Åtgärdsmotion 7/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2014-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En helhetssyn inom diskrimineringsområdet

 

En väsentlig del i en demokrati är att man på olika sätt försöker skydda sina medborgare mot diskriminering. Upplever man att man blivit diskriminerad bör strukturer, beslutsgångar och myndighetsansvar vara tydligt.

     Behörigheten på diskrimineringsområdet är delad så att arbetsplatsrelaterade frågor hör till rikets arbetarskyddsmyndighet, frågor som rör tjänsteinnehavare i landskapet hör till landskapets behörighet medan övriga diskrimineringsfrågor inom privatlivet, näringslivet samt landskapets arbetstagare hör till rikets behörighet. Fördelningen leder till en oklarhet om vart den som anser sig vara utsatt för diskriminering ska vända sig. Detta har påpekats av lag- och kulturutskottet och lagtinget har omfattat utskottets ståndpunkt.

     Tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten bör öka och myndigheten bli mer funktionell ur ett medborgarperspektiv. Det är en mycket angelägen självstyrelsepolitisk fråga.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att landskapsregeringen initierar förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndigheter.

 

 

 

Mariehamn den 31 oktober 2014

 

 

Katrin Sjögren