Bibliotekskommissionens berättelse 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2001-2002

 

Datum

 

Bibliotekskommissionen

2002-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2001

 

INNEHÅLL

Allmänt1

Verksamhet1

Bokbestånd. 2

Bibliotekets budget3

Utlåning och användning. 3

 

 

Allmänt

 

I enlighet med reglementet för lagtingets bibliotek överlämnar bibliotekskommissionen 2001 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek har till uppgift att tillhandahålla lag­tinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möj­lighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission, som för år 2001, har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Ragnar Erlandsson, vicetalmännen Viveka Eriksson och Bert Häggblom, lagtingsledamöterna Christer Jansson och Anne-Helena Sjöblom t.o.m. oktober och därefter av talmannen Viveka Eriksson, vicetalmännen Christer Jansson och Bert Häggblom, lagtingsledamöterna Ragnar Erlandsson och Anne-Helena Sjöblom, samt hela året av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna, landskapsstyrelseleda­moten Gun Carlson, föredraganden i biblioteksärenden, byråchef Jan-Ole Lönnblad samt administrationschef Susanne Björkholm. Bibliotekskommissionen har haft ett vårmöte.

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie 20 t/v har handhafts av Lilian Norring-Öhman, som varit anträffbar på förmiddagarna klockan 8.00-12.00. Biblioteket har kunnat öppethållas till klockan 14.00 eftersom lagtingets byråsekreterare Marina Sundström haft sin arbetsplats i biblioteket. Marina Sundström har bl.a. skött inkrävning av böcker och vissa dataregistreringsuppgifter t.o.m. sista mars 2001  och därefter har  Maj Falck övertagit tjänsten.

     Bibliotekariens arbete har fortgått med litteraturbevakning och an­skaffning av facklitteratur till lagtinget och till ämbetsverkets av­delningar enligt anslag och önskemål samt katalogisering i den ål­ändska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via lagtingets hemsida www.lagtinget.aland.fi och presentationen av lagtingets bibliotek. För närvarande har lagtingsbiblioteket 8.637 volymer i katalogen.

     Listor över nyförvärv, tidskrifter och periodica samt listan över litteratur om Ålands självstyrelse i lagtingets bibliotek har uppdaterats. Information över lagtingets EU-litteratur och service presenteras på Internet med adress www.ls.aland.fi/info/lagsamlingar.html. Biblioteket har även informationssidor i det interna nätverket Intranet. I personaltidningen Byråkraten har biblioteket en egen informationssida med boktips.

     Bibliotekarien deltog i seminariet för bibliotekarier som ordnades av Mariehamns stadsbibliotek i samband med Mariehamns litteraturdagar och i Allåländsk bokmässa hösten 2001 med försäljning av lagtingets festskrifter.

     Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek och institutioner. Genom Internet har biblioteket tillgång till många användbara databaser. Många dokument kan nu fås direkt via Internet från t.ex. Finlands riksdag, Författningsdatabanken, Sveriges riksdag (RIXLEX)  och från de avgiftsbelagda databankerna FINLEX och EU:s CELEX som innehåller EU-lagstiftning på många språk. Lagtingsledamöterna har haft möjlighet att via biblioteket få tillgång till CELEX. Biblioteket har också stor nytta av de många litteraturdatabaser som upprätthålls av bibliotek, universitet och organisationer, särskilt när det gäller att lokalisera fjärrlån. Den svenska databasen LIBRIS, som katalogiserar all svensk och utländsk litteratur som finns i Sverige, är tillgänglig avgiftsfri via Internet. Biblioteket har avtal om användning av de avgiftsbelagda LINNEA-systemets centrala databaser som förvaltas av Finlands nationalbibliotek.

 

Under året har 102 st fjärrlån och kopior av tidskriftsartiklar förmedlats av följande  bibliotek:

Finland

Sverige

Åland

Övriga

Finlands miljöcentral. Biblioteket

Arbetslivsbiblioteket

Mariehamns stadsbibliotek

Nasjonalbiblioteket i Rana

Handelshögskolans bibliotek/Åbo Akademi

Handelshögskolans bibliotek i Stockholm

Sjukhusbiblioteket

Stiftelsen for samfunns –og naeringslivsforskning. Bergen

Helsingfors stads faktacentral

Högskolan i Borås, biblioteket

Ålands landskapsarkiv

 

KATTI biblioteket/ Helsingfors Universitet

Högskolebiblioteket i  Jönköping

 

 

Jyväskylä universitetsbibliotek

Karolinska institutets bibliotek

 

 

Riksdagsbiblioteket

Luleå universitetsbibliotek

 

 

Sv. Handelshögskolans bibliotek

Lunds stadsbibliotek

 

 

Statens ekonomiska forskningscentral

Lunds universitetsbibliotek

 

 

Tammerfors universitetsbibliotek

Mitthögskolans bibliotek/Östersund

 

 

Tritonia/Vasa vetenskapliga bibliotek

Riksdagsbiblioteket

 

 

Utbildningsstyrelsen

Stockholms universitetsbibliotek

 

 

Åbo akademis bibliotek

Södertörns hög-skola

 

 

 

Ultunabiblioteket

 

 

 

Umeå universitetsbibliotek

 

 

 

Uppsala universitet

Ekonomikums bibliotek

 

 

 

Bokbestånd

 

Antalet registrerade volymer i biblioteket var vid årets slut, efter gallring, ca 25.600. Tillväxten är 916 volymer. I denna siffra ingår även de böcker som anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum. Utöver detta kommer onumrerad litteratur i form av lösblad och tidskrifter. Biblioteket hade år 2001 ca. 50 tidskrifter och 11 dagstidningar. Bibliotekets viktigaste samlingar består av åländsk litteratur, främst självstyrelselitteratur, med inriktning på offentlig förvaltning, författnings-, fördrags- och lagsamlingar från Finland, nordisk juridisk litteratur och aktuell debattlitteratur, EU-lagstiftning och EU-litteratur, uppslagsverk och ordböcker, samt litteratur med inriktning på minoriteter, folkrätt och statsvetenskap. Biblioteket har fått många värdefulla bokgåvor från bibliotek och institutioner, bl.a. riksdagshandlingar och vissa officiella publikationer från Finland och Sverige samt alla nordiska publikationer som publiceras av Nordiska Ministerrådet. Även några privatpersoner har skänkt litteratur.

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget har varit 160.000 mark. Anslaget avser kostnader för inköp av litteratur till lagtinget och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Av anslaget har ca. 151.000 mk varit kostnader för  inköp av facklitteratur, lag- och författningssamlingar, tidskrifter och dagstidningar. Ca. 9.000 mk har utgjort kostnader för samkatalogen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service), databankerna FINLEX, CELEX, LINNEA och Lif.on.Line (Länder i fickformat) samt utgifter för kontorsmaterial, fjärrlån, post- och tullavgifter.

     För datakatalogisering till KATRINA har bibliotekets intäkter under året varit 3.267 SEK.

 

Utlåning och användning

 

En stor del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket. Årsstatistiken för utlåning omfattar dock 1.708 volymer varav 102 har förmedlats som fjärrlån från andra bibliotek. Databasdokument har tagits fram, främst från FINLEX och CELEX-databaserna men även från andra databaser via Internet.En hel del kopior tas av bibliotekets bestånd men någon statistik förs inte över detta.

 

Lånen fördelar sig enligt följande låntagargrupper:

Låntagargrupper

lånade volymer

(lt+ls fjärrlån)

102

lagtinget

368

landskapsstyrelsen

805

utomstående

433

totalt

1.708

 

Databasdokument

120

 

De vanligaste dokumentförfrågningarna är förarbeten till åländska, fin-

ländska och svenska lagar, EU-direktiv och förordningar, EU-mål, HFD- och HD-beslut samt internationella konventioner.

     Sökord och ämnesområden har bl.a. varit: barnombudsman, demilitarisering, EU-bedrägerier, kvinnovåld, legolagstiftning, medelbar förvaltning, mi­no­riteter, Nice-fördraget, offentlig upphandling, offentlighetsprincipen, Schen­genavtalet, självstyrda öar, skattegränsen, tullförordning, varumärkeslagen, skattelagstiftning, transportstöd, vallagstiftning, vårfågeljakt, Åland och EU, Ålandsfrågan, Ålandsprotokollet, Ålandsuppgörelsen, Ålands ekonomi, Östersjön, överenskommelseförordningar, samt Canada, Färöarna, Kina, Marocko, Moldavien, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien.

 

Berättelsen är sammanställd av Lilian Norring-Öhman.

 

 

 

På bibliotekskommissionens vägnar:

 

Mariehamn den 24 april 2002

 

 

Ordförande Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare Lilian Norring-Öhman