Åtgärdsmotion 3/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Aktivera självstyrelselagens B-lista

 

 

Den nu gällande självstyrelselagens 29 § innehåller bestämmelser om behörighetsområden som kan överföras till lagtingets behörighet genom enkel rikslag med lagtingets samtycke.

 

Självstyrelsepolitiska nämnden uppmanade landskapsregeringen med anledning av arbetet med uppdaterad lagstiftning gällande näringsrätten, hembygdsrätten och jordförvärvsrätten att överväga en överföring av folkbokföringen, något som avsevärt skulle förenkla en rättssäker och smidig hantering av personuppgifter på området. Den 30 maj 2013 skrev nämnden följande:

 

”Nämnden önskar i sammanhanget uppmana landskapsregeringen att överväga om åtgärder ska vidtas för att överta behörigheten beträffande folkbokföringen. Folkbokföringen hör enligt 29 § i självstyrelselagen till de områden där en överföring av lagstiftningsbehörigheten till landskapet kan ske med lagtingets samtycke i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen. Ett övertagande av folkbokföringsbehörigheten skulle kunna medföra en bättre koordinering mellan folkbokförings- och hembygdsrättsregistren.”

 

I justitieministeriets rapport ”Ålands självstyrelse i utveckling 4/2013” analyseras följande fråga av den bakomliggande kommittén ledd av ambassadör Alec Aalto:

 

”1. Är landskapets lagstiftningsbehörighet tillräcklig för att målsättningarna för självstyrelsen ska uppfyllas?”

 

För att svara på frågan valde kommittén att resonera kring Ålands strävanden att överföra behörighet till lagtinget sedan nuvarande självstyrelselag trädde i kraft. Gällande B-listan konstateras följande:

 

”Någon framställning om att överföra här avsedd lagstiftningsbehörighet har dock inte gjorts en enda gång.”

 

Det är skadligt för den åländska trovärdigheten att man å ena sidan propagerar behovet av ett betydligt utvecklat självstyrelsesystem, men under tiden inte hittills har lyckats samla en majoritet för att utvidga självstyrelsen inom ramen för nuvarande självstyrelselag.

 

Utvecklingen av självstyrelsen är en process som måste ske kontinuerligt för att inte resultera i en avveckling. Enbart framsteg i samband med de hittills stora och tidskrävande revideringarna av självstyrelselagarna kan inte anses tillräckligt. Eftersom den pågående revisionen av självstyrelsesystemet beräknas vara färdig att tas i bruk 2021, kan den utveckling som möjliggörs inom ramen för dagens system inte vänta.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med förslag på behörighetsområden i 29 § självstyrelselagen som lämpligen borde överföras till lagtingets lagstiftningsbehörighet.

 

 

Mariehamn den 4 september 2013

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

 

 

 

 

Anders Eriksson