Åtgärdsmotion 8/2019-2020

Tillhör ärendet: Självstyrelselagen, § 51
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 8/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2020-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelselagen, § 51

 

 

 

Motivering

 

Enligt Självstyrelselag (1991:71) för Åland, 51 §, Särskilda bidrag, skall landskapet beviljas bidrag av statsmedel

-       till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet, samt

-       för täckande av sådana kostnader som föranleds av naturkatastrofer, kärnkraftsolycka, oljeutsläpp eller någon annan därmed jämförbar händelse, om inte landskapet skäligen bör bära kostnaderna.

 

I detaljmotiveringen till paragrafen framkommer att Åland ska beviljas tillskott av statsmedel i synnerhet till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar Åland. Här handlar det om en ekonomisk recession som hotar Ålands vitala intressen. En sådan situation kan uppstå exempelvis inom konjunkturkänsliga branscher som är synnerligen viktiga för Ålands ekonomi, såsom vid en kraftig recession inom servicenäringar som är beroende av sjöfarten eller turismen. Bestämmelsen förutsätter att störningarna orsakats av åtgärder som vidtagits utanför Åland. Därför är det motiverat att landskapet får ersättning för detta i form av statsbidrag.

 

Självstyrelsens § 51 har aldrig tidigare nyttjats i självstyrelsesystemet. Coronapandemin rubbar den åländska samhällsekonomin fundamentalt och drabbar landskapets näringsliv särskilt hårt. Kärnan i det åländska näringslivet utgörs av service- och transportsektorn: rederinäringen, transportföretag, restaurang- och turistbranschen. Flera företag har i princip fått hela sin verksamhet utraderad. Åsub:s bedömning är att Ålands utpräglade serviceekonomi gör den ekonomiska nedgången dubbelt värre på Åland än i Finland.

 

Ytterligare, förutom att förbereda och rusta sjukvården för covid19-patienter medför undantagsreglerna och karantänrestriktionerna därutöver merkostnader genom att vårdpersonal från Sverige inte kan arbeta på Åland.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att omedelbart inleda diskussioner med riksregeringen i syfte att klargöra att Självstyrelselagens 51 §, särskilda bidrag, kommer att aktiveras.    

 

 

 

 

Mariehamn den 23 april 2020

 

 

Katrin Sjögren