Åtgärdsmotion 2/2015-2016

Tillhör ärendet: Anläggande av rondell
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Anläggande av rondell landsväg 2/Björsby-Gölby

 

Jomala kommun, samt bosatta och berörda markägare i byarna Björsby och Gölby, har vid upprepade tillfällen meddelat att planerna på en helt ny anslutning av landsväg 40 (Näfsby-Gölby) till nya Godbyvägen inte omfattas. Trots detta fortskrider infrastrukturavdelningen att planera för en helt ny anslutning. Enligt vägritningar daterade 14 mars 2015 skulle en ny rondell anläggas ca 400 norr om den nuvarande fyrvägskorsningen i Björsby samt nya väganslutningar byggas för att ansluta all trafik via Björsby och Gölby till rondellen. Samtidigt skulle de befintliga anslutningarna (Björsby och norra Gölby) slopas och bl.a. byavägen genom Björsby delvis få en ny sträckning för att klara den ökade trafikbelastningen.

 

I syfte att en gång för alla klarlägga den framtida trafiklösningen för landsvägs 40 anslutning till landsväg 2, föreslås i denna motion att en rondell anläggs på den nuvarande fyrvägskorsningens område i Björsby. Åtgärden motiveras av hänsyn till natur och miljö, byarnas bosättning och struktur

samt med att såväl kollektivtrafiken som räddningsinsatser kommer att bli lidande ifall de befintliga anslutningarna stängs. Samtidigt stöds åtgärden av de riktlinjer som lagtinget, på förslag av landskapsregeringen, slagit fast att ska gälla för en hållbar utveckling av det åländska samhället.

 

Landskapsregeringen uppmanas att fatta beslut i denna fråga i brådskande ordning i och med att nya vägplaner är aktuella för sträckan Emkarby – Gölby. Till den del vägplanen i Gölby berörs, bör den anpassas så att Näfsbyvägen inte kommer att få en ny anslutning till landsväg 2.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning fatta beslut om att en rondell ska anläggas på den nuvarande fyrvägskorsningen i Björsby/Gölby samt anpassa vägplanen för landsväg 40 i enlighet med detta.

 

 

 

Mariehamn den 4 april 2016

 

 

Harry Jansson

 

 

 

 

Britt Lundberg

 

Runar Karlsson

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

Mikael Lindholm

 

Roger Nordlund