Åtgärdsmotion 9/2014-2015

Tillhör ärendet: Revision av barnomsorgslagen
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Revision av barnomsorgslagen

 

Vad vill vi att den moderna barnomsorgen ska vara? Ett daghem där föräldrarna har sina barn medan de arbetar eller en ”förskola” där barnen får lära genom lek?

Barnomsorgslagen för Åland överensstämmer inte till alla delar med verkligheten ute på daghemmen. Lagen är i vissa avseenden även luddigt formulerad (se t ex § 9 om personaldimensionering), vilket ger utrymme för tolkning. Lagen lyfter inte heller i tillräcklig utsträckning barnperspektivet, än mindre bygger lagen på en barnkonsekvensanalys, som i dag ingår som en självklar del i verksamhet som rör barn.   

I takt med att allt fler barn är i behov av extra stöd kan det vara bra att se över om barngruppernas storlek och personaltätheten är optimal. I dag finns det inte alltid tid eller praktisk möjlighet att ge individuellt stöd till alla barn som behöver det. Barnomsorgslagen lyfter inte tillräckligt fram den pedagogiska delen i verksamheten, vilket framgår av de lite ålderstigna benämningarna som ”daghem” istället för ”förskola” och ”barnträdgårdslärare” istället för ”förskollärare”. För att stärka den pedagogiska delen bör kompetenskravet för personer i ledande ställning vara mer inriktat på pedagogik istället för som nu socialförvaltning. Givetvis med fokus på goda ledaregenskaper. Daghemmen kunde kanske också inordnas under bildningssektorn i stället för under socialsektorn. På så sätt skapas en röd tråd för det livslånga lärandet. Det skulle också vara mer kostnadseffektivt då man lättare kan fördela resurserna mellan barnomsorg och skola. Skolan skulle inte behöva ”ärva” daghemsproblem, de skulle redan vara åtgärdade.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett förslag till reviderad och moderniserad barnomsorgslag för landskapet Åland så att lagen överensstämmer med dagens krav, blir klar och tydlig samt får en mer pedagogisk inriktning.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund