Åtgärdsmotion 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 10/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete

 

Att ordna framtidens sjukvård för våra medborgare är en massiv utmaning. Den förändrande demografin leder till ökade kostnader inom hälso- och sjukvård. För att säkerställa hög vårdkvalitet krävs tillräckligt stor volym, räknat i antal patienter.

Trots att det i de nordiska länderna i dag bor ca 25 miljoner invånare anser våra nordiska politiker att antalet är i minsta laget för att säkerställa kvaliteten på vården. Åland, med sina drygt 28.000 invånare är i det här perspektiver, mikroskopiskt litet.
Mittengruppen i Nordiska rådet verkar sedan länge för ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssamarbete i Norden. I ett medlemsförslag har Mittengruppen fört fram en lista över målsättningar för en mer samordnad nordisk sjukvård. På listan nämns bland annat:

  • Eliminering av sådana hinder som förhindrar patienternas fria rörlighet över landsgränser. Pengarna bör följa patienten.

  • Arbetsfördelning och kunskapsspridning mellan länderna när det gäller sällsynta sjukdomar. Detta är viktigt för att garantera kvaliteten i behandlingen.

  • Harmonisering av kliniska forskningsdatabaser.

  • Utveckling och utvidgning av NORDCAN-samarbetet för att införa ett nordiskt cancerregister. Antalet cancerfall ökar tillsammans med den demografiska förändringen i de nordiska länderna. Ett större registreringsområde skulle underlätta forskning och bidra till att identifiera och sprida ”best practice”.

  • Gemensamma inköp av utrustning, medicin, IT-system osv, då detta är möjligt och medför lägre priser.

  • Nordisk målsättning om att IT-system i framtiden skall kunna ”tala med varandra” över landsgränser. Det ökar tryggheten för patienter som blir sjuka i ett annat nordiskt land.

  • Utveckling av telemedicin. En patient ska kunna behandlas av den bästa experten, oavsett i vilken del av Norden de två befinner sig.

 

Ovanstående frågeställningar är än mer viktiga för ett litet ö-samhälle som Åland. Det krävs konkreta krafttag för att möta de utmaningar Åland står inför.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi undertecknare

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att betydligt höja ambitionen för det nordiska hälsovårdssamarbetet.

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta del av och aktivt bidra till den pågående processen för att förstärka nordiskt samarbete inom hälsovårdssektorn som sparar resurser.

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förbättra hälsovårdens kvalitet samt öka patientsäkerheten, bl a genom att ge patienterna rätt att söka bästa möjliga vård över landsgränserna.

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att börja arbeta mot målet att skapa ett nordiskt område där patienter, forskningsresultat och patientinformation kan röra sig fritt.

 

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson