Budgetförslag 3/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2014

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2014.

 

I den av ÅSUB nyligen publicerade rapporten[1] om konjunkturläget våren 2014 framgår tydligt ett behov av näringslivssatsningar, se bilaga 1 för sammanfattningen av rapporten. Landskapsregeringen föreslår därför i föreliggande förslag till tilläggsbudget satsningar i syfte att stimulera näringslivet och den åländska ekonomin. Landskapets fastighetsbolag Norra Ålands Industrihus Ab avser tillsammans med en privat finansiär att bygga en industrifastighet i Eckerö kommun i syfte att hyras ut för möjliggörandet av en landbaserad fiskodling på Åland. Det är en satsning där miljöpåverkan är avsevärt mindre än vid en havsbaserad odling samtidigt som det skapas arbetsplatser och landskapsregeringen föreslår att en landskapsgaranti såsom proprieborgen om högst 1.500.000 euro ska beviljas för projektet. Landskapsregeringen har noterat att investeringsviljan även i övrigt är god och därmed efterfrågan på finansieringsunderstöd och genom ett ökat anslag ges en betydande stimulans till den åländska ekonomin. Landskapsregeringen avser prioritera åtgärder som ökar företagens export av varor och tjänster och för turismens främjande i enlighet med turismstrategin. Landskapsregeringen föreslår därför ett tilläggsanslag om 950.000 euro för nationellt företagsstöd och 250.000 euro för investeringsstöd till lantbruket. Därtill föreslås 250.000 euro upptaget såsom landskapets finansieringsandel inom LBU-programmets axel 3 och 4.

 

I bokslutet för år 2013 understeg ÅHS verksamhetskostnader tillgängliga budgetanslag med drygt 3,5 miljoner euro. Landskapsregeringen föreslår därför omdisponeringar av anslag så att 1,2 miljoner euro kan användas för nödvändiga investeringar. Genom att bygga om en operationssal till en ortopedsal kommer fler operationer att kunna genomföras hos ÅHS. Detta ger kortare vårdköer och en bättre vårdkvalitet. Investeringen medför ett minskat behov av externa tjänster och kommer därför att innebära inbesparingar.


 

 

Landskapsregeringen har i enlighet med vad som beskrivs i grundbud-getens allmänna motivering fortsatt diskussionerna med riksmyndigheterna om hur de riktlinjer som regeringens finanspolitiska utskott antog i juni 2013 beträffande statens bidrag till produktionsstöd för el som produceras vid vindkraftverk som byggs i landskapet ska förverkligas. Diskussionerna har avancerat så långt att ett utkast till lagförslag baserat på de relevanta bestämmelserna i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010) har tagits fram så att en slutlig version kan föreligga ännu under våren. Förhandlingar pågår även ännu om vilka insatser landskapet i övrigt bör göra för att främja användningen av förnyelsebar energi samt om utformningen av Ålands bilaga till den nationella energiaktionsplanen för energi från förnybara energikällor enligt EU direktiv 2009/28/EC. Innan ett produktionsstödssystem för el producerat med vindkraftverk som uppförs på Åland där staten deltar i finansieringen kan tas i bruk ska lagstiftningsåtgärder vidtas även i riket och stödåtgärderna notifie-ras till kommissionen. Landskapsregeringen utreder med beaktande av de långsiktiga målsättningarna att lönsamheten för redan befintliga vindkraftverk försvagats vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att inte riskera att andelen förnyelsebar energi i landskapet minskar.

 

Ålandsdelegationen har fastställt skattegottgörelsen för skatteår 2012 till 5.278.521 euro eller drygt 778.000 euro högre belopp än vad som upptagits som inkomst i grundbudgeten. Trots att det är en avsevärd förbättring i förhållande till den kalkyl baserad på förhandsuppgifter om beskattningen som låg till grund för budgeteringen är det i det närmaste en halvering jämfört med året innan. Utgående från ÅSUB:s prognoser för skatteåren 2013 och 2014, vilka budgeteras åren 2015 och 2016, beräknas skattegottgörelserna sjunka till endast 1 – 2,5 miljoner euro per år. Om detta besannas blir det de lägsta skattegottgörelserna som utfallit sedan systemet infördes fr.o.m. skatteår 1993. I sammanhanget kan konstateras att skattegottgörelseprognosen för skatteår 2013, som tas upp som inkomst i nästa års budget i stort är på samma nivå som den prognos som gjordes hösten 2013. Prognosen för skatteår 2014 är något lägre än vad höstens prognos gav vid handen.

 

Finansministeriet publicerade i början av april bl.a. en ekonomisk översikt och planen för de offentliga finanserna åren 2015 – 2018 innefattande budgetramar för nämnda år. BNP-utvecklingen för Finland är för närvarande svag och prognoserna för den ekonomiska utvecklingen har ånyo skrivits ned. År 2013 var BNP-förändringen -1,4 %, medan den för innevarande år prognosticeras till 0,5 %. Enligt finansministeriets beräkningar och bedömningar ökar statens inkomster inom budgetekonomin med i genomsnitt 3,3 % under ramperioden. Det förutspås att den ekonomiska tillväxten kommer att vara långsam på medellång sikt, varvid också tillväxten i skattebaserna är långsam. Sedan motsvarande tidpunkt för ett år sedan har prognosen för den ekonomiska tillväxten åren 2014 – 2017 sänkts kumulativt med nästan 2 procentenheter.

 

När regeringen fattade beslut om statens budgetramar för åren 2015 – 2018 bestämdes att en rad åtgärder ska vidtas för att stärka den offentliga ekonomin. För statens del kommer betydande inbesparingsåtgärder att vidtas men även inkomsterna kommer att förändras till följd av skattehöjningar, försäljning av statsegendom, högre utdelningsinkomster från statsbolag samt högre inkomstföringar från vissa fonder.

 

Utgående från finansministeriets uppskattning av budgetekonomins ordinarie inkomster kan avräkningsbeloppet för år 2014 beräknas till ca 211 miljoner euro för att öka till ca 223 miljoner euro år 2015 respektive 226 miljoner euro år 2016. I sammanhanget kan noteras att finansministeriet kommer att ta uppdaterad ställning till skatteinkomstnivån för år 2014 först i slutet av april som underlag för det tillägg till statsbudgeten för år 2014 som torde avges till riksdagen i maj. Inkomstbilden kan därmed komma att förändras något för innevarande år. Förskottet på avräkningen för år 2014 är av Ålandsdelegationen fastställt till 212,4 miljoner euro, medan avräkningsbeloppet utgående från antagen statsbudget kan beräknas till drygt 211 miljoner euro. Med beaktande av de extraordinära åtgärder som aviseras i rambeslutet torde dock avräkningen kunna uppgå till en nivå kring fastställt förskott.

 

I allmänna motiveringen till grundbudgeten för år 2014 redogjorde landskapsregeringen för de bedömningar om avräkningsbeloppets utveckling för åren 2015 och 2016 som då kunde förväntas. För år 2015 bedömdes nivån kunna uppgå till 216,5 – 219,5 miljoner euro respektive för år 2016 till 220 – 228 miljoner euro. Utgående från de prognosuppgifter som relateras ovan kan det konstateras att avräkningsbeloppets nivå totalt sett håller i förhållande till höstens bedömning och för år 2015 kan avräkningen eventuellt bli något bättre. Det ska dock observeras att om de temporära och de mer långsiktiga förändringarna i statens inkomstpolitik inte skulle genomföras skulle avräkningsbeloppet knappast nå upp till den lägre gränsen av de intervall som höstens bedömning resulterade i. Landskapsregeringen konstaterar därmed i nuläget att landskapets inkomster av skattefinansiering i stort sett håller enligt höstens bedömningar.

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2013 till närmare 39,6 miljoner euro eller till ett närmare 1,1 miljoner euro lägre belopp än budgeten inkl. tilläggsbudgeter för år 2013 uppvisade. I samband med uppgörandet av budgetförslaget för år 2014 bedömdes underskottet för år 2013 uppgå till 42,5 miljoner euro, vilket upptogs som anslag för täckande av föregående års underskott i budgetförslaget för år 2014. Förbättringen om drygt 2,9 miljoner euro tillgodoräknas i föreliggande förslag till tilläggsbudget. Bokslutet visar för ett flertal enheter att kostnadsutvecklingen har varit avsevärt gynnsammare än vad som antagits i budgeten. Under året har ett stort antal förändringsarbeten varit aktuella och det har börjat ge positiva effekter. Om ovanstående inkomstutveckling av avräkning och skattegottgörelse någorlunda håller finns det därför goda förutsättningar att budgetförslaget för år 2015 kan uppgöras enligt de premisser som tidigare aviserats.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-          omdisponeringar och anslag för Ålands Ombudsmannamyndighet

-          anslag för om- och tillbyggnad av polishuset

-          omdisponering av anslag vid Ålands hälso- och sjukvård samt

-          en fullmakt att gå vidare med att inbegära offerter för anskaffning av nytt frigående fartyg.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 293.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2014 budgeterats 387.790.000 euro.


 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2014

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bevilja en landskapsgaranti såsom proprieborgen om högst 1.500.000 euro motsvarande 80 % av det totala lånebeloppet och med en löptid om maximalt fem år för Norra Ålands Industrihus Ab.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Utdrag ur ÅSUB:s rapport 2014:2 sid. 9: Konjunkturläget våren 2014

 


I N K O M S T E R

Avdelning 32

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

0

32.

KONSUMENTFRÅGOR

-11 000

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

-11 000

32.60.

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

11 000

32.60.20.

Ålands Ombudsmannamyndighet - verksamhetsinkomster

11 000

Avdelning 35

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

32 000

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

32 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

32 000

Avdelning 36

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

32 000

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

32 000

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

32 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

229 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

736 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

778 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

-42 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-507 000

39.30.90

Finansieringslån

-507 000

Inkomsternas totalbelopp

293 000

 

 

 

U T G I F T E R

Avdelning 42

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-47 000

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

11 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

11 000

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

27 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

27 000

42.60.

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-85 000

42.60.20.

Ålands ombudsmannamyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-85 000

Avdelning 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 100 000

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-1 100 000

43.40.77.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

-1 100 000

Avdelning 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-75 000

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

122 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

122 000

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

1 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

1 000

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-198 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-213 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

15 000

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

0

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

1 200 000

45.70.70.

Anskaffningar (VR)

-1 200 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-92 000

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus (R)

0

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier (R)

0

46.17.

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

0

46.17.24.

Kostnader för skolfartyg (VR)

0

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-64 000

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

-32 000

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-32 000

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-28 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-28 000

Avdelning 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 442 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-950 000

47.03.43.

Nationellt företagsstöd (R)

-950 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

0

47.15.

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-255 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-250 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-5 000

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-250 000

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-250 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

13 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-15 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

28 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-449 000

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-49 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-49 000

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-250 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-250 000

48.21.

REDERIVERKSAMHET

0

48.21.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

0

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-100 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-100 000

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-50 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

Avdelning 49

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 912 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

2 912 000

49.98.98.

Föregående års underskott

2 912 000

Utgifternas totalbelopp

-293 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 11.000 euro. I och med bildandet av den nya ombudsmannamyndigheten kommer statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamheten att redovisas under myndigheten. På helår har 43.000 euro beräknats i inkomst, varför beräknade inkomster från 1 september överförs till moment 32.60.20.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.20.01.

Konsumentrådgivningen – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 11.000 euro. I och med bildandet av den nya Ombudsmannamyndigheten överförs verksamheten dit. Se moment 42.60.20.

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 27.000 euro. I och med bildandet av den nya Ombudsmannamyndigheten överförs verksamheten dit. Se moment 42.60.20.

 

42.60.

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

 

 

Kapitlet nytt.

Lagtinget beslöt den 4 december 2013 att anta en landskapslag om Ålands Ombudsmannamyndighet som fastställts av Republikens president den 28 februari 2014. Avsikten är att lagen ska bringas i kraft så att myndigheten inleder sin verksamhet den 1 september år 2014. Myndigheten är en oberoende myndighet som är administrativt underställd landskapsregeringen.

 

I myndigheten samlas sakkunskap hos ombudsmännen och konsumentrådgivaren för att effektivt kunna koordinera och koncentrera arbetsuppgifterna.

 

Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland; d.v.s. att arbeta för att både förebygga, motverka och förhindra diskriminering inom den offentliga sektorn inom arbetslivet.

 

Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga barns ställning och rättigheter i enlighet med landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga klientens ställning och rättigheter inom socialvården i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård samt patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården i enlighet med landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

 

Ombudsmannamyndigheten verkar genom konsumentrådgivning även för att främja och trygga konsumenters intressen i enlighet med vad som föreskrivs i lag om konsumentrådgivning (FFS 800/2008) samt förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (FFS 1180/2009).

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.60.20.

Ålands Ombudsmannamyndighet - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Momentet nytt.

I och med bildandet av den nya ombudsmannamyndigheten kommer statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamheten att redovisas under myndigheten. Se moment 32.20.39.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.60.20.

Ålands Ombudsmannamyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Momentet nytt.

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 85.000 euro för Ålands Ombudsmannamyndighet fr.o.m. 1.9.2014. Anslag som i grundbudgeten tagits upp för de sammanslagna myndigheterna överförs till detta moment. Nettokostnaden från 1.9.2014 uppgår till 24.000 euro, p.g.a. administrationskostnader vid uppstarten och samlokalisering av myndigheten. Se moment 42.20.01, 42.50.20, 45.01.01 samt 45.10.01.

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) ett nettoanslag för kostnader för representationen i Gränshindersrådet. Arvodering av Gränshindersrådet sker i enlighet med Nordiska samarbetskommitténs beslut av den 28 oktober 2013 så att för medlemmar och ordförande erhåller den myndighet som utsett medlemmen en ersättning om 85.000 DKK, ca 12.000 euro. Åland har en medlem i Gränshindersrådet.

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.40.77.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

 

 

 

 

Momentet nytt.

För förberedande åtgärder för en om- och tillbyggnad av polishuset föreslås ett delanslag om 1.100.000 euro för inköp av erforderlig tomtmark och för att inleda projekteringen. I byggnadsprojektet inplaneras även en lokal för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Ams har nu ett tidsbegränsat hyresavtal för sina nuvarande verksamhetsutrymmen.

 

I enlighet med tidigare budgeter har landskapsregeringen utrett förutsättningarna för att, i samarbete med en extern part uppföra kompletterande utrymmen för polisens verksamhet på en angränsande tomt till det befintliga polishuset. Av utredningarna har framkommit att en utbyggnad på den angränsande tomten är möjlig, och att ägaren av tomten är beredd att sälja erforderlig tomtmark för ändamålet. Den långsiktiga användningen av polishuset och en totalekonomisk bedömning talar för att landskapet i detta fall bör äga och uppföra byggnaden i egen regi.

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en nettominskning om 122.000 euro.

 

I och med bildandet av den nya Ombudsmannamyndigheten överförs patient- och klientombudsmannaverksamheten dit. Medel som överförs uppgår till 22.000 euro. Se moment 42.60.20.

 

Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 40.000 euro för kostnader för att möjliggöra att en tjänsteman från Miljöbyrån arbetar som nationell expert vid Kommissionens Miljöenhet (DG ENVI). Den nationella experten kommer att arbeta hos Kommissionen under en period om två år, varför anslag kommer att behöva beaktas i budgeterna för år 2015 och 2016. Årskostnaden beräknas vara 110.000 euro.

 

Vid uppgörandet av grundbudgeten blev anslagsnivån för ÅMHM:s verksamhet felaktig. Detta har påtalats och ska enligt Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2013 - 2014 korrigeras. Föreslås att korrigeringen om netto 140.000 euro finansieras med från tidigare år tillgängliga anslag under detta moment, se även moment 45.60.20

 

 

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.000 euro. I och med bildandet av den nya Ombudsmannamyndigheten överförs Företroenderådets verksamhet dit. Se moment 42.60.20.

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 32.000 euro. Årsavgifterna som myndigheten fakturerar har visat sig överstiga den inkomst som budgeterades i grundbudgeten. Se även moment 45.60.20.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Vid uppgörandet av grundbudgeten blev anslagsnivån på ÅMHM:s verksamhet felaktig. Detta har påtalats och ska enligt Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2013 - 2014 korrigeras. Landskapsregeringen föreslår med anledning av detta ett tilläggsanslag till momentet om 155.000 euro. Tillägget finansieras genom en minskning om 140.000 euro av moment 45.01.01. Se även moment 45.60.21.

 

Därtill föreslås en ökning om 58.000 euro. På grund av utökad verksamhet, vilket krävt upphyrning av ytterligare kontorsutrymmen kommer kostnaderna att överstiga de tidigare budgeterade med 32.000 euro. Se även moment 35.60.20.

 

ÅMHM har sedan bildandet av myndigheten tillämpat samma avgiftssystem. Myndighetens arbete har förändrats och nya verksamhetsområden har tillkommit. En större genomgång av taxesystemet, så att det uppfyller EU:s krav på objektspecifik riskbedömning, behöver genomföras. Tillsynsplanen och den därpå baserade taxan behöver bättre återspegla myndighetens verksamhet och resurser. För detta omfattande arbete krävs under en period tilläggsresurser, varför tilläggsanslag om 26.000 euro för genomförande av projektet föreslås.

 

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 15.000 euro. Se moment 45.60.20.

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Se moment 45.70.70.

 

45.70.70.

Anskaffningar (VR)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.200.000 euro.

 

ÅHS:s bokslut för år 2013 visar 3.534.323 euro att överföra till år 2014. Av driftsanslaget föreslår landskapsregeringen mot bakgrund av det att omdisponera medel till nödvändiga investeringar.

 

Främst p.g.a. säkerhetsskäl behöver IT-plattformen byggas om. Detta beräknas kosta 600.000 euro.

 

För att ersätta gammal apparatur och även kunna satsa på ny utrustning då tekniken snabbt går framåt omdisponeras 200.000 euro.

 

Genom att bygga om en operationssal till en ortopedsal kommer fler operationer att kunna genomföras hos ÅHS. Detta ger kortare vårdköer och en bättre vårdkvalitet. Ombyggnaden beräknas kosta 400.000 euro. Investeringen medför ett minskat behov av externa tjänster och kommer därför att innebära inbesparingar. Se moment 45.70.20.

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus (R)

 

 

 

 

Föreslås att kostnader för stipendiatverksamheten vid Eckerö post- och tullhus samt Källskär, Kökar, överförs från moment 46.13.50. Åtgärden kräver inget tilläggsanslag. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrives med de inkomster som stipendiatverksamheten inbringar.

 

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier (R)

 

 

 

 

Se moment 46.13.25.

 

 

 

 

 

 

 

46.17.

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.17.24.

Kostnader för skolfartyg (VR)

 

 

 

 

Landskapskapsregeringen aviserar en ombyggnad av m/s Michael Sars brygga och maskinrum. Ombyggnaden av m/s Michael Sars brygga beräknas uppgå till ca 190.000 euro enligt offererat underlag från hösten 2013. Bryggan på skolfartyget m/s Michael Sars är i behov av att uppdateras, dels genom inköp av två nya radaranläggningar, dels genom uppgradering av bryggmanöversystemet. Installation av ett nytt manöversystem kräver vissa ombyggnader av bryggan, bl.a. behövs ett manöverställe på babords sida.

 

Ombyggnaden av bryggan kommer att göra m/s Michael Sars till ett säkrare, mer ändamålsenligt, ergonomiskt och tidsenligt fartyg under många år framöver. Anslaget upptas i ordinarie budget för år 2015. Genom denna satsning får sjöfartutbildningen på Åland ett fartyg som uppfyller myndigheternas krav på arbetsmiljö ombord samt ett relevant praktik- och undervisningsverktyg för studerande inom teknik och sjöfart.

 

En ombyggnad av maskinrummet beräknas uppgå till 280.000 euro. Denna tar landskapsregeringen ställning till i ett senare skede.

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.20.46.

EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 32.000 euro.

 

EU-programmen för programperioden 2007 - 2013 har årligen budgeterats och restbokningar har direkt återförts till programmet. Detta medförde ett mindre budgetbehov tidigare i programperioden, varför budgetbeloppet drogs ner. För att budgetera upp hela programramen ska en rest om 64.000 euro fördelat lika mellan ESF och landskapsregeringen budgeteras in, liksom en intäkt om 32.000 euro för EU:s andel. Se även moment 46.20.41 och 46.20.46.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 32.000 euro.

 

EU-programmen för programperioden 2007 - 2013 har årligen budgeterats och restbokningar har direkt återförts till programmet. Detta medförde ett mindre budgetbehov tidigare i programperioden, varför budgetbeloppet drogs ner. För att budgetera upp hela programramen ska en rest om 64.000 euro fördelat lika mellan ESF och landskapsregeringen budgeteras in, liksom en intäkt om 32.000 euro för EU:s andel. Se även moment 36.20.46 och 46.20.46.

 

46.20.46.

EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 32.000 euro.

 

EU-programmen för programperioden 2007 - 2013 har årligen budgeterats och restbokningar har direkt återförts till programmet. Detta medförde ett mindre budgetbehov tidigare i programperioden, varför budgetbeloppet drogs ner. För att budgetera upp hela programramen ska en rest om 64.000 euro fördelat lika mellan ESF och landskapsregeringen budgeteras in, liksom en intäkt om 32.000 euro för EU:s andel. Se även moment 36.20.46 och 46.20.41.

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 28.000 euro för att Ålands gymnasium under läsåret 2014 - 2015 i samarbete med Ams erbjuder vägledande kurs för unga arbetssökande samt studievägledning vid Ams. Se även moment 47.30.54.

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.43.

Nationellt företagsstöd (R)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 950.000 euro för att möta den ökade efterfrågan gällande nationellt investeringsstöd. Näringslivets investeringsvilja är god och genom att öka anslaget ges en betydande stimulans till den åländska ekonomin. Landskapsregeringen avser prioritera åtgärder som ökar företagens export av varor och tjänster och för turismens främjande i enlighet med turismstrategin. Inom turismbranschen kan anslaget användas även för att främja transportlösningar som ingår i ett helhetskoncept som tillgängliggör skärgården och som kombineras med nyinvesteringar i logi med högklassig servicenivå. Under momentet nationellt företagsstöd beviljas medel till nationellt investeringsstöd, bidrag för företagens internationalisering, finansieringsstöd för detaljhandeln i skärgården, stöd till nya skärgårdsföretag samt ersättning av socialskyddsavgifter för vissa privata arbetsgivare i skärgården i enlighet med landskapsregeringens fastställda principdokument baserat på EU:s gällande regelverk om statligt stöd, näringsstödslag för landskapet Åland LL (2008:110), LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

 

 

 

 

Föreslås att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bevilja en landskapsgaranti såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 1.500.000 euro motsvarande 80 % av det totala lånebeloppet med en löptid om maximalt fem år. Landskapets fastighetsbolag Norra Ålands Industrihus Ab avser tillsammans med en privat finansiär att bygga en industrifastighet i Eckerö kommun i syfte att hyras ut för möjliggörandet av en landbaserad fiskodling på Åland.

 

Landskapsgarantin anmäls till Kommissionen i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier samt landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 250.000 euro för att finansiera nationellt investeringsstöd till lantbruket. Ökningen föranleds av det fortsatt stora intresset för investeringar som ökar företagens konkurrenskraft. Investeringsstöd beviljas i enlighet med landskapsregeringens nuvarande regelverk.

 

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 5.000 euro under momentet.

 

Behovet föranleds av utökade krav gällande laboratoriekontroller gällande ekologisk produktion samt foderproduktion.

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 (RF)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 250.000 euro för landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4. Anslaget föranleds av ombokningar och återbokningar av tidigare budgeterade medel som inte har använts av dem som blev beviljade stöd. Tillägget medför alltså ingen merkostnad, utan tidigare oanvända medel har dragits in i bokslut. I och med detta förslag är landskapets finansieringsandel budgeterad för hela programperioden. EU:s andel är redan budgeterad för hela programperioden, se moment 47.17.48.

 

Inom axel 3 inriktas åtgärderna på att stimulera en diversifiering av landsbygdsekonomin med ökat entreprenörskap, företagande och kompletterande sysselsättning till det traditionella lantbruket samt återställande av den traditionella landskapsbilden. Leader-dimensionen i axel 4 ska därutöver öka landsbygdens och skärgårdens attraktionskraft genom att stimulera nya innovativa landsbygdsutvecklingsprojekt.

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

 

 

 

 

För att möta efterfrågan på praktikantplatser för högskolestuderande föreslås ett tillägg om 15.000 euro. Praktikplatserna används i syfte att motverka kompetensflykt från landskapet genom att ge åländska högskolestuderande möjlighet att erhålla praktik inom sitt utbildningsområde eller via utredningsarbete knyta kontakter med arbetslivet på Åland med tanke på framtida arbetsmöjligheter. Praktikanterna är anställda och avlönade av Ams.

 

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget med 28.000 euro med anledning av att Ålands gymnasium under läsåret 2014 - 2015 erbjuder unga arbetssökande en vägledande kurs samt studievägledning vid Ams. Se även moment 46.45.20.

 

 

 

 

 

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 49.000 euro.

 

Trafikavdelningen har i uppdrag att arbeta vidare med samhällsreformens infrastruktursektor. I detta arbete utreds bl.a. vägunderhållets framtida organisation och en eventuell bolagisering. I bokslutet för år 2013 indrogs ett motsvarande belopp.

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

 

 

 

Skärgården har ett långsiktigt behov av en trygg, förutsägbar och effektiv bastrafik året om. Landskapets flotta är föråldrad och kan inte möta dagens krav och trafikbehov. Därför har landskapsregeringen projekterat en ny färja i Utredningen om nytt tonnage, Dnr 2014/2399.

 

Säkerhet och miljö har stått i fokus vid planeringen, men även driftsekonomi och flexibilitet. Den planerade färjan har god lastkapacitet, god passagerarkomfort och är anpassat för personer med funktionsnedsättningar. Fartygets kapacitet kan anpassas efter säsong och genom modern teknik minimeras driftskostnaderna. Fartyget drivs med LNG som huvudsakligt bränsle, men även dieselolja och biogas kan användas, och senare kan fartyget kompletteras med batteripaket.

 

De prisindikationer som erhållits ligger mellan 15 och 25 miljoner euro. Till detta kommer 2-3 miljoner euro i hamninvesteringar. Byggnadstiden beräknas vara 1,5 år efter det att byggnadskontrakt tecknats, vilket tidigast kan göras efter årsskiftet då kostnadsbilden klarlagts.

 

Men hänvisning till ovanstående begär landskapsregeringen en fullmakt att gå vidare med att inbegära offerter och föreslår ett delanslag om 250.000 euro. Underlag för slutligt beslut om inköp och anslag för byggandet av fartyget kommer att föreläggas lagtinget i budgetförslagen för åren 2015 och 2016.

 

48.21.

REDERIVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.21.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

 

 

 

 

Landskapskapsregeringen aviserar en ombyggnad av m/s Michael Sars brygga och maskinrum.  Ombyggnaden av m/s Michael Sars brygga beräknas uppgå till ca 190.000 euro enligt offererat underlag från hösten 2013.

 

En ombyggnad av maskinrummet beräknas uppgå till 280.000 euro. Denna tar landskapsregeringen ställning till i ett senare skede.

 

Föreslås med hänvisning till LL (2012:69, 6 §) om landskapets finansförvaltning att den ersättning som överenskommes med beställarna gottskrives momentet. Men beaktande av detta uppgår nettoanslaget till 0 euro.

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Arbetshälsoinstitutets rapport daterad 15.2.2012 utfördes en byggnadsteknisk utredning över verkstadsbyggnaden i Möckelö våren 2012. Utredningen konstaterade omfattande fukt- och mögelproblem i byggnaden. Arbetarskyddet har lyft problemet som en arbetsmiljöfråga.

 

Oberoende av de utvecklings- och förändringsarbeten som sker på avdelningen och i samhället är trafikavdelningen så länge tonnaget är i landskapets ägo beroende av en verkstad med ändamålsenlig hamn för underhåll av fartyg. Möckelö området är idag av central betydelse för både rederi- och vägunderhållsenheten. På området sköts även underhåll av vägunderhållets fordon och utrustning, det finns centrallager för verkstaden, centralförvaltningen och oljeskyddet, Möckelö vägstation finns på området liksom Motorfordonsbyrån. Hamnen i Möckelö får nyttjas av allmänheten mot en av landskapsregeringen fastställd avgift.

 

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för att täcka kostnaderna för utflyttning av personal i de mest utsatta delarna av byggnaderna till baracker och för att utföra en förstudie om möjligheterna att flytta verkstaden till Långnäs hamn, och där hyra nybyggda verkstadslokaler av Långnäs hamn Ab. Trafikavdelningen har i uppdrag att arbeta vidare med samhällsreformens infrastruktursektor. I detta arbete utreds bl.a. vägunderhållets framtida organisation och en eventuell bolagisering. Se även moment 48.01.01.

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 50.000 euro.

 

Körkortsbottnarna tar slut snabbare än beräknades vid uppgörandet av budgeten för år 2014. Tilläggsanslaget avser inköp av 5.000 nya EU-körkortsbottnar samt personalisering och design.

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2012 till 5.278.521 euro. Eftersom en inkomst om 4.500.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 778.000 euro.

 

 

 

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 42.000 euro. Enligt Penningautomatföreningens bokslut för år 2013 uppgår lotteriskatten till 11.458.000 euro.

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till första tilläggsbudget för år 2014 före-slås en minskning om 507.000 euro

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.98.

Föregående års underskott

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2013 till 39.587.750,24 euro mot i grundbudgeten antaget belopp om 42.500.000 euro. I sammanhanget kan noteras att det budgeterade underskottet inkl. andra tillägget till budgeten för år 2013 uppgick till 40.672.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 2.912.000 euro under momentet.

 


Bilaga 1: Utdrag ur ÅSUB:s rapport 2014:2 sid. 9: Konjunkturläget våren 2014

 [1] Observera att rapporten är publicerad samma dag som finansministeriets konjunkturöversikt.