Åtgärdsmotion 5/2020-2021

Tillhör ärendet: Automatiserat beslutsfattande
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2021-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Automatiserat beslutsfattande

 

Landskapsregeringen söker inbesparande åtgärder inom den offentliga förvaltningen, samtidigt har landskapsregeringen meddelat sin avsikt att fortsätta och stärka digitaliseringen. Att i högre grad övergå till automatiserat beslutsfattande uppfyller bägge de målsättningarna, samtidigt som beslutsprocesserna har potential att snabbas upp och fungera mer rättssäkert.

 

Svenska Riksrevisionen har granskat automatiserat beslutsfattande bland svenska myndigheter. I en rapport från november 2020 konstaterade Riksrevisionen att:

” I en granskning av effektiviteten och rättssäkerheten i tre myndigheters automatiserade beslutsfattande – föräldrapenning vid Försäkringskassan, årlig inkomstbeskattning av privatpersoner vid Skatteverket och körkortstillstånd vid Transportstyrelsen – är den övergripande slutsatsen att automatiseringen av beslutsfattandet har lett till ökad effektivitet. Det märks genom att myndigheternas kostnader för beslutsprocesserna har minskat och väntetiderna för enskilda har blivit kortare. Även rättssäkerheten, i form av ökad likabehandling och förutsebarhet, har förbättrats.”

 

I januari i år lämnade justitieministeriet ett pressmeddelande där man bland annat skriver:

”Lagberedningen om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen framskrider. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en regeringsproposition med förslag till allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande.

Målet är att skapa en reglering som säkerställer att principerna för god förvaltning samt rättssäkerheten och tjänstemännens tjänsteansvar tillgodoses på behörigt sätt i det automatiserade beslutsfattandet inom förvaltningen.”

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att klarera rättsläget gällande automatiserat beslutsfattande, informerar myndigheter om vilka beslut som redan idag kan automatiseras samt vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom fler förvaltningsområden.

 

 

 

 

Mariehamn den 9 mars 2021

 

 

Ingrid Zetterman