Åtgärdsmotion 17/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 17/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Flexiblare yrkesutbildning – starta lärlingsgymnasium

 

Syftet med yrkesutbildningen bör vara att erbjuda ungdomarna en rak och smidig väg till ett arbete efter avslutad utbildning. Det är således viktigt att yrkesutbildningen kontinuerligt utvecklas så att innehållet så långt som möjligt motsvarar näringslivets behov.

Dessutom är det av stor vikt att utbildningen erbjuder en kontaktyta för studerande och deras potentiella arbetsgivare. Det kan diskuteras om dagens yrkesutbildning uppfyller dessa ambitioner på ett optimalt sätt.

I Österrike har man istället för traditionell yrkesutbildning utvecklat ett lärlingssystem som det enda alternativet till den teoretiska gymnasieutbildningen. Det innebär att de studerande läser teoretiska ämnen 1-2 dagar i veckan i skolan och gör praktik resterande dagar på en arbetsplats. Upplägget är ett resultat av överenskommelser mellan branschorganisationer, staten och företagen och har bland annat resulterat i att innehållet i utbildningen långt motsvarar näringslivets efterfrågan, att ungdomar snabbt kommer i arbete, effektivare företag, fler företagare och lägre ungdomsarbetslöshet.

Enligt OECD-rapporten ”Education at a Glance 2013” har 40 % av Österrikes invånare i åldern 15-29 år avslutat sin utbildning och heltidsanställning.

Den förväntade utbildningstiden för samma ålderskategori är 6,9 år i Österrike medan samma siffra i Finland och Sverige är 8,4 år respektive 7,9 år. Den förväntade tiden i arbetslöshet är för genomsnittsungdomen under samma tidsintervall 7 månader i Österrike, 10 månader i Finland samt 8 månader i Sverige. Österrike hade även 2011 bland medborgare i åldern 25-64 år med enbart gymnasial yrkesexamina, en något lägre arbetslöshet än Sverige och nästan dubbelt så låg arbetslöshet som Finland.

Siffrorna visar tydligt att den österrikiska lärlingsutbildningen vore värd att granska från åländsk sida, i syfte att stärka yrkesutbildningens kvalitet och näringslivets konkurrenskraft. Viktigt i sammanhanget är att yrkesutbildningen även framöver ger möjlighet till vidare studier på högskolenivå.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att helt eller delvis utveckla Ålands yrkesgymnasium till ett lärlingsgymnasium.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson