Åtgärdsmotion 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2021-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet

 

 

Motivering

 

Strömmingen är den huvudsakliga födokällan för många fiskarter i Östersjön som torsk och lax men även viktig för kustnära arter som gädda, gös och abborre. Strömmingens bestånd har kraftig påverkan på större fiskarters existens som i sin tur är avgörande dels för lokala biotopers näringskedjor, dels för lokala kustfiskares levebröd.

 

Från svenska kustfiskare har det sedan flera år tillbaka kommit larmrapporter om att storskaligt industriellt trålfiske efter foderströmming har kraftig påverkan på de lokala fiskbestånden längs svenska Östersjökusten. Samtidigt som trålfisket ökat har de svenska fångsterna av strömming i Ålands hav i det småskaliga kustfisket mer än halverats sedan 2015. 2019 förordade Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att Sverige och Finland gemensamt skulle förorda ett förbud mot trålfiske under vintern då storströmming samlas i djuphålor i Bottenhavet och under strömmingens lektid på våren. Andra åtgärdsförslag har varit periodiska trålförbud, att reglera båtlängder samt att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil i känsliga områden.

 

Ett visst industrimässigt trålfiske i Östersjön behövs för att tillgodose lokala fiskodlingars behov av kretsloppsfoder och därmed motverka den ökning av näringsämnen som uppstår pga importerat fiskfoder. Det storskaliga industriella trålfisket efter lekströmming i Ålands hav och Bottenhavet har däremot kännbara skadeverkningar för lokala bestånd och inkräktar på de lokala kustfiskarnas livsuppehälle. Detta kan inte anses som hållbar fiskeripolitik!

 

Ännu har inte lika dramatiska effekter märkts på det åländska kustfisket, som för tillfället främst är hårt pressat av de ökade säl- och skarvbeståndens skadeverkningar. Fisken vet dock inga nationsgränser och lekbestånden av strömming i våra gemensamma vatten är starkt beroende av varandra som födobas för många av våra viktiga fiskarter och således för våra åländska fiskares levebröd.

 

Mycket tyder på att de olika fiskerimetoderna fortsättningsvis går att kombinera med ett striktare ramverk för industrimässigt trålfiske i känsliga områden. Frågan kräver dock en hållbar förvaltning på nations- och regionsnivå som beaktar de lokala småskaliga behoven i Ålands hav och Bottenhavet.

Varningsklockorna ringer från väst och vi gör bäst i att agera innan det är för sent!

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera ett samarbete med Sverige och Finland kring en hållbar gemensam förvaltning av strömmingsbestånden i Ålands hav och Bottenhavet.

 

 

 

Mariehamn den 2 februari 2021

 

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman