Åtgärdsmotion 2/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2023-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rättvisare skatt för pensionärer

 

 

Många tror att det är så enkelt att om man har högre inkomster så blir skatten högre, men så enkelt är det inte. Skatten beror också på åldern och vilket slag av inkomst du har.

     Låt mig ta två exempel. En person (från Mariehamn) som är född 1960 och som har en inkomst om 20.000 euro betalar 385 euro i skatt (skatt.fi). En granne som är född 1950 med en pension om 20.000 euro betalar 2524 euro i skatt. Det är 6 gånger mera eller 2100 euro mera.

     Grunden för pensionsinkomstavdraget definieras i lagtexten som:

”Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,346, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet.”

     Det har tidigare framkommit att ändringar i beskattningen borde göras i god tid för att skattebyrån skall hinna gör förändringar i datasystemet. Det är också billigare att enbart ändra en parameter än att införa ett helt nytt system

     En pensionär ska inte behöva betala sex gånger mer för sin pension än en arbetare betalar för sin löneinkomst. Denna orättvisa måste korrigeras på ett smidigt sätt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt inkomma till lagtinget med ett förslag till ändring av Kommunalskattelagen för landskapet Åland så att pensionärer inte behöver betala sex gånger högre skatt än de som erhåller löneinkomster.

 

 

Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

Stephan Toivonen