Budgetförslag 2/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2015-2016

 

Datum

 

 

2015-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till femte tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget ingår ändringar av teknisk natur, som hänger samman med den förändrade budgetstruktur och nya principer som har tagits i bruk år 2015. Det har under året upptäckts några fall där behov av ändringar finns. Landskapsregeringen har därmed valt att inte ta med ändringar som föranleds av korrigeringsbehov av nivåer på anslag för inkomster och utgifter. Dylika avvikelser visas i årsredovisningen för år 2015. Om det i samband med bokslutsarbetet upptäcks ytterligare ändringsbehov av teknisk natur, kommer även dessa att visas som avvikelser i årsredovisningen.

 

I fjärde tillägget till budgeten för år 2015 aviserade landskapsregeringen högre kostnader för upphandling av sjötrafiken till följd av förseningar i driftsprivatiseringarna jämfört med de antaganden som grundbudgeten bygger på. Utgående från nu kända uppgifter bedöms anslaget vara tillräckligt eftersom oljepriset varit avsevärt lägre än vad som antogs vid uppgörandet av grundbudgeten.

 

I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats anslag om 372.880.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till femte tillägg till budgeten för år 2015.

 

 

Mariehamn den 17 december 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

 

Anslag

tb 2015

Inkomster tb 2015

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

220 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

220 000

0

11150

E-demokrati - utvecklingsprojekt

220 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

75 000

0

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

0

0

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

0

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE

FÖRDELADE POSTER

75 000

0

39000

Allmänna förvaltningskostnader (R)

75 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

277 000

0

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

0

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

277 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

277 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

80 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

80 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

80 000

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

Verksamhet sammanlagt

652 000

0

Anslag

tb 2015

Inkomster tb 2015

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

460

AVFALLSHANTERING

0

0

46000

Avfallshantering (R)

0

Överföringar sammanlagt

0

0

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-220 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-220 000

0

911150

E-demokrati – utvecklingsprojekt (R)

-220 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-75 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-75 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-75 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 020 000

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-3 020 000

0

962100

Europeiska unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

-3 020 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslag

tb 2015

Inkomster tb 2015

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-277 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-277 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringsutgifter (R)

-277 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-80 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-80 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-80 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-3 672 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-3 020 000

0


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

100

LAGTINGET

 

 

 

111

LAGTINGETS KANSLI

 

 

 

11150

E-demokrati - utvecklingsprojekt

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att de medel som budgeterats för e-demokratiprojektet som verksamhetskostnader överförs till investeringsmomentet 911150.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Momentet föreslås ändras till ett förslagsanslag då prognosen för årets utfall indikerat på att budgeterade medel är knappa.

 

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

39000

Allmänna förvaltningskostnader (R)

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då anslaget avser kostnader för systemanskaffningar, systemutveckling samt IT-drift inom ramen för Åda så föreslås momentet ändrat till ett reservationsanslag för att säkerställa att påbörjade It-projekt kan slutföras.

 

Föreslås en teknisk korrigering om 75.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att kostnader för utveckling av hembygdsrättsregistret överförs till investeringsmomentet 939000, då detta projekt inte genomförs inom ramen för Åda.

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2015 fanns möjlighet att söka stöd för installation av hiss i befintliga flervåningshus. För närvarande finns beslut på tre pågående projekt och då bidragen betalas ut retroaktivt så hinner bidragen inte till fullo betalas ut under år 2015, varför momentet föreslås ändrat till ett reservationsanslag.

 

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering om 277.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för investeringar inom vägunderhållet flyttas till investeringsmomentet 976000.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering om 80.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för inköp av körsimulator för buss och lastbil som ska användas i yrkeskompetensutbildningen flyttas till investeringsmomentet 985500.

 

 

 

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

 

 

 

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

P.g.a. överklaganden till marknadsdomstolen har driftsprivatiseringen av Södra linjen försenats till februari 2016. De medel som under år 2015 funnits upptagna för omställningsåtgärder har därför inte utbetalts i den omfattning som budgeterats. Eftersom Södra linjen är den sista linjen som driftsprivatiseras kan åtgärderna omfatta upp till 20 personer.

 

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

460

AVFALLSHANTERING

 

 

 

46000

Avfallshantering (R)

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då beslut inte hinner tas under år 2015 angående de medel som upptogs i andra tilläggsbudgeten för år 2015 avseende stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall föreslås momentet ändrat till ett reservationsanslag.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

100

LAGTINGET

 

 

 

9111

LAGTINGETS KANSLI

 

 

 

911150

E-demokrati – utvecklingsprojekt (R)

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att de medel som budgeterats för e-demokratiprojektet som verksamhetskostnader, moment 11150, överförs till investeringsmomentet.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

939000

IT-systemanskaffningar (R)

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering om 75.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att kostnader för utveckling av hembygdsrättsregistret överförs från verksamhetsmomentet 39000, då detta projekt inte genomförs inom ramen för Åda.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9621

EUROPEISKA UNIONEN – ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

 

 

 

962100

Europeiska Unionen – ERUF och ESF, 2014 - 2020

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 3.020.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget utges som lån till Ålands Utvecklings Ab för genomförande av finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Under året har det praktiska genomförandet utretts och bedömningen är att ett lån är den ändamålsenliga modellen. Fordran justeras årligen med förvaltningsarvodet och eventuella avskrivningar. Landskapsregeringen beslöt efter en ansökningsomgång att utse Ålands Utvecklings Ab till det organ som ska genomföra finansieringsinstrumentet.

 

Lånet ingår i programmets finansieringsram som presenterats i grundbudgeten under kapitel 621 i överföringsavsnittet. Lånet minskar således bidragsdelen med 3.020.000 euro för programperioden. Lånet finansieras till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden och till hälften med nationell finansiering från landskapet.


 

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

976000

Infrastrukturinvesteringsutgifter (R)

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering om 277.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för investeringar inom vägunderhållet flyttas från verksamhetsmomentet 76010.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

985500

Investeringsutgifter (R)

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering om 80.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för inköp av körsimulator för buss och lastbil som ska användas i yrkeskompetensutbildningen flyttas från verksamhetsmomentet 85500.