Åtgärdsmotion 3/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Generellt tillstånd för skyltning

 

Enligt 5 kap. 25 § i landskapslagen om naturvård får skyltar och andra anordningar för information, reklam och liknande ändamål (reklamskyltar) sättas upp utanför stads- eller byggnadsplanerat område om de motsvarar landskapsregeringens bestämmelser. Bestämmelser om reklamskyltar utfärdas genom landskapsregeringens beslut eller genom landskapsförordning

Enligt 41 § 3 mom. landskapslagen om allmänna vägar sägs att det är förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde hålla upplag, stängsel eller annan anordning, vilka eller vilkas användande medför fara för samfärdseln eller olägenhet för väghållningen.

Tolkningen av ovanstående paragrafer måste vara att det är möjligt för landskapsregeringen att besluta om en generell rätt att uppföra skyltning längs lands- och bygdevägar, utanför vägområden, för reklam- och hänvisningsskyltning till försäljningsställen och evenemang.

Landskapsregeringen borde därför inför turistsäsongen 2017 ge ett generellt tillstånd att uppföra hänvisnings- och reklamskyltar till försäljningsställen och evenemang utanför landsvägars och byggdevägars vägområden. Det generella tillståndet föreslås gälla från 1 maj till 30 september och gälla skyltar om högst 1,5 x 2,5 meter. Dock under förbehåll att respektive markägare ger sitt tillstånd att uppföra skylt och att skylten på grund av sin färg, form eller annan orsak inte kan förväxlas med vägmärke enligt vägmärkesförordningen. Generella tillståndet utvärderas hösten 2017.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inför turistsäsongen 2017 ge ett generellt tillstånd att uppföra hänvisnings- och reklamskyltar till försäljningsställen och evenemang utanför landsvägars och byggdevägars vägområden.

 

 

 

Mariehamn den 3 april 2017

 

 

Runar Karlsson