Åtgärdsmotion 5/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2012-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ökad valfrihet med servicesedlar inom vården och omsorgen                       

 

Vården och omsorgen tillsammans med utbildningen utgör kärnverksamheter i vårt samhälle. Kommunerna svarar för den offentliga omsorgen/socialvården. Landskapet Åland svarar för den offentliga hälsovården. Privata serviceproducenter inom dessa områden bedriver en framgångsrik verksamhet och kompletterar nämnda samhälleliga kärnverksamhet på ett förtjänstfullt sätt.

 

I denna åtgärdsmotion föreslår vi att samarbetet mellan offentlig och privat serviceproduktion utvecklas för att öka valfriheten för patienter och klienter, för att förbättra tillgången till tjänster och för att främja samarbetet mellan privata och offentliga serviceproducenter inom vården och omsorgen på Åland.

 

Vi föreslår att dessa åtgärder genomförs genom lagstiftning om servicesedlar inom hälsovården och omsorgen/socialvården. Lagstiftning är påkallad bl.a. av hänsyn till den kommunala självstyrelsen och för att trygga patient- och klientsäkerheten samt servicens kvalitet och tillsynen av den.

 

Servicesedeln fungerar så att landskapet - i praktiken ÅHS - eller en kommun förbinder sig att betala det belopp som servicesedeln representerar för de tjänster som användaren köper av en privat serviceproducent vilken ÅHS eller kommunen godkänt. Systemet är enkelt att administrera.  Erfarenheterna av servicesedlar i Finland och Sverige är övervägande goda

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. 4 p. lagtingsordningen

 

att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i uppdrag att inleda lagbereding som syftar till stiftande av landskapslag om servicesedlar inom vården och omsorgen samt förelägga lagtinget förslag till lagstiftning på området.

 

Mariehamn den 28 mars 2012

 

Gunnar Jansson

 

 

Tony Asumaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Mats Perämaa

 

 

Torsten Sundblom

Katrin Sjögren