Budgetförslag 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

 

Landskapsregeringen konstaterar att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats drastiskt på mycket kort tid och att det i dagsläget är mycket svårt att bedöma de mer långsiktiga budgeteffekterna. En avgörande faktor kommer att vara tidsutdräkten för undantagstillståndet och de begränsningar i verksamhets- och levnadsförutsättningar som det medför. Utgående från de bedömningar och kalkyler som gjorts under beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget är landskapets likviditet på kort sikt god. Dock kommer det att vara ett mycket stort tryck på utgiftssidan till följd av de åtgärder som har vidtagits för att dämpa de negativa effekterna i det åländska samhället samtidigt som arbetslöshetsunderstöden ökar kraftigt. Utgående från att alla åtgärder och anslagsändringar som görs skulle förverkligas kan det uppstå ett lånebehov för landskapet under hösten. Landskapsregeringen har inlett förberedande arbete för låntagning.

 

ÅSUB poängterar i den senaste konjunkturrapporten (ÅSUB Rapport 2020:1) att ”kommunerna drabbas av krisen genom minskade skatteintäkter som följer av stigande arbetslöshet, drastiskt minskande samfundsskatter, minskad avgiftsfinansiering och stigande kostnader. Kommunalskatteintäkterna bedöms minska med fem procent från år 2019 och samfundsskatterna betydligt mer vilket innebär att samtliga kommuners årsbidrag beräknas bli negativa år 2020 och det samlade underskottet rekordstort om inte särskilda stöd betalas ut.”

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår därför landskapsregeringen åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi genom

-          att stöda samordningen av Kommunernas socialtjänst

-          att temporärt höja landskapsandelarna för socialvården

-          en kompensation för minskade kommunalskatteintäkter

-          fullmakt att bevilja räntestödslån som kreditinrättningar utger för kommuner som hamnar i likviditetskris

-          att öka förskottet på kompensationen för intäktsbortfall till följd av arbets- och pensionsinkomstavdraget

-          att möjliggöra att de månatliga landskapsandelarna temporärt kan betalas i förskott till kommunerna.

 

Landskapsregeringen har beredskap att i snabb ordning temporärt höja kommunernas andel av samfundsskatten så fort det är känt hur stor förändring staten kommer att göra.

 

Dessutom har landskapsregeringen för avsikt att skjuta fram tidpunkten för att överföra kostnadsansvaret från landskapet till kommunerna för skyddshemsverksamheten, Fixtjänst samt för gruppverksamheten Alternativ till Våld (ATV). Enligt tidigare planer och lagförslag har överföringarna varit planerade till 1.1.2021, men landskapsregeringen har för avsikt att finansiera dessa verksamheter på samma sätt år 2021 som år 2020.

 

Människors mobilitet och anställningsbarhet kommer att vara en avgörande faktor för en gynnsam samhällsutveckling när det åländska samhället går vidare efter coronaviruspandemin. Högskolan på Åland har i detta sammanhang en nyckelroll. Landskapsregeringen avser att medverka till att högskolans utbildningserbjudande förädlas och att det utvecklingscenter som är under planering etableras.

 

Tredje sektorn har en viktig roll i det åländska samhället, särskilt under rådande situation. Fast verksamheterna kanske inte kan genomföras helt enligt plan så kommer beviljade verksamhetsstöd kvarstå att användas på bästa sätt. Inför nästa års fördelning så finns i gällande principer redan skrivningar om att föreningarna kan ha ett visst överskott för att täcka verksamhetskostnader under två månader. Om det visar sig att coronapandemins effekter på föreningarnas planerade verksamheter blir långvariga har landskapsregeringen beredskap att se över och vid behov justera principerna. 

 

Landskapsregeringen har även inlett arbetet med en fjärde tilläggsbudget. Hur den kommande tilläggsbudgeten utformas och vilka åtgärder som vidtas kommer att vara helt beroende av såväl hur länge de nuvarande undantagförhållandena med dess begränsningar är i kraft, som av tidsplanen för att återupprätta gränsförbindelserna och därmed näringslivets verksamhetsförutsättningar. Det kommer även att göras en ny bedömning av likviditetsutvecklingen i samband med beredningen av fjärde tilläggsbudgeten. Beroende på hur läget är då så kan det vara aktuellt att föreslå en formell fullmakt om att uppta lån i den tilläggsbudgeten.

 

 

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2020 budgeterats 412.357.000 euro.

 

 


 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 30 april 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 

 

 


 


Detaljmotivering - Verksamhet

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

240 Brand- och räddningsväsendet

24000 Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

Organisation: 24000 Brand- och räddning    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Intäkter

90

2 000

 

 

Kostnader

-14 313

-32 000

0

-5 000

Anslag netto

-14 223

-30 000

0

-5 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 5.000 euro.

Utgifter

Anslaget ska användas för att möjliggöra utbetalning av ersättning till frivilliga brandkårister vid olycksfall och yrkesskada i enlighet med lagförslaget om ändring av räddningslag (2006:106, 83 §) för Åland. Lagförslaget om ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag har tillställts lagtinget som lagförslag nr 16/2019-2020.

8 Myndigheter samt fristående enheter

850 Högskolan på Åland

85000 Högskolan på Åland

Organisation: 85000 Högskolan på Åland    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Försäljningsintäkter

9 607

 

 

 

Avgiftsintäkter

278 993

305 000

 

 

Erhållna bidrag

268 653

20 000

 

 

Övr verksamh intäkt

24 074

20 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

581 328

345 000

 

 

Löner o arvoden

-3 872 543

-3 487 005

 

 

Pensionskostnader

-701 306

-634 635

 

 

Övr lönebikostnader

-45 973

-37 311

 

 

Summa Lönebikostnader

-747 279

-671 946

 

 

Personalersättningar

54 948

 

 

 

Summa Personalkostnader

-4 538 537

-4 158 951

 

 

Köp av tjänster

-1 434 991

-1 171 500

 

-50 000

Material förnödenh

-655 409

-510 100

 

 

Övr verksamh kostn

-1 734 947

-1 327 449

 

 

Summa Verksamhetens kostnader

-8 363 885

-7 168 000

 

-50 000

Övr ink o kap överf

82 621

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

82 621

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap öv

82 621

15 000

 

 

Undervisn kultur idr

-19 349

-25 000

 

 

Soc hälsovård utksk

-43 500

-55 000

 

 

Summa Utgift ink o kap öv

-62 849

-80 000

 

 

Summa Kostn ink o kap öv

-62 849

-80 000

 

 

Summa Verksamhetsbidrag

-7 762 785

-6 888 000

 

-50 000

Räntekostnader

-136

 

 

 

Övr finansiella kost

-728

 

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

-864

 

 

 

Summa Årsbidrag

-7 763 649

-6 888 000

 

-50 000

Summa Räkenskapsperiodens resultat

-7 763 649

-6 888 000

 

-50 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-7 763 649

-6 888 000

 

-50 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro.

Utgifter

Högskolan på Åland ska fungera som en naturlig samarbetspartner som knyter intressanta innovations- och utvecklingsprojekt till Åland. Högskolan spelar också en viktig roll i att öka Ålands attraktionskraft som bostads-, studie- och arbetsort (utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 5) vilket har blivit än viktigare med anledning av coronaviruspandemin.

Ett utvecklingscentrum skapas på Högskolan för att koordinera och söka extern finansiering för utvecklings- och forskningsprojekt. På detta sätt kan Högskolan med bl.a. partnerskap och extern finansiering driva för Åland viktiga innovationsprojekt. Utvecklingscentret ska fungera som koordinerande part för olika samarbetsprojekt där åländska partners är med inom forskning, utveckling och innovation. Förutom koordinering kan centret även initiera och katalysera nya projekt.

 


 

Detaljmotivering - Överföringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

330 Landskapsandelar och stöd till kommunerna

33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

Organisation: 33000 LR andel o stöd kommunerna    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Intäkter

 

 

 

0

Kostnader

-18 554 750

-18 321 000

 

-3 750 000

Anslag netto

-18 554 750

-18 321 000

 

-3 750 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 3.750.000 euro.

Utgifter

Med beaktande av att det råder undantagsförhållanden till följd av coronapandemin leder det till kraftigt minskade skatteintäkter för kommunerna. Vid tidpunkten för beredningen av föreliggande tilläggsbudgetförslag finns det endast prognoser och indikationer på hur stora minskningarna kommer att bli. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen flera snabba åtgärder för att stärka kommunernas ekonomiska förutsättningar. Genom ett kommande lagförslag avser landskapsregeringen föreslå att en kompensation om sammanlagt 3.500.000 euro för minskade kommunalskatteintäkter ska fördelas mellan kommunerna. Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna baserar sig på 2018 års beskattningsstatistik som är den senast slutförda beskattningen och med beaktande av kommunernas inkomstskattesatser för år 2020. Avsikten är att lagändringen ska sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Av tillägget föreslås 200.000 euro för att öka förskottet på kompensationen för skatteår 2020 för bortfall av kommunalskatteintäkter till följd av arbets- och pensionsinkomstavdraget. Efter att beskattningen för år 2018 slutförts finns det för första gången statistik om det nya avdragets storlek för personer med inkomster under 35.000 euro. Med den statistiken som grund för kalkyleringen av förskottet för år 2020 kompletterad med statistik om antal personer med inkomster i intervallet 35.000 euro till 54.999 euro som uppfyller kriterierna för avdragets nu gällande utformning ger vid handen att bortfallet i kommunalskatter under år 2020 kan bli något under 2 miljoner euro. Landskapsregeringen föreslår att förskottet ska fördelas så nära det kalkylerade bortfallet som möjligt. I och med tillägget skulle förskottsbeloppet uppgå till sammanlagt drygt 1.970.000 euro. Kompensationen slutregleras efter att beskattningen för år 2020 är slutförd.

Därtill föreslås ett anslag om 50.000 euro för räntestöd till kommuner som upptar lån för att täcka likviditetsbehov som uppstår till följd av coronavirusrestriktionerna. Beloppet av räntestödet är kalkylerat i enlighet med den nedanstående föreslagna bevillningsfullmakten för räntestödslån.

Fullmakt

Föreslås en bevillningsfullmakt om högst 10.000.000 euro för räntestödslån med räntestöd till kommuner som till följd av coronavirusrestriktionerna hamnar i likviditetskris. Kommunerna kan då uppta lån av kreditinstitut och landskapsregeringen kan bevilja ett räntestöd. Landskapsregeringen föreslår att återbetalningstiden på lånen ska vara maximalt tre år och att räntestödet motsvarar kommunens räntekostnad under högst motsvarande tidsperiod. Räntestödets storlek ska motsvara en normal gängse ränta vid tidpunkten för upptagande av lånet. Räntestödslånen beviljas i enlighet med Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

410 Övriga sociala uppgifter

41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

Organisation: 41010 Övr sociala uppg, överföring    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-12 134 180

-12 566 000

-250 000

-305 000

Anslag netto

-12 134 180

-12 566 000

-250 000

-305 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 305.000 euro.

Utgifter

Ett anslag om 44.000 euro föreslås för framtagande av samverkansavtal. Kostnaden avser projektledare för tiden 1.6-31.12.2020. Projektanställningen är tvåårig och ska fungera som stöd för ÅHS och den kommunala socialvården i arbetet med framtagandet av samverkansavtalen. Totalkostnad för projektledaren uppgår till ca 150.000 euro under projektperioden 2020 - 2022.

Därtill föreslås 261.000 euro för samordning av kommunernas socialtjänst. I grundbudgeten ingår anslag om 40.000 euro, varvid ett understöd om sammanlagt 301.000 euro kan beviljas.

415 Kommunernas socialvårdsområde

41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

Organisation: 41500 LR andel o stöd socialv område    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-10 604 870

-10 960 000

 

-1 507 000

Anslag netto

-10 604 870

-10 960 000

 

-1 507 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 1.507.000 euro.

Utgifter

Tillägget är dimensionerat för att göra det möjligt för kommunerna att i högre utsträckning använda förebyggande utkomststöd. Detta görs i syfte att främja personers och familjers sociala trygghet, förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av grundläggande och kompletterande utkomststöd till följd av covid-19. Åtgärden kräver inte ändring av utkomststödslagstiftningen. För att förenhetliga kriterierna för beviljande av förebyggande utkomststöd under den exceptionella situation som covid-19 orsakar, har landskapsregeringen för avsikt att utfärda en separat tillämpningsanvisning angående detta.

Genom ett lagförslag om ändring av Landskapslag (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna föreslås en temporär höjning av ersättningsgraden för landskapsandelarna för socialvården och den samordnade socialtjänsten med 1,9 procentenheter. Avsikten är att lagändringen ska sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Höjningen ökar landskapsandelarna med ca 1.507.000 euro under år 2020.


 

Bilaga

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 2 2020

Förslag tb 3 2020

Försäljningsintäkter

9 313 360

9 607 645

 

 

Avgiftsintäkter

9 400 228

9 316 225

0

0

Erhållna bidrag

2 273 275

975 400

 

 

Övr verksamh intäkt

1 460 258

1 007 730

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

22 447 121

20 907 000

0

0

Löner o arvoden

-88 404 395

-92 711 254

-1 594 888

0

Pensionskostnader

-15 408 471

-16 883 472

-476 624

0

Övr lönebikostnader

-1 015 120

-990 673

-266 743

0

Summa Lönebikostnader

-16 423 591

-17 874 145

-743 367

0

Personalersättningar

1 345 650

1 011 200

 

 

Summa Personalkostnader

-104 223 613

-109 353 194

-2 338 255

0

Köp av tjänster

-53 118 598

-53 470 968

-7 693 045

-50 000

Material förnödenh

-19 831 566

-18 916 344

-1 254 700

0

Övr verksamh kostn

-23 835 461

-25 676 495

-220 000

-5 000

Summa Verksamhetens kostnader

-201 009 237

-207 417 000

-11 506 000

-55 000

Pensionsintäkter

17 700 000

19 100 000

 

 

Pensionskostnader

-35 076 941

-37 260 000

 

 

Summa Pensioner

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Summa Pensionsint o kostn

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Överföring fr EU

3 454 873

4 176 000

 

 

Återbet av överf

42 429

55 000

 

 

Övr ink o kap överf

235 528

393 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

3 732 830

4 624 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap öv

3 732 830

4 624 000

 

 

Undervisn kultur idr

-11 465 549

-12 106 000

-300 000

 

Soc hälsovård utksk

-38 917 017

-40 088 000

-10 250 000

-1 507 000

Arbetsmarknad

-225 882

-330 000

 

 

Bostadsproduktion

-422 015

-250 000

 

 

Primärnäringar

-10 255 780

-11 680 000

 

 

Övrigt näringsliv

-5 040 504

-6 227 000

-10 600 000

-50 000

Allmänna stöd

-18 555 908

-18 361 000

 

-3 700 000

Övriga ink kap överf

-6 706 146

-9 029 000

 

-305 000

Summa Utgift ink o kap öv

-91 588 801

-98 071 000

-21 150 000

-5 562 000

Summa Kostn ink o kap öv

-91 588 801

-98 071 000

-21 150 000

-5 562 000

Summa Verksamhetsbidrag

-283 795 030

-298 117 000

-32 656 000

-5 617 000

Intäkter skattenatur

269 540 722

271 487 000

0

0

Summa Skatteinkomster

269 540 722

271 487 000

0

0

Ränteintäkter

1 232 225

666 000

 

0

Övr finansiella int

27 897 138

46 149 000

 

 

Räntekostnader

-33 007

-11 000

 

 

Övr finansiella kost

-229 563

-166 000

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

28 866 794

46 638 000

 

0

Summa Årsbidrag

14 612 485

20 008 000

-32 656 000

-5 617 000

Avskrivn enl plan

-9 032 467

-10 000 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-9 032 467

-10 000 000

 

 

Extraordinära intäkt

183 269

 

 

 

Summa Extraordinära poster

183 269

 

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

5 763 287

10 008 000

-32 656 000

-5 617 000

Ökning eller minskning av reserver

-7 810 170

-19 840 000

32 843 000

 

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-2 046 883

-9 832 000

187 000

-5 617 000