Budgetförslag 2/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2016-2017

 

Datum

 

 

2016-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2016.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          budgettekniska förändringar t.ex. nya moment och budgetnumrering

-          återbetalning av budgeterade inkomster för avräkningsbeloppet år 2015 samt

-          ökade inkomster för apoteksavgifter.

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2016 budgeterats anslag om 357.042.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2016.

 

 

Mariehamn den 16 december 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

235 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

235 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

235 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-60 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

Verksamhet sammanlagt

175 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

0

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

räddningsväsendet

0

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

0

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (RF)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGS-

 

 

KOSTNADER

177 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

177 000

0

88900

Återförda anslag

177 000

0

Överföringar sammanlagt

177 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

-26 729 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

-1 043 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-1 043 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

-25 686 000

89200

Finansiella poster (F)

0

314 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

-26 000 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

-26 729 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANS-

 

INVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-235 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-235 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-235 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

0

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

0

0

984100

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

0

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-235 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

117 000

-26 729 000

.

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås en minskning om 235.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då finansieringsupplägget gällande större projekt inom ramen för Åda ändrats så att dessa budgeteras och hanteras som investeringsutgifter och projektkostnaderna betalas löpande överförs 235.000 euro till moment 939000 IT-systemanskaffningar.

 

De projekt som berörs är:

-            system för budgethantering samt verksamhetstyrning och

-            löne- och personaladministrativt system.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

621

EUROPEISKA UNIONEN – ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

 

 

 

62110

Förvaltningskostnader

 

 

 

Nytt moment för förvaltningskostnader.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Det nya momentet gäller förvaltningskostnader till Ålands Utvecklings Ab för ERUF-riskkapital. Under momentet ingår ett anslag om 60.000 euro för uppskattade kostnader för förvaltningskostnader till Ålands Utvecklings Ab för genomförande av finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (R)

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag. Kommunernas anskaffningar av brandbilar har försenats och bidrag kan betalas först år 2017.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (RF)

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag så att anslaget för landskapsandelar för anläggningsprojekt kan överföras till år 2017. Anläggningsprojektet drar ut på tiden och ett anslag om 13.000 euro kommer att reserveras under momentet.

 

 

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

 

 

 

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

88900

Återförda anslag

 

 

 

Återförda anslag ökar med 177.000 euro eftersom återföringarna har varit större än budgeterat främst vad gäller nationella företagsstöd.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.043.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsterna under momentet har beräknats ändra enligt nedanstående ungefärliga

fördelning.

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2015 till 220.370.594,42 euro. Under år 2015 erhöll landskapet i förskott 221.568.000,00 euro, vilket innebär att landskapet måste betala tillbaka till staten 1.197.405,58 euro.

 

De uppskattade inkomsterna för apoteksavgifter beräknades till 580.000 euro. Apoteksavgifterna för år 2016 blev 734.905,95 euro, vilket innebär att inkomsterna ökar med 154.905,95 euro.

 


 

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89200

Finansiella poster (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 314.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Dividenderna från Försäkringsbolaget Alandia Ab och Långnäs hamn Ab är högre än budgeterat.

 

89230

Landskapets fastighetsverk

 

 

 

Föreslås en minskning av extraordinära intäkter om 26.000.000 euro hänförliga till bildandet av Landskapets fastighetsverk.

 

 

 

 

Verksamhet, mål och fullmakter

 

 

 

 

 

 

 

Vid tidpunkten för beredningen av grundbudgetförslaget för år 2016 kalkylerades balansvärdet av den fastighetsegendom som skulle överföras till fastighetsverket uppgå till ca 175 miljoner euro per den 1.1.2016. I samband med att fastighetsbeståndet skulle överföras från fastighetsbyrån till fastighetsverket kalkylerades att ett övervärde om ca 108 - 109 miljoner euro skulle frigöras, varför en extraordinär intäkt om 108 miljoner euro ingår i budgeten för år 2016.

 

I enlighet med vad som närmare framgick av motiveringen i grundbudgeten för år 2016 och med stöd av 20 § LL (2015:110) om landskapets fastighetsverk beslöt landskapsregeringen den 29.12.2015 att föra över fastighetsförmögenhet och rörelse till fastighetsverket samt fastställa en preliminär ingående balansräkning för fastighetsverket. I den preliminära balansräkningen uppgick värdet på mark- och vattenområden jämte byggnader till 181 miljoner euro.

 

Som underlag för att fastställa en slutlig ingående balansräkning för landskapets fastighetsverk och framräknande av slutliga hyresnivåer i samband med beredningen av budgetförslaget för år 2017 har arbetet med värderingen av fastigheterna fortgått under året. För en närmare beskrivning av hyresnivåerna hänvisas till bilaga 2 i landskapsregeringens budgetförslag för år 2017. Värderingsarbetet har gjorts i fastighetsverkets regi i samråd med utomstående värderingsexpertis och arbetet utmynnar i en rapport om värdering av landskapets byggnader och markegendom. Som underlag för uppgörandet av föreliggande förslag till tilläggsbudget har uppgifter från värderingsrapporten vars färdigställande är i slutskedet använts. Inför landskapsregeringens beslut om slutlig ingående balansräkning för fastighetsverket inhämtas utlåtanden om värderingen från revisorerna för fastighetsverket.

 

Den preliminära värderingsrapporten ger ett sammanlagt värde om ca 149 miljoner euro för den egendomsmassa som överförts till fastighetsverket. Med beaktande av detta minskar behovet av uppvärdering av egendomen från det i grundbudgeten kalkylerade värdet om ca 108 miljoner euro till i detta skede ca 82 miljoner euro.

 

 

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

939000

IT-systemanskaffningar (R)

 

 

 

Föreslås en höjning av anslaget för IT-systemanskaffningar med 235.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

IT-systemanskaffningar i Åda:s regi kommer att hanteras som investeringsutgifter och belastar detta moment. Se moment 39000.

 

De projekt som berörs är:

-            system för budgethantering samt verksamhetstyrning och

-            löne- och personaladministrativt system.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

984010

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

 

 

 

Momentnumreringen ändrad.


 

                                                                                                                                   Bilaga 1