Åtgärdsmotion 2/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Enkel och rättvis socialförsäkring

 

Socialpolitiken utgör en viktig hörnsten i det åländska såväl som nordiska välfärdssamhället.

     Det råder stor politisk enighet om att socialtjänsterna på Åland ska samordnas på något sätt. En viktig del av socialpolitiken kommer dock oberoende av åländska prioriteringar att lämnas utanför detta reformarbete; nämligen arbetspensionsskyddet och socialförsäkringen då verksamheterna regleras till en största del av finsk lagstiftning.

     Det småskaliga Åland torde ha alla möjligheter att samordna såväl den

idag kommunala socialvården med den allåländska sjukvården och den statliga socialförsäkringen för att förenkla och anpassa den åländska välfärdspolitiken efter åländska prioriteringar, värderingar och småskaliga förutsättningar. Det skulle även innebära en betydande förenkling för många av dem som är mest utsatta i samhället i deras myndighetskontakt.

     Att kombinera pension för arbetsoförmögenhet och lön är i dagens system en stor utmaning. Funktionshindrade och långtidssjuka personer har ofta inte en sådan arbetserfarenhet som förutsätts för att få arbetspension. Därför erhåller dessa personer oftast pensionen i form av folkpension. Om en person förtjänar över inkomstgränsen förlorar han eller hon pensionen i sin helhet.

     Det finns vissa system att hålla pensionen vilande men Åland borde uppmuntra till alla tänkbara åtgärder för att dessa personer ska kunna delta i arbetslivet och inte dra in deras pension vid meningsfull sysselsättning. I övriga nordiska länder finns olika typer av flexibla system, där pensionen gradvis minskar i takt med att inkomsterna ökar något som borde vara en självklarhet även på Åland.

     En av utmaningarna för att åstadkomma en jämställd föräldraledighet är de ekonomiska realiteter som ofta ligger till grund för familjens beslut om vem som ska stanna hemma med barnen. Ofta tar den förälder med lägre inkomst ut merparten av ledigheten för att familjen ska klara sin hushållsekonomi. En konsekvens av detta är att den arbetande föräldern bygger på sin pension som normalt under den tid barnen är hemma, medan den andra förälderns framtida pension minskar på grund av betydligt lägre inkomst. För att utjämna denna orättvisa borde dagens system utvecklas så att arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under den tid då någon av föräldrarna är hemma med barnen.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att inleda förhandlingar med Finlands regering om att överföra lagstiftningsbehörigheten över arbetspensionsskydd och annan socialförsäkring enligt 29 § 3 punkten i självstyrelselagen, samt justera avräkningsgrunden i enlighet med det förändrade kostnadsansvar som överföringen föranleder.

 

att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett lagförslag om mer flexibla inkomstgränser för folkpension för funktionshindrade samt

 

att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett lagförslag om delad arbetspension vid föräldraledighet.

 

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson