Bibliotekskommissionens berättelse 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2005-2006

 

Datum

 

Bibliotekskommissionen

2006-04-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bibliotekskommissionens berättelse över

verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2005

 

INNEHÅLL

Allmänt 1

Verksamhet 1

Bokbestånd, samlingar och gåvor 2

Bokbestånd. 2

Samlingar 2

Gåvor 2

Bibliotekets budget 3

Utlåning och användning. 3

 

 

Allmänt

 

I enlighet med reglementet för lagtingets bibliotek överlämnar biblio­tekskommissionen 2005 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek, som är ett speicalbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik, har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möjlighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission som sammanträder vid behov och som år 2005 har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Viveka Eriksson t.o.m. oktober månad och därefter Barbro Sundback, första vicetalmannen Barbro Sundback t.o.m. oktober månad och därefter Viveka Eriksson, andra vicetalmannen Johan Ehn, lagtingsledamöterna Anders Englund och Danne Sundman och av landskapsregeringen utsedda medlemmarna, landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Jan-Ole Lönnblad samt administrationschefen Susanne Björkholm. Kanslikommissionen har behandlat berättelsen.

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie har handhafts av Lilian Norring-Öhman, som varit anträffbar på förmiddagarna. Arbetstiden har varit 25 t/v och biblioteket har varit öppet för allmänheten måndag-tisdag kl. 8.00-14.00, onsdag kl. 8.00-13.00 och torsdag-fredag kl. 8.00-12.00. Lagtingets byråsekreterare Maj Falck har fungerat som bibliotekets kontaktperson efter öppethållningstiderna samt handhaft bl.a. inkrävning av böcker. Biblioteket har varit semesterstängt.

     Bibliotekariens arbete har fortgått med litteraturbevakning och anskaffning av facklitteratur till lagtinget och till landskapsregeringens avdelningar enligt anslag och önskemål och med katalogisering och klassificering i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via adressen www.katrina.aland.net eller via lagtingets hemsida www.lagtinget.aland.fi och presentationen av lagtingets bibliotek. För närvarande har biblioteket 11 306 titlar i katalogen.

Litteraturlistor över nyförvärv, tidskrifter och periodica, Åland-EU, samt över litteratur om Ålands självstyrelse i lagtingets bibliotek har uppdaterats. Listan Biblioteksnytt med boknyheter når numera alla i det interna nätverket genom e-post. I personaltidningen Byråkraten har bibliotekarien bidragit med boktips.

     Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek. Lokaliseringen av fjärrlån underlättas av de många litteraturdatabaser och samkataloger som finns på Internet. Genom Mariehamns stadsbibliotek har biblioteket fått passord till bl.a. några artikeldatabaser.

     I maj deltog bibliotekarien i personalens studieresa till Finlands riksdag.

 

Bokbestånd, samlingar och gåvor

 

Bokbestånd

 

Antalet registrerade volymer i biblioteket ökade under året med 917 volymer och omfattade vid årets slut, efter fortlöpande gallring, ca 29 000 volymer. I denna siffra ingår de böcker som enligt önskemål anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum. Dessutom tillkommer onumrerad litteratur i form av lösblad och tidskrifter. Biblioteket prenumererar på 50 tidskrifter och 11 dagstidningar. I tidningsrummet finns de senast utkomna tidskrifterna och dagstidningarna. Äldre tidskriftsårgångar finns på hyllorna i tidningsrummet eller i bibliotekets förråd.

 

Samlingar

 

Bibliotekets viktigaste samlingar består av Ålands lagtings handlingar och stenografiska protokoll, litteratur om den åländska självstyrelsen, utredningar utgivna av Ålands landskapsregering, riksdagshandlingar, författnings-, fördrags- och lagsamlingar, rättsfallssamlingar, juridisk och statsvetenskaplig facklitteratur, EU-lagstiftning och EU-litteratur, nordiska publikationer, uppslagsverk och ordböcker samt litteratur med inriktning på autonomier, minoriteter, folkrätt och offentlig förvaltning.

Genom abonnemang på tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälles utgivning i Sverige kan biblioteket erbjuda aktuell litteratur inom en rad samhällsvetenskapliga ämnesområden som berör t.ex. arbetsmarknad, demokrati, ekonomi, förvaltning, makt, miljö, partier, politik, statsbyggnad m.m.

 

Gåvor

 

Biblioteket har i maj månad 2005 fått en värdefull bokgåva av före detta lagtingsmannen Olof M Jansson. Gåvan förmedlades tack vare lagtingets kanslist/arkivarie Annette Gammals som även tillsammans med lagtingets vaktmästare Hans Grönvall, medverkat vid tillfället i maj när bibliotekarien generöst fick välja böcker med Olof M Jansson i hans bibliotek i hemgården Ollas i Strömma, Hammarland. Gåvan består av en samling om sammanlagt 134 volymer med inriktning på Ålands självstyrelse och nordisk historia. Böckerna finns nu katalogiserade i mediadatabasen Katrina och samlingen har namnet EXLIBRIS OLOF M JANSSON.

     Från landskapsarkivet har biblioteket fått komplettera samlingen självstyrelselitteratur med 67 titlar och biblioteket har genom byggnadsbyrån tagit emot bl.a. alandicalitteratur från Ålands Husmodersskola.

     Övriga gåvor består främst av riksdagstryck och statliga utredningar från Finland och Sverige samt nordiska publikationer publicerade av Nordiska Ministerrådet. Genom lagtingets och landskapsregeringens gästbesök och genom några privata institutioner och personer har biblioteket fått ta emot bokgåvor. Stort TACK för alla bokgåvor!

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget år 2005 har varit 28 000 euro. Anslaget som är ett tvåårigt reservationsanslag (VR) avser kostnader för inköp av litteratur till lagtingets och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Enligt bokslutet har överföringen 2 419,00 euro från år 2004 nyttjats till litteraturinköp. Av 2005 års anslag har kostnaderna för material och förnödenheter uppgått till 24 236,32 euro varav 23 699,05 euro utgör inköp av facklitteratur, lag- och författningssamlingar, tidskrifter och dagstidningar och 537,27 euro för inventarier. Kostnaderna för inköp av tjänster uppgår till 905,55 euro som varit utgifter för mediadatabasen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service), övriga ADB-användartjänster och diverseutgifter för kontorsmaterial, fjärrlån, post- och tullavgifter. Summan som återstod, 2 858,13 euro, används år 2006.

       För datakatalogisering till biblioteksdatabasen KATRINA i Bib-liotekstjänsts katalogiseringssystem Book-it har bibliotekets intäkter för fyra kvartal varit 2 871 SEK.

 

Utlåning och användning

 

En del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket Årsstatistiken för utlåning omfattar dock 1878 volymer varav 79 har förmedlats som fjärrlån  från andra bibliotek. Dokument har tagits fram dels manuellt och dels från databaser via Internet. En hel del kopior tas av litteratur och dagstidningar ur bibliotekets samlingar. Någon fullständig statistik kan inte föras över vad låntagarna själva letar fram eller kopierar. I biblioteket finns tillgång till dator och scanner.

     Biblioteket betjänar många olika grupper såsom politiker och tjänstemän vid lagtinget och landskapsregeringens avdelningar och inrättningar men även utomstående institutioner och allmänheten. Många utomstående låntagare är åländska studerande.

     I uppgifterna över registrerade och förnyade lån inräknas hemlån, läsesalslån, fjärrlån och förmedling av dokument och informationssökning. I tidningsrummet är det uppskattningsvis dagstidningarna som är mest  populära. En del av utlåningen sker efter e-post- eller telefonbegäran via intern post.

