Åtgärdsmotion 3/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2012-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skattefinansiering av public service radio- och tv- verksamhet

 

 

Att uppbära tv-licens eller mediaavgift så att kontrollen sker genom hembesök av tv-licenskontrollanter är ett föråldrat sätt att finansiera public service radio- och tv-verksamhet. Regeringen i Finland har för avsikt att finansiera den finländska radio- och tv-verksamheten med en avgift som uppbärs som en skatt. Denna metod är ett modernt sätt att finansiera public service radio och tv-verksamhet.

 

Med beaktande av behörighetsfördelningen mellan riket och Åland så krävs nu en aktivitet från landskapsregeringens sida för att uppnå ett samarbete med riksmyndigheterna som möjliggör en motsvarande skattefinansiering av public service radio och tv på Åland.

 

Det krävs sannolikt en överenskommelseförordning som reglerar skattemyndighetens rätt att uppbära denna skatt på Åland. De skatter som för ändamålet uppbärs på åland bör placeras i en fond reglerad i landskapslag.

 

Det krävs även till denna del en aktivitet av landskapsregeringen så att en fondlagstiftning ska kunna träda i kraft till årskiftet 2012-2013 då denna skattefinansiering avses att inledas i riket. Denna fond och den lagstiftning som reglerar fonden ska trygga och finansiera en oberoende public service radio-och tv-verksamhet på Åland. 

Motionärerna föreslår att landskapsregeringen överväger en lägre avgift som uppbärs via skatten på Åland än den motsvarande som har aviserats i riket eftersom tv-licensen på åland har varit lägre än den motsvarande i riket.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. 4 p lagtingsordningen

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder i syfte att uppbära en avgift via beskattningen även på Åland för att finansiera radio- och tv-verksamheten och att förhandla med riksmyndigheterna om att med stöd av en överenskommelseförordning uppbära denna avgift i samband med beskattningen.

 

 

 

Mariehamn den 21 mars 2012

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Torsten Sundblom