Åtgärdsmotion 9/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2011-10-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Legalisera nettodebitering av el

 

Ekonomiska incitament är det i särklass bästa styrinstrumentet vi som lagstiftare har att tillgå för att ställa om samhället i en grönare riktning.

     I Danmark har det sedan 1998 varit lagligt med nettodebitering, vilket gjort det lönsamt för enskilda hushåll att exempelvis installera sina egna vindkraftverk, solpaneler, biomassa- och biogasanläggningar på gården. När de sedan producerar mera energi än vad gården vid det enskilda tillfället förbrukar, går elmätaren baklänges och skickar ut överskottselen på elnätet som elbolagen sedan köper. Detta har gjort det lukrativt att producera egen grön el och många danska hushåll är idag mer eller mindre är självförsörjande.

     Det största hindret för nettodebitering på Åland är den finländska skattelagstiftningen som kräver att både konsumtion och produktion redovisas och beskattas. I Danmark är dock den el man själv producerar och använder befriad från skatter, vilket är en både pragmatisk och obyråkratisk lösning. Eftersom lagtinget saknar full skattebehörighet, kan vi i dagsläget inte följa det danska exemplet och möjliggöra nettodebitering för ålänningarna.

     I Finland dikteras lagstiftningen ofta efter den tunga industrins och de stora elbolagens önskemål och behov, vilket av naturliga skäl har bromsat utvecklingen för småskalig produktion, som stora elbolag enbart innebär ett bekymmer. Frågan är dock för tillfället under utredning.

På Åland däremot saknar vi tung industri och stora vatten- och kärnkraftverk och har samtidigt ypperliga förutsättningar för framförallt vindkraft.
Här är ett nettodebiteringssystem precis det vi behöver för att skapa bättre incitament för hushåll att investera i småskaliga anläggningar såsom solpaneler och vindkraftverk.

     Nettodebitering kunde också lämpa sig för jordbruk där utrymmet för anläggningar är stort. På gårdar med djur kunde systemet förbättra lönsamheten för mindre biogasanläggningar vilket i sin tur skulle ha positiva effekter på näringsläckaget från jordbruket.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda hur nettodebitering kan möjliggöras för åländska mikroproducenter av grön el.

 

 

 

Mariehamn den 22 oktober 2012

 

 

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund