Budgetförslag 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2020

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås att en vetenskaplig studie av tillståndet hos torskbeståndet runt Åland genomförs samt att anslaget för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet höjs för att möjliggöra intensifierad provtagning inom ramen för utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS.

 

Som framgår av regeringsprogrammet Tillsammans för Åland kan det konstateras att många tecken i vår omgivning tyder på att vi går mot en ekonomiskt kärv mandatperiod som kräver en återhållsam finanspolitik. Landskapsregeringens målsättning är en ekonomi i balans på lång sikt. För att det ska vara möjligt att långsiktigt trygga basservicen och välfärden avser landskapsregeringen att styra budgeteringen så att årsbidraget under slutet av mandatperioden täcker avskrivningarna för att därefter ge möjligheter att börja bygga upp reserver. Sammantaget betyder detta att landskapsregeringen måste föra en restriktiv finanspolitik samt kontinuerligt söka effektiviseringar inom förvaltningens alla ansvarsområden. 

 

En annan viktig nyckel i detta sammanhang är nivån på landskapets grundfinansiering i stöd av självstyrelselagen. Grundlagsutskottet och riksdagen förutsatte i samband med sin behandling i december 2019 av det nya ekonomiska systemet för självstyrelsens finansiering att regeringen utan dröjsmål lämnar en proposition om ändring av avräkningsgrunden enligt 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland till 0,47 procent från ingången av år 2021. Utgående från att detta förverkligas kalkyleras den årliga grundfinansieringen öka med ca 10 miljoner euro per år.

 

Landskapsregeringen inleder arbetet med att ta fram budgetramar som ska tillämpas under mandatperioden. Landskapsregeringens avsikt är att i en tilläggsbudget under år 2020 presentera förändrade huvudinriktningar i förhållande till antagen budget för år 2020 samt budgetramar inklusive en investeringsplan för den kommande regeringsperioden. Huvudprincipen är att nya kostnader och verksamheter bör finansieras inom de givna ramarna.

 

I och med tillägget har hittills under år 2020 budgeterats 406.740.000 euro.


 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 9 januari 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 

 

 


Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-50 000

0

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-50 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-50 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-67 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-67 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-67 000

0

Verksamhet sammanlagt

-117 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-117 000

0


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget föreslås för att möjliggöra en vetenskaplig studie av tillståndet hos torskbeståndet runt Åland. Anslaget avser innefatta bland annat kostnader för köpta tjänster och kostnader i anslutning till forskning och utredning.

 

8

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 67.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS pågår under åren 2015 – 2020 i enlighet med EU:s regelverk. Under år 2020 - 2021 ska en intensifierad provtagning vid fiskodlingar ske. Provtagningen ska göras av ÅMHM:s veterinärer. Detta kommer att kräva tilläggsresurs med en veterinär vid ÅMHM, vilken inte ingick i grundbudgeten för år 2020. Det är mycket viktigt att utrotningsprogrammet fullföljs och provtagningarna görs. Årskostnaden är 80.000 euro men för år 2020 räknas förverkligandet ske under 10 månader till en kostnad av 67.000 euro.