Anslutningsmotion 2/2014-2015

Tillhör ärendet: Avbytarservice
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Anslutningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ANSLUTNINGSMOTION nr 2/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2015-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Avbytarservice

·         Landskapsregeringens lagförslag LF (9/2014-2015)

 

Undertecknade överlämnar i enlighet med lagtingsordningens 28 § en anslutningsmotion till landskapsregeringens lagförslag nr 9/2014-2015.

 

Landskapsregeringen föreslår i LF 9/2014-2015 att i gällande avbytarlag vidtas ändringar rörande antalet stödberättigade dagar för vikariehjälp som aviserades redan i det lagförslag som lämnades till lagtinget den 27 maj 2014 (LF 14/2013-2014). Med hänvisning till nya bestämmelser inom EU:s stödförordning i juni 2014 genomfördes dock aldrig reformen till denna del. Stöd för vikariehjälp föreslås nu istället enligt den tidigare avsikten framöver kunna beviljas för högst 300 dagar utgående från läkarintyg och moderskaps- eller föräldraledighet. Förslaget är befogat och redan förankrat i lagtinget genom finans- och näringsutskottets betänkande i anslutning till LF 14/2013-2014.

 

Landskapsregeringens nu liggande lagförslag innehåller således ingenting nytt i förhållande till de ambitioner som förelåg redan före Ukraina-krisens eskalering och regelrätta handelskrig. De åländska producenterna är till följd av sanktionspolitikens följder satta under stor ekonomisk press. Flera mjölkproducenter upphör eller överväger att lägga ner verksamheten eftersom det åländska mejeriet tvingats sänka ersättningen till producenterna.

Landskapsregeringen har utgående från det allvarliga läget tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppdrag att utreda och analysera läget inom mjölkproduktionen. Arbetsgruppen ska även föreslå en strategi för att utveckla näringens konkurrenskraft.

 

Det är i skrivande stund givetvis oklart om vilka åtgärder arbetsgruppen kommer att enas om. Undertecknade motionärer anser dock att avbytarstödet är ett både konkret och naturligt sätt att inom lagtingets behörighet bistå producenterna under en svår tid. Vi föreslår därför att utöver de ändringar som förslås i LF 9/2014-2015 ändras även paragraf 5 i landskapslagen om avbytarstöd sålunda att under åren 2015 och 2016 utbetalas avbytarstöd till hundra procent av de faktiska kostnaderna.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget antar det i lagförslag nr 9/2014-2015 ingående förslaget till ändring av landskapslagen om avbytarstöd, samt att till landskapslagens 5 § fogas ett nytt andra moment med följande lydelse:

 

 

 

 

 

§ 5

Avbytarstödets belopp

(1 mom. lika som i gällande lag)

     Med avvikelse från vad som är stadgat i 1 mom. utbetalas under åren 2015 och 2016 avbytarstödets belopp till hundra procent grundat på de faktiska kostnaderna.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2015

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Roger Slotte