 

 

     Lånen fördelar sig för år 2005 enligt följande låntagargrupper:

 

Låntagargrupper

                                                                     * Lån

(lt+ls fjärrlån)

79

lagtinget

337

landskapsregeringen

824

utomstående

638

totalt

1878

 

     Statistiken är i stort sett på samma nivå som tidigare.

 


Under året har fjärrlån och kopior av tidskriftsartiklar och informationsmaterial förmedlats av men också till följande bibliotek och institutioner:

 

Finland

Sverige

Åland

Övriga

Depåbiblioteket i Kuopio

Arbetslivsinstitutets

bibliotek

Mariehamns stadsbibliotek

 

Oslo univ.bibliotek. Hum.sam.bibl.

 

Handelshögsko-lans bibliotek vid

Åbo Akademi

Dag Hammar-

skjöldbiblioteket

 

Folketingets bibliotek. Köpenhamn

Högsta domstolens

bibliotek

Ekonomihögskolans bibliotek.Lund

Ålands landskapsarkiv

Library of Con-gress. Washington

Högsta förvaltningsdomstolens

bibliotek

 

Göteborgs universitetsbibliotek. bibliotek

 

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Nuuk Grönland

Inrikesministeriet

Högskolan i Gävle, Biblioteket

 

 

 

Statistisk sentralbyrås bibliotek. Oslo

Justitieministeriet

Högskolan i Jönköping

 

Udenrigesministeriet  Danmark

Konsumentverket

Karolinska institutets bibliotek

 

 

 

Department of the

Constitutional Law of the Charles University . Prag

 

 

Riksdagsbiblioteket

Luleå universitetsbibliotek

 

Biblioteca del Parlament de Catalunya

Tekniska Högskolans bibliotek

Naturvårdsverkets

bibliotek

 

 

Västra Finlands miljöcentral

 

Riksdagsbiblio­teket

 

 

Åbo akademis bibliotek

Stockholms universitetsbibliotek

 

 

Åbo universitetsbibliotek

Ultunabiblioteket

 

 

 

 

Umeå. universitetsbibliotek

 

 

 

Uppsala universitet, Ekonomikums bibliotek och

Juridiska biblioteket

 

 

 

Örebro universi-tetsbibliotek

 

 

 

 

     De vanligaste dokumentförfrågningarna är förarbeten till åländska, finländska och svenska lagar, EU-direktiv och förordningar, EU-mål, HFD- och HD-beslut, författningar och internationella konventioner.

    

     Exempel sökord och ämnesområden har varit:

Arbetsrätt, asyl, autonomier, barnomsorg, byggnadsrätt, demilitariseringens gränser, demokrati, diskriminering, ekonomi, federationer, flaggor, fornminnen, förvaltningslagstiftning, jakt, jämställdhet, grundskolan, kommunallagstiftning, minoriteter, myndighetsutövning, pensionslagstiftning, regioner och regionalpolitik, renhållning, valstatistik, äldreomsorg och Färöarna, Grönland, Jungfruskär, Zanzibar, Sydkorea, Åland och EU, Garantilagen, Ålands självstyrelse m.m.

       Skolklasser och andra grupper har gjort studiebesök i biblioteket.

Biblioteket har haft besök av ovanligt långväga gäster. Bl.a. har en personalgrupp från Stortingsbiblioteket i Norge besökt biblioteket och under våren har forskare från bl.a. Japan och Indien ingående studerat bibliotekets utbud av självstyrelselitteratur.

       Information om Ålands lagting har, på förfrågan per e-post, skickats bl.a. till Avdelningen för konstitutionell rätt, Charles universitet i Prag och biblioteket har som tack fått en fin bok om Tjeckiens parlament. Bibliotekarien vid Kataloniens parlament har efterfrågat information om lagtingets organisation, arbetssätt och arbetsordning.

 

 

Mariehamn den      april 2006

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

Sekreterare

 

 

Lilian Norring-Öhman