Åtgärdsmotion 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2014-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Beredning av lag om etablerade politiska föreningar

 

 

Syfte

     Åtgärdsmotionen syftar till att skapa stabilitet och ordning i lagtingspartiernas verksamhet samt att separera dem från lagtingsgrupperna.

 

Bakgrund

     Juridiskt är etablerade politiska föreningar i självstyrelsesystemet registrerade föreningar (r.f.). Deras existens förutsätts i vallagstiftningen och de får understöd ur Finlands statsbudget.

Finlands partilag (FFS 10/1969) gäller på Åland. Rikspartierna utvecklar betydande aktivitet i landskapet i val av republikens president och i val till Europaparlamentet. I riksdagsval och i val till lagtinget håller rikspartierna veterligen lägre profil.

Finlands partilag tillämpas inte i självstyrelsesystemet. Ovan nämnda etablerade politiska föreningar fungerar i lagtingsval och i kommunalval i stort sett som partier (LL 2011/16).

Lagtingsgruppernas ställning är normerad i lagtingsordningen och i lagtingets arbetsordning. Dessa gruppers och lagtingspartiernas sammanblandning skapar problem som bör avhjälpas. Framför allt bör deras hantering och användning av skattebetalarnas pengar stramas upp och separeras.

 

     Lagtingspartierna och -grupperna får år 2014 sammanlagt 425 000 euro i understöd av landskapet och staten. Användningen av sådana pengar måste kunna kontrolleras med omsorg.

 

Behov av åtgärder

     Vi anser att det behövs landskapslagstiftning om de etablerade politiska föreningarna i självstyrelsesystemet. Lagstiftningen ska komplettera föreningslagstiftningen och åtminstone

-    definiera de etablerade politiska föreningarnas politiska och demokratiska syfte

-    trygga respekten för demokrati i föreningarnas beslutsfattande och verksamhet

-    styra deras ekonomi och medelsanvändning

-    ange grunderna för fördelningen av landskaps- och statsunderstöd till dem

-    säkerställa bokföring och redovisning samt revision och inlämnande av bokslutshandlingar

-    garantera tillsyn av och transparens i medelsanvändningen och valfinansieringen

-    ge en legal grund för återkrav av understöd när orsak till det konstaterats

-    separera föreningarnas ekonomi från lagtingsgruppernas ekonomi

 

     I förbindelse med de föreslagna lagstiftningsåtgärderna kan det, på talmanskonferensens försorg, vara skäl att se över regelverket om lagtingsgrupperna så att det synkroniseras med förslagen i denna åtgärdsmotion.

Förslag

 

Hänvisande till vad vi ovan anför, föreslår vi med stöd av 28 § lagtingsordningen för Åland

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att inleda lagberedning om etablerade politiska föreningar i självstyrelsesystemet enligt riktlinjerna i denna åtgärdsmotion

 

 

Mariehamn den 10 mars 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Tony Asumaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Mats Perämaa

Katrin Sjögren