjartillägg från 50 euro till 100 euro per barn och månad, istället för den av regeringen föreslagna höjningen om 10 euro.

     Det är för det första en anständighetsfråga att ge alla barn en god start i livet. För det andra är det både en värdighetsfråga och en jämställdhetsfråga att värdesätta ekonomiskt utsatta kvinnors möda och slit för att fostra nya generationer. Vi vuxna måste arbeta gemensamt för att varenda åländsk unge ska lyftas ur fattigdom.


 

 

    

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

    

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen


(Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

 

4 §

Barnbidragets storlek

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 100 euro per barn och kalendermånad.

 

      

 

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

 

Mariehamn den 17 april 2018

 

 

Axel Jonsson                                                                  Brage Eklund