Åtgärdsmotion 4/2014-2015

Tillhör ärendet: Ålands universitet
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands universitet

 

 

Högskolan på Åland arbetar idag långsiktigt för att utöka sitt elevantal samt utveckla sin forskningsverksamhet. Ett positivt led i arbetet med att stärka Åland som kunskapssamhälle, och stärker högskolans potential att bli en vital miljö som säkrar framtida åländska innovationer och företagssatsningar. Målet bör vara att upprätta ett åländskt universitet inom 20 år.

 

En stor del av högskolans kärna kan sammanfattas i begreppet kommunikation. Sjöfarten har traditionellt utgjort basen och på senare tid har tekniska utbildningar med fokus på framtida digitala lösningar ökat i betydelse. Kommunikation av olika slag kunde således utgöra basen även för ett framtida åländskt universitet med fokus på den del av framtidens kommunikationer som med säkerhet kommer att kräva djupa kunskaper och kvalificerad utbildning.

 

Ett led i detta arbete vore att långsiktigt utvidga och fördjupa utbildningarna och forskningen kring IT och närliggande områden. Samtidigt ställs man inför utmaningar i samband med utvecklingen inom de klassiska sjömansyrkena. Denna utveckling kan leda till att vissa utbildningar blir mera praktiska, samtidigt som dagens allt snabbare teknikutveckling sannolikt även skapar ett behov att, med marin inriktning, utbilda för de mest kunskapsintensiva yrkena. Det finns många specialinriktade, mindre universitet som kunde utgöra förebilder såsom Färöarnas universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Forskningen som bedrivs på Åland idag är utspridd på flera aktörer. Utöver Högskolan har Ålands Fredsinstitut, AICIS samt ÅSUB genom åren producerat mycket varierad och intressant forskning. En större samordning mellan dessa aktörer vore på flera sätt en önskvärd utveckling som kunde skapa intressanta synergieffekter. Något som vore en idealisk uppgift för ett åländskt universitet.

 

Kompetens lockar kompetens. För att Åland inte ska gå miste om driftiga och kreativa krafter, för vilka god tillgång på intellektuella utmaningar och stimulans är en tröskelfråga, kunde ett åländskt universitet även vara ett sätt att motverka brain-drain och säkra framtidens kompetensförsörjning.

 

En ökad import av studenter har erfarenhetsmässigt goda möjligheter att tillföra det åländska samhället både arbetskraft, kunskap samt en utökad skattebas och konsumtion. Av de icke- åländska studenter som blev utexaminerade 2011 från Högskolan bodde och arbetade så många som 40 % på Åland ett år senare.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att tillsammans med institutioner som idag bedriver forskning samt med representanter näringslivet utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för Högskolan på Åland för att inom en 20-årsperiod upprätta ett åländskt universitet.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund