Budgetförslag 3/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

·         Investeringsanslag för en tandvårdsbil

·         En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

·         Medel för flygfotografering av Alfridas skadeverkningar på skogen

·         Medel för utvärdering av verksamheten vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

·         Flytt av den gymnasiala sjöfartsutbildningen från Högskolan på Åland till Ålands gymnasium.

 

Under mandatperioden har flera åtgärder vidtagits för att underlätta för de ålänningar som lever i ekonomisk utsatthet. Denna tilläggsbudget har fokus på ensamförsörjare och barn som lever i ekonomisk utsatthet. Bilagt finns även en redogörelse för arbetet i jämlikhetsrådet så här långt.   

 

På basis av preliminära uppgifter om statens budgetinkomster för år 2018 kan det slutliga avräkningsbeloppet beräknas uppgå till närmare 247 miljoner euro, vilket är drygt 1,9 miljoner euro högre än det förskott som landskapet erhöll under år 2018.

 

Förskottet på avräkningen för år 2019 är fastställt till knappt 242,7 miljoner euro. Statens inkomster enligt den av riksdagen antagna statsbudgeten för år 2019 inklusive första tillägget till statsbudgeten är dock något lägre än de beräknades vara vid tidpunkten för Ålandsdelegationens beslut om förskottet på avräkningsbeloppet för år 2019. Avräkningsbeloppet i enlighet med statsbudgeten är för närvarande ca 241,6 miljoner euro eller ca 1,1 miljoner euro lägre än förskottet. I jämförelse med avräkningsbeloppet för år 2018 minskar avräkningsbeloppet med drygt 5 miljoner euro till år 2019. Det bör noteras att närmare 6,5 miljoner euro av 2018 års avräkningsbelopp berodde på en större intäktspost av engångskaraktär i statsbokslutet. Landskapsregeringen återkommer i ett senare förslag till tilläggsbudget med erforderliga justeringar när Ålandsdelegationen fattat nya beslut rörande avräkningsbeloppet.

 

Riksregeringen offentliggjorde nyligen planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023. Utgångspunkten för inkomstposterna inom statens budgetekonomi är den bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen på medellång sikt som uppdaterats i mars 2019. Tillväxten förutspås fortgå under planperioden, men med avtagande takt. Volymförändringen i BNP förväntas sjunka från 2,3 % ökning år 2018, till 1,7 % år 2019 och till 1,4 % år 2020. Under prognosperioden minskar den finländska exporttillväxten till följd av att tillväxten inom världshandeln avtar. Statens skatteinkomster bedöms öka med 1 miljard euro från år 2019 till år 2020, men beaktande att statens utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier beräknas minska, kommer den totala ökningen i statens inkomster att uppgå till ca 0,6 miljarder euro. Utgående från dessa uppgifter kan avräkningsbeloppet beräknas uppgå till knappt 245 miljoner euro år 2020. Avräkningsbeloppet ökar därmed något från år 2019 men är lägre än 2018 års nivå. Vid bedömningen behöver man ta i beaktande att detta är beräkningar utgående från redan fattade beslut om ändringar i beskattningsgrunderna och att en ny regeringsperiod snart ska inledas varför dessa sifferuppgifter bör ses som indikativa i detta skede.

 

Prognoserna visar således på en relativt svag ökning av avräkningen i år och inkommande år vilket i sin tur medför att landskapsregeringen inför arbetet med budgetförslaget för år 2020 fortsättningsvis avser att betona kostnadseffektivitet samt att söka möjliga besparingar.

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 376.789.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2019.

 

 

Mariehamn den 12 april 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

Bilaga 2:        Jämlikhetsrådets arbete

 


Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-70 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-70 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-150 000

50 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-85 000

50 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-85 000

50 000

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-55 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-55 000

0

 

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-10 000

0

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-10 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-90 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-50 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-50 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-40 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-40 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

299 000

-31 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

339 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

339 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-40 000

-31 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-13 000

-31 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-27 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1 138 000

0

85000

Högskolan på Åland

1 138 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-1 138 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-1 138 000

0

 

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

0

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-22 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

22 000

0

Verksamhet sammanlagt

-11 000

19 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

0

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

0

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-60 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-60 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-60 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-12 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-12 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-12 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-60 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-60 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-60 000

0

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-79 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-79 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-79 000

0

Överföringar sammanlagt

-211 000

0

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

-571 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

-571 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-571 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

-571 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

55 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

55 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

55 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-395 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-350 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-350 000

0

 

 

 

 

9860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

-45 000

MYNDIGHET

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R)

-45 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-340 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-562 000

-552 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 70.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen avser processtöd för förverkligande av kommunreformen i enlighet med kommunreformslagstiftningen och för andra åtgärder som stöder kommunerna i samordningsprocessen.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

 

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 85.000 euro samt en ökad inkomst om 50.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Det ESF- finansierade projektet Vägledning på Åland kommer att fortsätta fram till sommaren och sedan övergå i ett nytt projekt ”VISA vägen – vägledning i samverkan”.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För det ESF-finansierade projektet Vägledning på Åland föreslås ett tillägg om 50.000 euro (se motsvarande inkomst).

 

”VISA vägen” projektet kommer att påbörjas i augusti och pågår i tre år. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 300.000 euro. Ett digitalt verktyg kommer att tas fram av ÅDA Ab. Totalt beräknas kostnaderna för ”VISA vägen” projektet under år 2019 att uppgå till 75.000 euro, varav 40.000 euro finansierats i grundbudgeten för år 2019.

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 55.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser kostnader för förberedelserna för firandet av Åland 100 år.

 

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

 

 

 

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser kostnader för arkeologiska utredningar av skador på fasta fornlämningar förorsakade av stormen Alfrida. Arbetet kommer att genomföras under försommaren och sommaren och en rapport kommer att lämnas under hösten som ska ge underlag för fortsatta aktiviteter.

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser utvärdering av verksamheten vid AMS.

 


640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

 

 

 

64000

Främjande av skogsbruket

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser flygfotografering och produktion av digitala ortofoton för att kartlägga omfattningen av stormen Alfridas skador på skogen.

 


 

8

 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 339.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I det nya kollektivavtalet ingår en engångspott som ingick i beräkningen av lönekostnaderna i grundbudgeten för år 2019. Tilläggsanslag för kostnaden för engångspotten upptogs dock i tredje tilläggsbudgeten för år 2018 varför motsvarande belopp om 339.000 euro ska minska årets anslag.

 


848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 13.000 euro samt minskade inkomster om 31.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att inkomsterna minskas med 31.000 euro då det i landskapsregeringens beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslöts att ingen avgift för köttbesiktning debiteras år 2019. I grundbudgetförslaget var köttbesiktningsavgiften beräknad till 2.550 euro per månad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Vid tidpunkten för uppgörandet av grundbudgeten för år 2019 var inte alla avtal färdigförhandlade och nya jouravtal påverkar kostnaderna för år 2019.

 

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 27.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser inköp av en ny autoklav.

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

85000

Högskolan på Åland

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.138.000 euro. Se även moment 85500.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Enligt landskapsregeringens beslut 5.3.2019 ska den gymnasiala sjöfartsutbildningen överflyttas från Högskolan på Åland till Ålands gymnasium från och med 1.8.2019 för att möjliggöra bildandet av en resultatenhet av verksamheten vid Högskolan på Åland. I förslaget föreslås överföring av kostnader för personal, köp av tjänster, inköp av material samt hyror.

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 1.138.000 euro. Se även moment 85000.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget föranleds av att den gymnasiala sjöfartsutbildningen överflyttas från Högskolan på Åland till Ålands gymnasium från och med 1.8.2019. I förslaget ingår kostnader för personal, köp av tjänster, inköp av material samt hyror.

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 22.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslösheten minskade även under år 2018 och den relativa arbetslösheten uppgick till 3,5%. Införandet av nya regler för utkomstskydd och särskilt införandet av aktiveringsmodellen har ökat antalet beslut med ca 40 % under år 2018. För att hantera situationen behövs en tillfällig förstärkning under sex månader. Förslaget finansieras med en minskning av moment 86050 i verksamhetsdelen.

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

 

 

 

Föreslås en minskning om 22.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Se moment 86000 i verksamhetsdelen.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

 

 

 

Rubriken ändrad. Momentet ändras till ett reservationsanslag.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För barnbidrag i enlighet med (1994:48, ändring 2008/8, 4 §) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen upptogs i 2019 års budget ett anslag om 8.850.000 euro. Landskapsregeringen avser att avge lagförslag om ändring av landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen vilket överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71).

 

Som ett led i arbetet att stärka situationen för de ekonomiskt utsatta föreslås barnbidragslagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 50 euro till 60 euro per barn och månad. Detta är en riktad insats till en grupp där risken för socioekonomisk utsatthet är hög. Antalet barn beräknas till ca 850 och beräknat tilläggsbehov under perioden juni – december 2019 är 60.000 euro.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

 

 

 

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

 

 

 

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 12.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser landskapsandel för anläggningskostnader i ytterskärgården om 20% av budgeterade kostnader för renoveringsinsatser i Kumlinge grundskola.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRJÄMJANDE

 

 

 

61000

Näringslivets främjande (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget för näringslivets främjande ökar för att täcka kostnaderna gällande det riktade driftsstödet för färskvarutransporter till butikerna i södra skärgården.

 

Av grundbudgeten för år 2019 framkommer att upphandlingen av transporter av färskvaror till skärgården som omfattats av infrastrukturavdelningens budgetmoment 75100 upphör och överförs till ett överföringsmoment riktat till butikerna i skärgården. Anslaget som överförts var dock inte dimensionerat för ett helårsbehov.

 

Utifrån diskussioner med berörda butiker har landskapsregeringen fastställt riktlinjer för ett driftsstöd riktat till de livsmedelsbutiker med verksamhet året runt som tidigare nyttjat de färskvarutransporter som omfattats av landskapsregeringens upphandling gällande varutransporter i skärgården för att trygga tillgången på färskvaror för perioden 1.1.2019-30.4.2019. Diskussionerna har lett till att landskapsregeringen har påbörjat en upphandlingsprocess gällande transporterna på den norra linjen, se moment 75100 i överföringsavsnittet. För berörda butiker på södra linjen har ett motsvarande förfarande inte inletts utan förfarandet med ett riktat stöd till butikerna föreslås fortsätta.

 

Stödet beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-tionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett tillägg om 79.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget föreslås användas för att täcka kostnaderna för att åter erbjuda varutransporter till stöd för butiker i norra skärgården. Se även moment 61000 i överföringsavsnittet.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en minskning om 571.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2017 till 11.745.093 euro. Eftersom en inkomst om 12.800.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2019 föreslås en minskning av inkomsten om 1.054.000 euro.

 

Under år 2018 erlade Ålands penningautomatförening 12.583.017,60 euro i lotteriskatt. Eftersom en inkomst om 12.100.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2019 föreslås en höjning av inkomsten om ytterligare 483.000 euro.

 

 

894

RESERVER OCH FONDER

 

 

 

89420

Testamentsmedel

 

 

 

Momentet utgår.


 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

 

 

 

Föreslås en minskning om 55.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Omdisponering för finansiering av firandet av Åland 100 år. Se moment 51600 i verksamhetsdelen.

 

8

MYNDIGHETER  SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 350.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget avser inköp av en tandvårdsbil med utrustning. Inköpet beräknas att leda till ökade driftskostnader om ca 100.000 euro årligen.

 

 

9860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R)

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 45.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser upphandling av ett nytt IT-system för hantering av studiestöd genom Åda Ab. Totalkostnaden beräknas till 300.000 euro. Anskaffningen pågår fram till och med år 2021.


 

                                                                                                                                   Bilaga 1

                                                                                                                                   Bilaga 2

 

Jämlikhetsrådets arbete

 

 

 

Att långsiktigt motverka ekonomisk utsatthet är en viktig del av ett arbete för ett socialt hållbart Åland. Målet är att inga hushåll, i synnerhet barnfamiljer och pensionärer, lever i en ekonomiskt utsatt position år 2030. För att åstadkomma ett effektivt arbete för att främja välfärd och bekämpa fattigdom krävs insatser inom olika politikområden såsom sysselsättnings-, bostads-, infrastruktur- och utbildningspolitiken. Fattigdomsbekämpning är ett sektorövergripande arbete, som måste bedrivas långsiktigt och med beaktande av framtida behov. Inte bara den offentliga sektorn har en roll i bekämpandet av fattigdom. Nya idéer och innovativa lösningar kan finnas i tredje sektorn. Arbetet för ett socialt hållbart Åland måste involvera många olika aktörer.

 

Under mandatperioden har ett jämlikhetsråd arbetat, bestående av lantrådet Katrin Sjögren (ordförande), socialminister Wille Valve och näringsminister Camilla Gunell. Rådet har haft i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder, motiverade av ÅSUB:s fattigdomsutredningar.

 

Den enskilt viktigaste faktorn för bekämpning av fattigdom är att se till att så många som möjligt kan få tillträde till arbetsmarknaden (enl. ÅSUB:s rapport 2018:6 Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016). För att stimulera tillväxten och stärka ålänningarnas köpkraft infördes år 2018 ett avdrag på 100 euro per person för skattepliktiga förvärvsinkomster upp till 35.000 euro, vilket år 2019 utökades till 55.000 euro. Arbetslöshetsgraden har under år 2018 minskat till 3,5 %.

 

Flera steg har tagits mot lika lön för likvärdigt arbete under mandatperioden. Jämställda löner är viktigt både när det gäller ensamförsörjarnas situation som till stor del är kvinnor och när det gäller framtida pensioner. I dagsläget är personer med de lägsta pensionerna också kvinnor.

 

Ungdomshuset Boost inledde sin verksamhet år 2016. Boost är ett samverkanshus där flera olika myndigheter och organisationer finns representerade. Boost finns till för att stöda ungdomars väg till studier, arbete och sysselsättning. Landskapsregeringen driver även projektet Vägledning på Åland som ska förbättra situationen för vuxna i arbetslivet som vill sadla om, som faller mellan stolarna, som är inflyttade och behöver validering.

 

För att minska marginalisering och ekonomisk utsatthet har transfereringar, sänkta avgifter och satsningar i välfärden stor betydelse. Landskapsregeringen har pågående projekt som moderniserar både socialvårdslagstiftningen och grundskolelagen. Dessutom stiftas för första gången en äldrelag. 

 

I ÅSUB:s fattigdomsutredning bedömdes att Ålands ensamförsörjare har en högre risk för ekonomisk utsatthet. I föreliggande tilläggsbudget föreslås därför en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg till 60 euro.

Landskapsregeringen förbereder även lagstiftning gällande en justering av studiestödets ensamförsörjartillägg. Landskapsregeringen har i sin avgiftspolitik beaktat ekonomiskt utsatta grupper, bl.a. i det nya förslaget till medieavgift. Under mandatperioden har landskapsregeringen fattat beslut om att bibehålla barnbidrag, bostadsbidrag och utkomststöd på högre nivåer än de motsvarande nivåerna i Finland.

 

Landskapsregeringen finansierar två projekt, Starka barn och Kreativa barn med syfte att stimulera intresset och ge barn och unga möjlighet att pröva olika fritidsintressen inom idrott och kultur utan kostnad för den enskilde. Vid landskapsregeringens seminarium om ekonomisk utsatthet framgick att avgiftsuttag inom olika fritidsaktiviteter kan utgöra ett hinder.

 

Under mandatperioden har ÅHS:s avgifter två gånger setts över med målet att skydda ekonomiskt utsatta grupper. För barn och unga infördes avgiftsfrihet inom primärvården då det bedömdes främja hälsopolitiska mål. Dygnsavgifterna har införts i högkostnadsskyddet vilket stärker ekonomin för grupper som vårdas långvarigt på ÅHS. Landskapsregeringen har antagit ett tandvårdsprogram som innebär att de s.k. prioriterade gruppernas kostnader för bastandvård ingår i högkostnadsskyddet. ÅHS har sänkt sina avgifter vid besök, utprovning samt reparationer av hjälpmedel då det är frågan om medicinsk rehabilitering.

 

 

Landskapsregeringen har arbetat för att ekonomiskt utsatta ska ha tillgång till läromedel. I beredningen till en ny grundskolelag är en av grundprinciperna en skola som är tillgänglig för alla, d.v.s. tillgänglighet såväl ur ett ekonomiskt som t.ex. ur ett funktionsvariationsperspektiv.

 

ÅSUB:s rapport om Ekonomisk utsatthet har klargjort att det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och olika sociala bidrag. Ett syfte med den föreslagna socialvårdslagen är att fokusera socialvården på förebyggande åtgärder, som leder till att klienters problem på alla nivåer, även ekonomiska, kan uppmärksammas tidigare och åtgärdas före djupare problematik och marginalisering uppstår. Social rehabilitering ska användas som arbetsmetod för personer som löper risk att marginaliseras eller redan är marginaliserade, och syftar till att genom intensifierat stöd stärka den enskildes sociala funktionsförmåga och delaktighet i samhället. Specifikt unga personer som varken arbetar eller studerar ska genom en ungdomsservicegaranti stödas att få en arbets- eller arbetsprövningsplats, en studieplats eller ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats.

 

Landskapsregeringen har för avsikt att avge en äldrelag som ska främja och stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. De äldres politiska, ekonomiska och samhälleliga delaktighet har i undersökning av ÅSUB (Rapport 2017:4) konstaterats ha ett samband med de äldres självskattade hälsa.

 

Landskapsregeringen har förbättrat villkoren för beviljande av understöd för reparation av egen bostad till äldre och personer med funktionsnedsättning, tillgänglighetsstöd, och för stöd av installation av hiss.

 

Skatteåtgärder som vidtagits under mandatperioden är bl.a. för beskattningsår 2017 höjning av avdraget för inkomstens förvärvande, pensionsinkomstavdraget och grundavdraget och för beskattningsår 2018 höjning av grundavdraget samt infördes ett nytt arbets- och pensionsinkomstavdrag.