Åtgärdsmotion 1/2012-2013

Tillhör ärendet: Översyn av lagtingsordningen
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2012-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Översyn av lagtingsordningen

 

 

Lagtingsordningen för Åland (2011:97) trädde i kraft 1.11.2011. Den har fungerat tillfredsställande. Reformer av denna storlek bör följas upp när behov för det uppdagas. Remissbehandlingen av budgetförslaget för 2013 visade att ett sådant behov finns. Erfarenheterna hittills i olika organ i lagtinget kan mycket väl visa på ytterligare behov för översyn av lagtingsordningen.

Enligt 51 § 1 mom. lagtingsordningen anges i en landskapslag tidpunkten för när budgetförslag och s.k. budgetlagar ska överlämnas till lagtinget.  Föreskriften i 12 § 1 mom. landskapslagen om landskapets finansförvaltning, som beräknas träda i kraft 1.1.2013, anger att dessa ska överlämnas tillsammans eller, om det inte är möjligt, i så god tid att budgetlagarna kan slutbehandlas tillsammans med budgeten.

Enlig vår mening bör lagtingsordningen skärpas så att samtidig behandling av budgetförslag och förslagen till budgetlagar alltid tryggas i sådana frågor som har framträdande politisk eller budgetekonomisk betydelse. Undantagen bör inskränkas till tekniska och politiskt anspråkslösa angelägenheter. I detta sammanhang kan det vara skäl att överväga att tidigarelägga tidpunkten för överlämnandet av dessa förslag.

Hänvisande till ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. lagtingsordningen

 

att lagtinget uppdrar åt talmanskonferensen att inleda lagberedning om en sådan ändring av lagtingsordningen som tryggar en samtidig behandling av förslag till en budget och förslag till en landskapslag som ansluter sig till budgeten i enlighet med vad som anförs i denna åtgärdsmotion.

 

 

Mariehamn den 10 december 2012

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

Vtm Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom